BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 8/13 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (24 czerwca 2013 r. – 30 lipca 2013 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Zatrudniono 10 osób w ramach robót publicznych.
2. Zatrudniono 1 osobę w ramach prac interwencyjnych.
3. Przeprowadzono nabór na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu. Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów i przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych wybrano Pana Macieja Cwalinę zam. Pisz .
4. Przeprowadzono nabór na referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu. Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów i przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych wybrano Panią Beatę Drozdowicz zam. Turośl .
5. W dniu 16 lipca 2013 r. odbył się Konwent Sołtysów.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 26 czerwca 2013 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Oznakowanie lokalu Informacji Turystycznej w Piszu”. Umowę podpisano z VIVENGE Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, za łączną cenę 12.054,00 zł. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 21 dni od dnia zawarcia umowy.
2. 28 czerwca 2013 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pisz”. Umowę podpisano z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 703.000,00 zł. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 sierpnia 2013 roku.
3. 2 lipca 2013 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż urządzeń zabawowo-zręcznościowych na placach zabaw na terenie gminy i miasta Pisz”. Umowę podpisano z Kazimierzem Pacan PPHU EXPO-DREW z siedzibą w Sołku, za łączną cenę 92.742,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – 16 lipca 2013 roku.
4. 4 lipca 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pisz”. Otwarcie ofert odbędzie się 14 sierpnia 2013 roku.
5. 17 lipca 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę ul. Wańkowicza w Piszu na działce o nr geod. 1461/17”. Otwarcie ofert odbędzie się 1 sierpnia 2013 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Zakończono budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Turowo.

Inwestycje w trakcie realizacji
1. Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu.
2. Remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Piszu.
3. Rozbudowa strażnicy OSP w Liskach.
4. Renowacja budynku Ratusza w Piszu.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:
Trwają prace przy realizacji zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydano 5 decyzji dotyczących zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
2. Wydano 7 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz,
3. Wydano 7 decyzji w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz w prawo własności,
4. Zawarto 26 umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
5. Ogłoszono 15 wykazów w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
6. Ogłoszono 11 wykazów w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
7. Ogłoszono 1 wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, położonej na terenie gminy Pisz,
8. Ogłoszono 18 przetargów na sprzedaż nieruchomości, położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
9. Rozstrzygnięto 2 przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
10. Nie rozstrzygnięto 11 przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
11. Wszczęto procedurę sprzedaży 2 lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Pisz,
12. Sprzedano najemcy nieruchomość zabudowaną położoną na terenie gminy Pisz,
13. Na podstawie aktu notarialnego Gmina Pisz nabyła odpłatnie nieruchomość, położoną na terenie gminy Pisz, zabudowaną urządzeniami infrastruktury technicznej, stanowiącą własność osób fizycznych.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) części wsi Jaśkowo,
2) części wsi Karwik,
3) części wsi Wąglik,
4) północnej części Pisza - terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),
5) dla terenu farmy wiatrowej,
6) części wsi Piskorzewo,
7) zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Kwiatowej,
8) terenu inwestycyjnego przy ul. Kmicica
oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:
1) w zakresie obszaru całej gminy i miasta Pisz
oraz:
2) części wsi Karwik,
3) części wsi Jeglin,
4) części wsi Piskorzewo,

W związku z opracowaniem:
 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta, projekt w/w dokumentu wyłożony został ponownie do publicznego wglądu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w dniach 28.06.2013 r. – 22.07.2013 r. Dyskusja publiczna dotycząca projektu w/w opracowania odbyła się w dniu 10.07.2013 r. w sali Nr 15 Urzędu Miejskiego w Piszu. Uwagi do projektu w/w dokumentu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.08.2013 r.
 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej, projekt w/w dokumentu wyłożony jest do publicznego wglądu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w dniach 18.07.2013 r. – 07.08.2013 r. Dyskusja publiczna dotycząca projektu w/w opracowania odbyła się w dniu 22.07.2013 r. w sali Nr 15 Urzędu Miejskiego w Piszu. Uwagi do projektu w/w dokumentu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.08.2013 r.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. W dniach 4-6 lipca 2013 r. w Daugai odbyła się wystawa piskich przedsiębiorców. Wystawcy zaprezentowali swoje oferty handlowe oraz propozycje współpracy. Była to doskonała okazja do wymiany kontaktów i nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z Polski i Litwy.
2. W dniu 23 czerwca 2013 r. odbyło się otwarcie Plaży Miejskiej po modernizacji. Na otwarcie obiektu odbyły się regaty eliminacyjne do Grand Prix o Puchar 7 Cudów Mazur.
3. W dniach 21-23 czerwca br. w Piszu odbył się I Ogólnopolski Turniej Mini Koszykówki Chłopców rocznik 2002 o Puchar Burmistrza Pisza.
4. W dniu 22 czerwca br. odbył się Jarmark św. Jana.
5. W dniu 23 czerwca br. odbyły się obchody Nocy Świętojańskiej 2013.
6. W dniu 6 lipca 2013 r. odbyła się druga już impreza paralotniarska pod nazwą „Warmińsko-Mazurska Slalomania Summer Pylon Race”.
7. W dniu 13 lipca br. na Placu Daszyńskiego odbył się Jarmark Rycerski.
8. W dniu 14 lipca br. w związku ze zmianą systemu transmisji danych z analogowego na cyfrowy zorganizowano wspólnie z TVP Olsztyn „Telewizyjne Miasteczko Cyfrowe”.
9. Rozstrzygnięto jedenastą edycję konkursu na „Najładniejszą posesję letnią na terenie Gminy Pisz.”
10. Zorganizowano festyny wiejskie w : Borkach i Kałęczynie, Snopkach, Bogumiłach, Liskach, Zdorach, Zawadach i Łupkach.
11. W dniu 27 lipca 2013 r. odbył się V Pisz Music Festiwal, w ramach którego przeprowadzono III Mazurski Turniej Muzyczny „ Skrzydlate Wiosło”.
12. Rozstrzygnięto konkurs na „Najlepszy pomysł biznesowy”. Konkurs organizowany jest w ramach projektu :”Sąsiedzi aktywnie wspierający przedsiębiorczość.” Wybrano 4 najlepsze projekty, nagrodą jest profesjonalnie przygotowany biznes plan.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Wydano 14 decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.
2. Zakupiono i zamontowano (na działce o nr geod. 474/25 obręb Pisz 1 zlokalizowanej przy ul. Mireckiego w Piszu) tablicę do gry w koszykówkę za łączną kwotę 998,00 zł brutto.
3. Rozpatrywano i prowadzono 11 spraw dotyczących usunięcia drzew.
4. Zawarto umowę na „Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku na terenach zatok, przystanków i wiat przystankowych w mieście i na terenie gminy Pisz „- z wykonawcą - Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3, na kwotę brutto w wysokości 32 000,00 zł tj. za wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 5 333,33 zł .

PION OCHRONY

1. Kontynuowano aktualizację planu obrony cywilnej Gminy Pisz.
2. Wydano pięć decyzji dotyczących wykonywania świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony.
3. Dokonano czynności związanych z weryfikacją stanu osobowego Samodzielnej Kompanii Ratownictwa Ogólnego.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 7 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 495 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 126 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 106 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przeprowadzono 439 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 396.496,48 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, kwotę 1.011.317,27 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 274.020,70 zł na fundusz alimentacyjny.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Pozyskano żywność z Programu „PEAD 2013 – Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE” w ilości 20.242 kg o wartości 69.109,10 zł. Z tej pomocy skorzystało 1800 osób.
Realizowany jest projekt systemowy „Piska Akademia Aktywności”. Udział w nim biorą 64 osoby , w tym 32 z terenów wiejskich. Obecnie realizowane są zajęcia grupowe z zakresu doradztwa zawodowego i warsztatów kompetencji społecznych.
Data powstania: wtorek, 8 paź 2013 08:38
Data opublikowania: wtorek, 8 paź 2013 13:03
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2316 razy