BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 3/13 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (26 lutego 2013 r. – 21 marca 2013 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Zatrudniono 1 osobę w ramach robót publicznych.
2. Zatrudniono 41 osób w ramach prac interwencyjnych.
3. Ogłoszono nabór na dwa stanowiska pracy : Aplikant w Straży Miejskiej w Piszu.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 01 lutego 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla Gminy Pisz oraz jednostek organizacyjnych Gminy Pisz”. Wpłynęły cztery oferty. Wybrano ofertę złożoną przez PGE Obrót S.A. z siedzibą w Białymstoku, za łączną cenę 673 448,24 zł.
2. 28 lutego 2013 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Dostawę żwiru i tłucznia na terenie gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem”. Na zadanie nr 1 (teren miasta Pisz) umowę podpisano z Olszewski Wojciech P.P.H.U. „OLECH POL” z siedzibą w Łupkach, za łączną cenę 80 442,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 sierpnia 2013 roku. Na zadanie nr 2 (teren gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz) umowę podpisano z Olszewski Wojciech P.P.H.U. „OLECH POL” z siedzibą w Łupkach, za łączną cenę 231 855,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 sierpnia 2013 roku.
3. 15 marca 2013 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz”. Na zadanie nr 10 (wycena nieruchomości gruntowych w celu oszacowania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) umowę podpisano z RIW – NIERUCHOMOŚCI Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 9 840,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2013 roku.
4. 15 lutego 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz”. Na zadanie nr 1 (wycena lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie) wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć z siedzibą w Kolnie, za łączną cenę 7 478,00 zł. Podpisanie umowy - 25 marca 2013 roku. Na zadanie nr 2 (wycena nieruchomości zabudowanych) wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę złożoną przez RIW – NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 3 936,00 zł. Podpisanie umowy - 22 marca 2013 roku. Na zadanie nr 3 (Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych) wpłynęło sześć ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć z siedzibą w Kolnie, za łączną cenę 6 027,00 zł. Podpisanie umowy - 25 marca 2013 roku. Na zadanie nr 4 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste) wpłynęło pięć ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Wycena Nieruchomości mgr inż. Iwona Przyborowska z siedzibą w Rybicalu, za łączną cenę 14 760,00 zł. Podpisanie umowy - 22 marca 2013 roku. Na zadanie nr 5 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości) wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę złożoną przez RIW – NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 29 520,00 zł. Podpisanie umowy - 22 marca 2013 roku. Na zadanie nr 6 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej) wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę złożoną przez RIW – NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 28 044,00 zł. Podpisanie umowy - 22 marca 2013 roku. Na zadanie nr 7 (wycena nieruchomości gruntowych do celów sprzedaży (przekształcenia) na rzecz użytkownika wieczystego) wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę złożoną przez GISO Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 16 000,00 zł. Podpisanie umowy - 05 kwietnia 2013 roku. Na zadanie nr 8 (wycena nieruchomości gruntowych do celów sprzedaży (przekształcenia) na rzecz użytkownika wieczystego w przypadku przyjęcia wartości nieruchomości określonej dla celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości) wpłynęły cztery oferty. Wybrano ofertę złożoną przez GISO Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 4 500,00 zł. Podpisanie umowy - 05 kwietnia 2013 roku. Na zadanie nr 9 (inwentaryzacja lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi) wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę złożoną przez Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć z siedzibą w Kolnie, za łączną cenę 890,00 zł. Podpisanie umowy - 25 marca 2013 roku. Na zadanie nr 11 (wycena ograniczonych praw rzeczowych – służebności przejazdu, przechodu i przesyłu) wpłynęły cztery oferty. Wybrano ofertę złożoną przez RIW – NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 15 990,00 zł. Podpisanie umowy - 22 marca 2013 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz (mały projekt).
2. Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu.
3. Remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Piszu.
4. Eko-plaża zagospodarowanie plaży miejskiej w Piszu.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

1. Trwa realizacja zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.
2. Kontynuowane są roboty budowlane dla zadania pn.: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydano 5 decyzji dotyczących zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
2. Wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz,
3. Wszczęto procedury wydania 4 decyzji w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz w prawo własności,
4. Zawarto 26 umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
5. Ogłoszono 32 wykazy w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
6. Ogłoszono 3 wykazy w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu, położonych na terenie miasta Pisz,
7. Ogłoszono 1 wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej na terenie gminy Pisz,
8. Nie rozstrzygnięto przetargu (brak chętnych) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Pisz,
9. Wszczęto procedurę sprzedaży 2 lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Pisz,
10. Sprzedano 1 lokal mieszkalny położony na terenie miasta Pisz.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) części wsi Piskorzewo,
2) części wsi Jaśkowo,
3) części wsi Karwik,
4) części wsi Wąglik
5) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,
6) północnej części Pisza - terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D) oraz
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin.

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:
1) w zakresie obszaru całej gminy i miasta Pisz
oraz:
2) części wsi Piskorzewo,
3) części wsi Karwik,
4) części wsi Wąglik,
5) części wsi Szeroki Bór Piski,
6) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz
7) części wsi Jeglin.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. W dniach 28 lutego - 1 marca 2013 r. w Piszu odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
2. W dniu 9 marca 2013 r. odbył się II Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Pisza z okazji Dnia Kobiet.
3. W dniu 14 marca 2013 r. odbyła się konferencja pn. „Współpraca szkolnictwa zawodowego z biznesem gwarancją nowych inwestycji i rozwoju regionu".
4. W dniu 10 marca 2013 r. współorganizowano VII Otwarty Turniej gry w karty 3-5-8.
5. W dniach 18, 19, 20 marca 2013 r. odbyły się spotkania dotyczące organizacji takich imprez jak: Piski Duathlon Leśny-zawody łączące bieganie i jazdę rowerem, Akcji Sprzątania Dna Rzeki Pisy i Warmińsko-Mazurskiej Slalomani - Sumer Pylon Race - zawodów paralotniowych.
6. Burmistrz Pisza ogłosił z dniem 8 marca 2013 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego: polityka prorodzinna. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji projektów w ramach zadania publicznego: polityka prorodzinna na podstawie art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
7. W dniach 13- 14 marca br. odbyła się pierwsza z zaplanowanych w ramach polsko-litewskiego projektu „ Sąsiedzi aktywnie wspierający przedsiębiorczość" wizyta studyjna poświęcona branży turystycznej i lokalnym produktom. Wzięli w niej udział przedsiębiorcy z rejonu Alytus i z powiatu piskiego oraz przedstawiciele krajowych partnerów projektu. Udział w spotkaniu umożliwił m.in. wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów biznesowych.
8. Zakupiono kosiarkę typu traktor dla sołectwa Jagodne – wydatek zrealizowany ze środków funduszu sołeckiego – kwota 5199 zł,
9. Zakupiono stół bilardowy do świetlicy wiejskiej w Pilchach – kwota 2500 zł oraz artykuły przemysłowe do utrzymania porządku w świetlicy i na terenie przyległym – kwota 2000 zł, – wydatek zrealizowany ze środków funduszu sołeckiego
10. Zakupiono komputer - kwota 1900 zł, oraz sprzęt nagłośnieniowy –kwota 900 zł do świetlicy w Pogobiu Średnim – fundusz sołecki.
11. Zakupiono artykuły wyposażenia pomieszczenia kuchennego – kwota 1390 zł oraz kuchnię gazową i warniki do wody – kwota 6499,98 zł do świetlicy wiejskiej w Wiartlu – fundusz sołecki.
12. Nadzorowano pracę 7 skazanych na prace społeczne przy świetlicach wiejskich w Zdunowie, Wiartlu, Karpie, Turowie Dużym ,Pogobiu Średnim i Rostkach.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Wydano 3 decyzje na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.
2. Prowadzono bieżący nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Pisz.
3. Prowadzono bieżące kontrole i nadzorowanie usług dot. „Świadczenia usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz” – w okresie zimowym kontrole i nadzorowanie zwalczania śliskości na terenach gminnych.
4. Zaopiniowano pozytywnie „Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych w latach 2014 – 2016” przedłożony pismem z dnia 25.02.2013 r. przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu.
5. Rozpatrywano i prowadzono 17 spraw dotyczących usunięcia drzew.

PION OCHRONY

1. W dniach 5-20.03.2013 r. przeprowadzono kwalifikację wojskową rocznika 1994 z terenu Gminy Pisz.
2. Uzgodniono plan szkolenia obronnego na 2013 r. w gminie Pisz z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
3. Wydano trzy decyzje administracyjne w zakresie świadczeń na rzecz obrony.
4. Wszczęto cztery postępowania administracyjne w zakresie świadczeń na rzecz obrony.
5. Dokonano rozliczenia materiałów pędnych dla poszczególnych jednostek OSP za miesiąc luty 2013 r.
6. Dokonano aktualizacji punktów dystrybucji preparatów stabilnego jodu dla mieszkańców Gminy Pisz na wypadek zdarzenia radiacyjnego.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 4 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęły 634 wnioski o udzielenie pomocy społecznej i 58 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 58 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przeprowadzono 555 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Wydatkowano kwotę 441.844,42 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, kwotę 765,63 zł na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach, kwotę 567.250,98 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 1.147.047,03 zł na fundusz alimentacyjny.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Ośrodek prowadzi Noclegownię dla osób bezdomnych, w której przebywa średnio ok.14 osób.
Wspólnie z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii w Piszu oraz wolontariuszami miejscowych szkół zorganizowano „Wielkanocną zbiórkę żywności”. Zebrano 763,83 kg żywności, która została przekazana potrzebującym mieszkańcom .

Data powstania: poniedziałek, 25 mar 2013 09:13
Data opublikowania: poniedziałek, 25 mar 2013 11:35
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2294 razy