BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 4/13 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (22 marca 2013 r. – 10 kwietnia 2013 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Zatrudniono 25 osób w ramach robót publicznych.
2. Zatrudniono 2 osoby na staż.
3. Przeprowadzono nabór na 2 stanowiska pracy: Aplikant w Straży Miejskiej w Piszu. Nie wybrano żadnej osoby.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 22 marca 2013 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 2 (wycena nieruchomości zabudowanych)”. Umowę podpisano z RIW – NIERUCHOMOŚCI spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 3 936,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2013 roku.

2. 22 marca 2013 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 5 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości)”. Umowę podpisano z RIW – NIERUCHOMOŚCI spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 29 520,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2013 roku.

3. 22 marca 2013 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 6 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy infrastruktury technicznej)”. Umowę podpisano z RIW – NIERUCHOMOŚCI spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 28 044,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2013 roku.

4. 22 marca 2013 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 11 (wycena ograniczonych praw rzeczowych – służebności przejazdu, przechodu i przesyłu)”. Umowę podpisano z RIW – NIERUCHOMOŚCI spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 15 990,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2013 roku.

5. 22 marca 2013 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 4 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste)”. Umowę podpisano z Wycena Nieruchomości mgr inż. Iwona Przyborowska z siedzibą w Rybicalu, za łączną cenę 14 760,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2013 roku.

6. 25 marca 2013 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 1 (wycena lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie)”. Umowę podpisano z Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć z siedzibą w Kolnie, za łączną cenę 7 478,40 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2013 roku.

7. 25 marca 2013 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 3 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych)”. Umowę podpisano z Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć z siedzibą w Kolnie, za łączną cenę 6 027,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2013 roku.

8. 25 marca 2013 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 9 (inwentaryzacja lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi)”. Umowę podpisano z Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć z siedzibą w Kolnie, za łączną cenę 890,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2013 roku.

9. 05 kwietnia 2013 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 7 (wycena nieruchomości gruntowych do celów sprzedaży (przekształcenia) na rzecz użytkownika wieczystego)”. Umowę podpisano z GISO Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 16 000,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2013 roku.

10. 05 kwietnia 2013 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 8 (wycena nieruchomości gruntowych do celów sprzedaży (przekształcenia) na rzecz użytkownika wieczystego przyjęcia wartości nieruchomości określonej dla celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości)”. Umowę podpisano z GISO Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 4 500,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2013 roku.

11. 09 kwietnia 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Rozbudowę budynku strażnicy OSP w Liskach ”. Otwarcie ofert odbędzie się 24 kwietnia 2013 roku.WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Podpisano porozumienie z Prokuraturą Okręgową w Olsztynie w sprawie remontu ratusza w Piszu Inwestycje w trakcie realizacji:

1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz (mały projekt).
2. Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu.
3. Remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Piszu.
4. Eko-plaża zagospodarowanie plaży miejskiej w Piszu.JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:

1. Kontynuowane są prace przy realizacji zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.
2. Trwają prace związane z realizacją zadania pn.: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydano 8 decyzji dotyczących zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
2. Wydano 9 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz,
3. Zawarto 37 umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
4. Ogłoszono 21 wykazów w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
5. Ogłoszono 2 wykazy w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu, położonych na terenie miasta Pisz,
6. Ogłoszono 2 wykazy w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych w drodze przetargu, położonych na terenie gminy Pisz,
7. Nie rozstrzygnięto 6 przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Pisz,

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) części wsi Piskorzewo,
2) części wsi Jaśkowo,
3) części wsi Karwik,
4) części wsi Wąglik
5) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,
6) północnej części Pisza - terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D) oraz
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:
1) w zakresie obszaru całej gminy i miasta Pisz
oraz:
2) części wsi Piskorzewo,
3) części wsi Karwik,
4) części wsi Wąglik,
5) części wsi Szeroki Bór Piski,
6) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,
7) części wsi Jeglin.

W związku z opracowaniem projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Wąglik, projekt w/w dokumentu wyłożony jest do publicznego wglądu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w dniach 04.04.2013 r. – 06.05.2013 r.Dyskusja publiczna dotycząca projektu w/w dokumentu odbędzie się w dniu 25.04.2013 r. o godzinie 11.oo w sali Nr 15 Urzędu Miejskiego w Piszu. Uwagi do projektu w/w dokumentu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.05.2013 r.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Zakupiono ławki na boisko wiejskie w Jagodnem – wydatek zrealizowany ze środków Funduszu Sołeckiego ( kwota: 1.740,00 zł)
2. W dniu 06 kwietnia 2013 r. odbyła się I Akcja Sprzątania Dna Rzeki Pisy.
3. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych .
W ramach konkursu wyłoniony został podmiot zwany operatorem, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji projektów z zakresu zadania: polityka prorodzinna.
Dotację w kwocie : 20.000,00 zł otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem-Nidzie.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Wydano 2 decyzje na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.
2. Rozpatrzono i prowadzono 1 sprawę dotyczącą usunięcia drzew.

PION OCHRONY

1. Wydano zarządzenie Burmistrza Pisza w sprawie norm zużycia paliwa dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego w jednostkach OSP.
2. Wystawiono jedno wezwanie dotyczące wykonywania świadczenia rzeczowego na rzecz obrony.
3. Dokonano aktualizacji planu urządzeń specjalnych w Gminie Pisz.
4. Sporządzono sprawozdanie z przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej z terenu Gminy Pisz.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 7 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 445 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 43 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 40 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przeprowadzono 310 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Wydatkowano kwotę 250.805,07 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, kwotę 4.300,00zł na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach, kwotę 539.682,56 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 132.490,00 zł na fundusz alimentacyjny.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Ośrodek prowadzi noclegownię dla osób bezdomnych, w której przebywa średnio ok.14 osób.
Ośrodek systematycznie świadczy usługi przewozowe na rzecz osób niepełnosprawnych
z terenu naszej Gminy. Częstotliwość zleceń uzależniona jest od potrzeb indywidualnych osób lub instytucji.
W okresie sprawozdawczym rozpoczęto rekrutację uczestników do projektu systemowego „Piska Akademia Aktywności”. Udział w projekcie w bieżącym roku wezmą 64 osoby.
W Ośrodku przyjmuje psycholog, który udziela porad podopiecznym i pracownikom socjalnym.
W każdy piątek dyżuruje prawnik, który udziela nieodpłatnych porad podopiecznym Ośrodka.

Data powstania: czwartek, 23 maj 2013 09:02
Data opublikowania: czwartek, 23 maj 2013 10:11
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2418 razy