BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 2/13 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (13 lutego 2013 r. – 22 lutego 2013 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu:

WYDZIAŁ OGÓLNY

Zatrudniono 40 osób w ramach prac interwencyjnych.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 13 lutego 2013 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszarów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pisz”. Umowę podpisano z Pracownią Urbanistyczno – Architektoniczną Arch. Maria Olchowska z siedzibą w Giżycku, za łączną cenę 57 072,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2013 roku.
2. 18 lutego 2013 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na realizację inwestycji pn. „EKO-Plaża – remont pomostu oraz zagospodarowanie plaży miejskiej w Piszu nad jeziorem Roś”. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym w Piszu Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 1 246 286,45 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 maja 2013 roku.
3. 01 lutego 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla Gminy Pisz oraz jednostek organizacyjnych Gminy Pisz”. Wpłynęły cztery oferty. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
4. 08 lutego 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę żwiru i tłucznia na terenie gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem”. Wpłynęły dwie oferty. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
5. 15 lutego 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz”. Otwarcie ofert odbędzie się 25 lutego 2013 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz (mały projekt).
2. Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu.
3. Remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Piszu.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

1. Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.
2. Realizowane jest zadanie pn.: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydano 2 decyzje dotyczące zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz,
2. Wydano 2 zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych nieruchomościom położonym na terenie miasta i gminy Pisz,
3. Zawarto 21 umów dzierżawy na grunty położone na terenie miasta i gminy Pisz,
4. Ogłoszono 8 wykazów w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
5. Ogłoszono 7 przetargów na sprzedaż nieruchomości, położonych na terenie miasta Pisz,

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) części wsi Piskorzewo,
2) części wsi Jaśkowo,
3) części wsi Karwik,
4) części wsi Wąglik
5) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,
6) północnej części Pisza - terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D) oraz
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin.

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:
1) w zakresie obszaru całej gminy i miasta Pisz
oraz:
2) części wsi Piskorzewo,
3) części wsi Jaśkowo,
4) części wsi Karwik,
5) części wsi Wąglik,
6) części wsi Szeroki Bór Piski,
7) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,
8) części wsi Jeglin.

W związku z opracowaniem:
• projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe, projekt w/w dokumentu wyłożony jest do publicznego wglądu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w dniach 15.02.2013 r. – 18.03.2013 r. Dyskusja publiczna dotycząca projektu w/w dokumentu odbędzie się w dniu 01.03.2013 r. o godzinie 11.oo w sali Nr 15 Urzędu Miejskiego w Piszu. Uwagi do projektu w/w dokumentu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.04.2013 r.
• projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe, projekt w/w dokumentu wyłożony jest do publicznego wglądu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w dniach 15.02.2013 r. – 11.03.2013 r. Dyskusja publiczna dotycząca projektu w/w dokumentu odbędzie się w dniu 01.03.2013 r. o godzinie 12.oo w sali Nr 15 Urzędu Miejskiego w Piszu. Uwagi do projektu w/w dokumentu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.03.2013 r.
• projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Szeroki Bór Piski, projekt w/w dokumentu wyłożony jest do publicznego wglądu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w dniach 08.02.2013 r. – 04.03.2013 r. Dyskusja publiczna dotycząca projektu w/w dokumentu odbędzie się w dniu 01.03.2013 r. o godzinie 13.oo w sali Nr 15 Urzędu Miejskiego w Piszu. Uwagi do projektu w/w dokumentu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.03.2013 r.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Wydano Panoramę Piską – Biuletyn Informacyjny Gminy Pisz Nr (23) Luty 2013 – Podsumowanie Samorządowe 2012 roku.
2. W dniach 15-17 lutego 2013 r. odbyły się w Piszu Pierwsze Zimowe Mazurskie Zawody Paramotorowe – Pisz 2013.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Wydano 1 decyzję na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.
2. Wydano 3 zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Pisz.
3. Rozpatrywano i prowadzono 7 spraw dotyczących usunięcia drzew.

PION OCHRONY

1. Przystąpiono do czynności w zakresie organizacji kwalifikacji wojskowej rocznika 1994 z terenu Gminy Pisz.
2. Wydano sześć decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń na rzecz obrony.
3. Sporządzono sprawozdanie w zakresie szkolenia obronnego w Gminie Pisz realizowanego w 2012 roku oraz opracowano i przesłano do uzgodnienia plan w zakresie, o którym mowa wyżej do realizacji w roku bieżącym, z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
4. Dokonano aktualizacji planu urządzeń specjalnych w Gminie Pisz.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 1 ślubu cywilnego.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 440 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 30 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 71 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przeprowadzono 270 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Wydatkowano kwotę 232.031,66 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, kwotę 300 zł na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach, kwotę 8.939 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz kwotę 3.550 zł na fundusz alimentacyjny.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Ośrodek prowadzi Noclegownię dla osób bezdomnych, w której przebywa średnio ok.14 osób.
Obecnie trwa rekrutacja uczestników do projektu unijnego „Piska Akademia Aktywności”. Wsparciem zostanie objętych 64 młodych niepracujących podopiecznych .

Data powstania: czwartek, 28 lut 2013 09:02
Data opublikowania: czwartek, 28 lut 2013 09:59
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2360 razy