BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 12/2005

z działalności Burmistrza Pisza okres pomiędzy sesjami RM (26 listopada 2005 r. – 21 grudnia 2005 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1. Wszczęto postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki w sprawie obsługi prawnej w zakresie spraw związanych z działalnością Gminy Pisz w szczególności zaś doradztwa oraz sporządzania opinii prawnych dla Urzędu Miejskiego w Piszu. Do negocjacji zaproszono Pana Krzysztofa Białobrzeskiego prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego w Ostrołęce.
2. Wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa – etylina bezołowiowa 98, 95 i oleju napędowego oraz olejów silnikowych do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu, do kosiarek i podkaszarek.
3. Z dniem 01 grudnia 2005r. zatrudniono 35 osób na roboty publiczne
4. W dniu 19 grudnia 2005r. odbyło się kolegium sołtysów.
5. w dniu 12 grudnia 2005r,. odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Rakowo. Sołtysem sołectwa Rakowo został Pan Ryszard Rorkowski, do Rady Sołeckiej zostali wybrani Zalewski Józef, Marcińczyk Lech i Alicki Janusz
6. Z dniem 14 grudnia 2005r. za porozumieniem stron rozwiązano umowę z Panią Małgorzata Borak – Naczelnikiem Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
7. Trwają prace przy remoncie parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Piszu
8. Trwają prace nad wydaniem trzeciego numeru bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Gminy Pisz „Panorama Piska”
9.W dniach 17-18 grudnia 2005r. odbyła się oficjalna wizyta władz miasta Alytus.


WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

I. Prace związane z decyzjami o warunkach zabudowy.

1.Przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy - szt. 4
2.Wydano decyzje o warunkach zabudowy - szt. 9
3.Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - szt. 10
4.Umorzono postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy – szt. 3
5.Odmówiono wydania decyzji o warunkach zabudowy – szt. 1
6.Zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy – szt. 2
7.Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – szt. 3
8.Przegotowano projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – szt. 2

II Prace związane z decyzjami środowiskowymi
1. Wszczęto jedno postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
2. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – szt. 2
3. Przygotowano projekty decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia –szt. 2

III Prace planistyczne.

1. Kontynuowano prace nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) doliny rzeki Pisy
2) nowej przeprawy mostowej.
2. Kontynuowano procedury związane z wykonaniem miejscowych planów:
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP
- zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi Zdunowo obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 129/5 i część dz. o nr.129/3
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz , obejmującego działki o numerach geodezyjnych 1458, 1462 i część dz. nr 1431/4
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 120.
- śródmieścia miasta Pisz
3. Odpowiedziano na 1 wniosek w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
4. Odpowiedziano na 26 wniosków w sprawie przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
5. Wydano 3 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz
6. Wydano 1 wypis ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Pisz

III Prace związane z dzierżawieniem nieruchomości gminnych.

-zawarto 16 umów dzierżawy na tereny pod garażami.
-zawarto 2 umowy dzierżawy na tereny pod ogródki
-zawarto 1 umowę dzierżawy na teren pod działalność gospodarczą

IV. Prace związane z numeracją budynków.

- wydano 10 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom na terenie miasta i gminy Pisz.

V. Prace związane ze ściąganiem należności z tytułu sprzedaży i dzierżawy nieruchomości .

- wysłano 14 wezwań do zapłaty zaległości finansowych

VI. Prace związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych

-sprzedano 10 lokali mieszkalnych na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie
-rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego przy ulicy Rybackiej 2/2
-rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż działki z możliwością zabudowy przy ulicy Misińskiego
-rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż działki z możliwością zabudowy przy ulicy Rysiej
-rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż działki z możliwością zabudowy przy ulicy Trzcinowej

VII. Prace związane z podziałami nieruchomości gminnych

-wydano 2 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości na terenie gminy i miasta Pisz

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU

1. Unieważniono postępowanie na świadczenie usług w zakresie oczyszczania i wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Pisz na podstawie art. 93. ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), gdyż najkorzystniejsza oferta złożona przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3 za cenę 112 400,29 zł brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: 89 394,93 zł brutto
2.Rozstrzygnięto postępowanie na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic i chodników na terenie miasta Pisz w sezonie 2005/2006 i wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3 za cenę – 55 000 zł brutto. W dniu 14 grudnia 2005r podpisano umowę.
3.Unieważniono postępowanie na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Pisz w sezonie 2005/2006 na podstawie art. 93. ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ), gdyż najkorzystniejsza oferta złożona na zadanie nr 2 przez Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3 za cenę: 1 godziny pracy pługopiaskarki 97,37zł brutto; 1 godziny pracy ciągnika z pługiem lub skrobakiem 63,13zł brutto; 1 godziny pracy koparko – spycharki 96,30 zł brutto; 1 km przebiegu samochodu ciężarowego 3,50 zł brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
4.Unieważniono postępowanie przetargowe na utrzymanie terenów zieleni miejskiej części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy ogłoszone w dniu 30.11.2005 na podstawie art. 93. ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), gdyż najkorzystniejsza oferta złożona przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3 za cenę 42 958,36 zł brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: 37 914,12 zł brutto
5.Przygotowano i ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Pisz w sezonie 2005/2006. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.01.2006r o godz. 10.20
6.Przygotowano i przeprowadzono postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę energii elektrycznej do urządzeń oświetlenia ulicznego placu przed dworcem PKP w Piszu . W dniu 30.11.2005 podpisano umowę z PKP ENERGETYKA Spółka z o.o. Zakładem Wschodnim w Białymstoku.
7.Przygotowano i przeprowadzono postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki z Zakładem Energetycznym Białystok Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, Rejon Energetyczny Giżycko na dostawę energii elektrycznej do urządzeń oświetlenia ulicznego we wsi Kocioł Duży.
8.Przygotowano i przeprowadzono postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki z Zakładem Energetycznym Białystok Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, Rejon Energetyczny Giżycko na dostawę energii elektrycznej do urządzeń oświetlenia ulicznego w Piszu zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulic: Wojska Polskiego, Trzcinowej, Czerniewskiego z drogą krajową nr 58
9.Przygotowano i przeprowadzono postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki z Zakładem Energetycznym Białystok Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, Rejon Energetyczny Giżycko na dostawę energii elektrycznej do urządzeń oświetlenia drogowego na odcinku Pisz - Maldanin.
10.Uczestniczono w przygotowaniach postępowań przetargowych na:
1) inwentaryzację i wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.
2) dostawę materiałów do remontu świetlic wiejskich i remontu pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Piszu.
3) strategię rozwoju produktu turystycznego "Pisa - Narew"
11.Dokonano zakupu dekoracji świątecznych i nadzorowano ich rozmieszczenie na terenie miasta Pisza. Ubrano choinki rozstawione na terenie miasta Pisz.
12.W dniu 16 grudnia 2005r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „ELEKTROMET“ Iwona i Robert Barma z siedzibą w Białej Piskiej przy ul. Dolnej 2f na opracowanie projektu technicznego na dobudowę linii napowietrznej oświetleniowej, oświetlenia drogowego w miejscowości Trzonki.
13.W dniu 16 grudnia 2005r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „ELEKTROMET“ Iwona i Robert Barma z siedzibą w Białej Piskiej przy ul. Dolnej 2f na opracowanie projektu technicznego na dobudowę linii napowietrznej oświetleniowej, oświetlenia drogowego w miejscowości Wielki Las – obręb Uściany
14.Przedstawiono Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej w Piszu wnioski o przydział lokali z zasobów Gminy Pisz na rok 2006 oraz propozycje przydziałów lokali mieszkalnych dla najemców zamieszkujących w budynkach położonych w Piszu przy ulicy Rybackiej 15, 30, 32, 1-go Maja 2, Warszawskiej.
15.Przygotowano umowy najmu dla najemców lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ulicy Rybackiej 15, 30, 32, 1-go Maja 2, Warszawskiej 2 w Piszu ( Łącznie 19 umów najmu.)
16.Sporządzono 3 potwierdzenia warunków umowy najmu wskutek sukcesji po śmierci głównego najemcy.
17.Wydano 2 decyzje na zajęcie pasa drogowego
18.Wydano 7 decyzji dotyczących usunięcia drzew.
19.Wydano 2 postanowienia w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
20.Wydano 2 zaświadczenia dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
21.Przygotowano mapę Gminy Pisz w skali 1:25 000 z określeniem granic aglomeracji i zweryfikowanym zakresem zadań w ramach aglomeracji z załącznikami do wspólnego projektu pn. „Regulacji gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich“ planowanego w ramach Funduszu Spójności.
22.Opracowano projekt regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Pisz.
23.Aktualizowano ewidencję osób posiadających pojemniki na odpady stałe oraz ewidencję zbiorników bezodpływowych.


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA

1Wydano:
- 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 1 decyzję - odmowa wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 26 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 26 zaświadczeń - zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 25 decyzji - wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej;
- 241 dowodów osobistych;
2. Przyjęto 386 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
3. W trakcie załatwiania są 44 sprawy dotyczące wymeldowania w drodze decyzji administracyjnej
4. Wydano 172 zaświadczeń potwierdzających zameldowanie na terenie gminy,
5. Wprowadzono do systemu 25 aktów urodzeń, 8 zgonów, 15 małżeństw, 270 dowodów osobistych, 105 zmian związanych z przemeldowaniem,
6. Na bieżąco prowadzono rejestr wyborców,
7. W trakcie realizacji są prace remontowe w świetlicach: Bogumiły, Karwik, Zdory, Kwik,
8. Ogłoszony został III konkurs na świąteczny wystrój posesji, budynków, ulic, wystaw sklepowych oraz wsi i sołectw na terenie gminy Pisz.


MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W okresie od 23.11.2005r. do 20.12.2005r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 648 wniosków o udzielenie pomocy i 67 wniosków o przyznanie świadczenia rodzinnego. Przeprowadzono 577 wywiadów środowiskowych do celów pomocy społecznej

Wydano 572 decyzji, w tym :

1) na zasiłki rodzinne - 18,
2) na świadczenia opiekuńcze - 12,
3) na zaliczki alimentacyjne – 18,
4) na zasiłki celowe - 485,
5) na zasiłki okresowe – 18,
6) na dożywianie dzieci w szkole –21,
7) na zasiłki stałe- 3,
8) na usługi opiekuńcze- 1,
9) usługi specjalistyczne -4.

Wypłacono:

- zasiłki celowe na kwotę – 128.844,- zł,
- zasiłki okresowe na kwotę – 114.235,59 zł,
- zasiłki stałe – 27.420,85 zł.
- zasiłki rodzinne – 355.504,30 zł.
- świadczenia opiekuńcze – 91.836 zł.
- zaliczki alimentacyjne – 57.955 zł.
Z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole korzystało 1.190 uczniów na łączną kwotę – 77.521,02 zł.
Usługami opiekuńczymi oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było łącznie 91 osób.

Wydatkowano:

1) ze środków Gminy : 320.600,61 zł.
2) ze środków zleconych : 544.850,30 zł w tym:
-na świadczenia rodzinne, opiekuńcze i zaliczki alimentacyjne – 505.295,30 zł.
-na zasiłki stałe – 27.420,85 zł
-na składki ZUS – 9.014,29 zł.
-na składki zdrowotne – 3.119,86 zł.
Łącznie wydatkowano: 865.450,91zł.

URZĄD STANU CYWILNEGO:

1. Sporządzono 37 aktów urodzeń,
2. Sporządzono 14 aktów zgonu,
3. Sporządzono 1 akt zawarcia małżeństwa konkordatowego
4. Sporządzono 8 aktów zawarcia małżeństwa cywilnego
5. Wydano 13 decyzji administracyjnych,
6. Wydano 5 zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego
7. Przyjęto 4 zapewnienia o wstąpieniu w związek małżeński.
8. Wydano 1 zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
9. Sprawdzono 131 wniosków o wydanie dowodów tożsamości.
10. Wysłano i wpisano 61 przypisków do aktu stanu cywilnego.
11. Wysłano 73 kopie aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności.
12. Wpisano 12 wzmianek na marginesach aktu stanu cywilnego w oparciu o decyzje administracyjne i orzeczenia sądowe.
13. Zarejestrowano 248 osób o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i wydano ogółem 346 odpisów (skróconych i zupełnych).
Data powstania: czwartek, 27 kwi 2006 08:24
Data opublikowania: czwartek, 27 kwi 2006 08:25
Data edycji: czwartek, 27 kwi 2006 08:27
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 2853 razy
Ilość edycji: 1