BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 6/13 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (29 kwietnia 2013 r. – 20 maja 2013 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Zatrudniono 2 osoby w ramach robót publicznych.
2. Zatrudniono 7 osób w ramach prac interwencyjnych.
3. Przeprowadzono nabór na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu. Nie dokonano wyboru z uwagi na to, że osoby, które złożyły oferty nie spełniły oczekiwań ogłaszającego nabór.
4. Ogłoszono nabór na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert do 27 maja 2013 r.
5. Ogłoszono nabór na referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert do 27 maja 2013 r.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 09 kwietnia 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Rozbudowę budynku strażnicy OSP w Liskach ”. Wpłynęło siedem ofert. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
2. 23 kwietnia 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Udzielenie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ”. Otwarcie ofert odbędzie się 03 czerwca 2013 r.
3. 23 kwietnia 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Renowacja budynku Ratusza w Piszu”. Otwarcie ofert odbędzie się 24 maja 2013 r.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Podpisano umowy o dofinansowanie na:
- „Budowę świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim wraz z zagospodarowaniem terenu”
całkowity koszt inwestycji: 1 219 568,66 zł
koszty kwalifikowalne: 991 519,23 zł
dofinansowanie : 500 000,00 zł
wkład Gminy: 719 568,66 zł

- „Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim wraz z zagospodarowaniem terenu"
całkowity koszt inwestycji: 515 520,91 zł
koszty kwalifikowalne: 419 122,70 zł
dofinansowanie : 200 000,00 zł
wkład Gminy: 315 520,91 zł

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu.
2. Remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Piszu.
3. Eko-plaża zagospodarowanie plaży miejskiej w Piszu.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:

1. Realizowane jest zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.
2. Zakończono realizację zadania pn.: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydano 1 decyzję dotyczącą zatwierdzenia podziału nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz,
2. Wydano 8 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz,
3. Wydano 3 decyzje w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz w prawo własności,
4. Zawarto 34 umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
5. Ogłoszono 13 wykazów w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
6. Ogłoszono 1 wykaz na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu, położonej na terenie miasta Pisz,
7. Ogłoszono 6 wykazów w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, położonych na terenie gminy Pisz,
8. Ogłoszono 2 wykazy w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie gminy Pisz,
9. Ogłoszono 2 przetargi na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Pisz,
10. Rozstrzygnięto 2 przetargi na wydzierżawienie nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz,
11. Wszczęto procedurę sprzedaży 2 lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Pisz.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) części wsi Jaśkowo,
2) części wsi Karwik,
3) części wsi Wąglik,
4) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,
5) północnej części Pisza - terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),
6) części wsi Piskorzewo,
7) zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Kwiatowej,
8) terenu inwestycyjnego przy ul. Kmicica,
oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin,

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:
1) w zakresie obszaru całej gminy i miasta Pisz
oraz:
2) części wsi Karwik,
3) części wsi Wąglik,
4) części wsi Jeglin
5) części wsi Piskorzewo,

W związku z opracowaniem:
 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik, projekt w/w dokumentu wyłożony jest do publicznego wglądu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w dniach 10.05.2013 r. – 31.05.2013 r. Dyskusja publiczna dotycząca projektu w/w dokumentu odbędzie się w dniu 23.05.2013 r. o godzinie 11.oo w sali Nr 15 Urzędu Miejskiego w Piszu. Uwagi do projektu w/w dokumentu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06.2013 r.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Ukazała się Panorama Piska – Biuletyn Informacyjny Gminy Pisz nr 2 (24) Maj 2013 r.
2. W dniu 3 maja br. sołectwo Rostki zorganizowało imprezę plenerową : „Pchli Targ.”

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Wydano dwie decyzje na zajęcie pasa drogowego.
2. Wykonano prace związane z udrożnieniem kanalizacji deszczowej przy ogródkach działkowych przy ul. Gdańskiej w Piszu za kwotę 1179,57 zł brutto.
3. Naprawiono oraz zakonserwowano pomost drewniany przy plaży w miejscowości Wiartel Mały oraz zakonserwowano pomosty drewniane w miejscowościach Zdory i Kwik.
4. Wykonano prace związane z:
• dowozem oraz rozplantowaniem piasku w ilości 50 ton na działce o nr geod. 148/3 (będącej przedmiotem dzierżawy na podstawie umowy dzierżawy NG – 2126/2 – wypocz./2008 z dnia 29.08.2008 r.) o pow. 1500 m2 w miejscowości Wiartel Mały;
• wymianą piasku w piaskownicach zlokalizowanych w miejscowościach: Babrosty, Karwik, Rostki, Hejdyk (przy świetlicy), Szeroki Bór Piski, Uściany i Wiartel;
o ogólnej wartości 3233,00 zł brutto.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 375 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 35 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 51 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Przeprowadzono 275 rodzinnych wywiadów środowiskowych. Wydatkowano kwotę 336 194,06 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych , kwotę 543 518,64 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 141 450,49 zł na fundusz alimentacyjny .
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Ośrodek systematycznie świadczy usługi przewozowe na rzecz osób niepełnosprawnych
z terenu naszej Gminy. Częstotliwość zleceń uzależniona jest od potrzeb indywidualnych osób lub instytucji.
Realizowany jest projekt systemowy „Piska Akademia Aktywności”.
W Ośrodku przyjmuje psycholog, który udziela porad podopiecznym i pracownikom socjalnym.
W każdy piątek dyżuruje prawnik, który udziela nieodpłatnych porad podopiecznym Ośrodka.
Data powstania: czwartek, 23 maj 2013 09:07
Data opublikowania: czwartek, 23 maj 2013 10:03
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2413 razy