BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 12/2003

Informacja Nr 12/2003 z działalności Burmistrza Gminy i Miasta w Piszu w okresie pomiędzy sesjami RM (10 grudnia 2003 r. – 30 grudnia 2003 r.)
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1.W dniu 12 grudnia został rozstrzygnięty przetarg na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu. Przetarg wygrała firma: „RENOMA” Jerzy i Jadwiga Pietkiewicz za cenę 53.711,40 zł.
2.W dniu 08 grudnia odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu na którym podjęto uchwałę nr 18/2003 w sprawie odwołania Dyrektora Spółki oraz uchwałę nr 19/2003 w sprawie powołania Pana Waldemara Bargłowskiego na Dyrektora Spółki.
3.W dniu 16 grudnia odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu na którym podjęto uchwałę nr 20/2003 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu
4.W dniu 19 grudnia odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piszu na którym podjęto uchwałę nr 24/2003 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piszu oraz uchwałę nr 25/2003 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Prezesa Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piszu
5.W dniu 23 grudnia odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piszu na którym podjęto uchwałę nr 26/2003 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piszu
6.W dniu 16 grudnia podpisana została umowa z firmą ELINEX, na przeprowadzenie audytu energetycznego budynku Urzędu Gminy i Miasta Pisz za cenę 4.270,- złotych brutto .
7.Zapytanie o cenę na dostawę paliwa dla Urzędu Gminy i Miasta w Piszu zostało unieważnione. W dniu 23.12.2003r. wszczęte zostało drugie postępowanie w trybie zapytania o cenę na dostawę paliwa do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.
8.W dniu 22 grudnia zawarty został aneks do umowy przedłużający staż absolwencki dla 10 osób.

WYDZIAŁ GEODEZJI

1. Wydano 5 decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
2. Wydano 5 zawiadomień o nadaniu numerów na budynki w mieście Pisz i na terenie gminy.
3. Zawarto 6 umów dzierżawy na tereny pod garaże, ogródki oraz na cele rolne.
4. Rozstrzygnięto przetargi na sprzedaż działki usługowej przy ul. Czerniewskiego w Piszu oraz 13 działek budowlanych położonych w Piszu osiedle Łupki sektor B
5. Ogłoszono przetarg na wycenę nieruchomości położonej w Wiartlu gm. Pisz (teren nad jeziorem) oraz działki nr 156/6 położonej we wsi Kocioł Duży w związku z przygotowaniem do sprzedaży.
6. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie podziału nieruchomości położonej w Piszu przy ul. Wąglickiej nr 148/24 w związku z przygotowaniem do sprzedaży części nieruchomości
7. Ogłoszono 24 wykazy nieruchomości – lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz głównych najemców.
8. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wycenę działek budowlanych, przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Pisz (ul. Zielna, ul. Długa, ul. Wojska Polskiego, ul. Warmińska)
9. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie podziału i wyceny nieruchomości położonej w Piszu przy ul. 1 Maja.
10. Sprzedano 2 nieruchomości położone w Piszu przy ul. Jagiełły na powiększenie przyległych działek budowlanych oraz oddano w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu działkę usługową przy ul. Wojska Polskiego o pow. 174 m2. W wyniku sprzedaży uzyskano kwotę 14.455 zł.
11. Sprzedano w drodze rokowań – bezprzetargowo 3 działki budowlane, położone we wsi Jaśkowo gm. Pisz. Z tytułu sprzedaży uzyskano kwotę 79.560 zł.
12. Ogłoszono 13 wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia pod ogródki, garaże oraz na cele rolne.


WYDZIAŁ ROLNICTWA

1.Wydano 2 decyzje dotyczące wycinki drzew.
2.Wydano 2 postanowienia w zakresie gospodarki odpadami.
3.Wydano 1 zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego.
4.Wszczęto 7 postanowień administracyjnych w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
5.Dokonano zaopiniowania Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.
6.Pracownicy Wydziału uczestniczyli w komisjach dokonujących sprawdzenia zagospodarowania działek (do podatku) na terenie miasta i gminy Pisz.
7.Rozpoczęto procedury przetargowe dotyczące projektów z programu operacyjnego SAPARD na budowę wodociągu we wsi Łupki, budowę drogi do wsi Pietrzyki i modernizację drogi do wsi Turowo Duże.


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

1. Umorzono postępowania administracyjne w sprawie warunków zabudowy - 1 szt.
2. Wydano opinie o podziałach w formie postanowień - 8 szt.
3. Przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy i analizy zagospodarowania terenu - 6 szt.
4. Rozpoczęto prace nad przystąpieniem do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
-wsi Jeglin,
-części wsi Maldanin, obejmującej działki o numerach geodezyjnych 198/3, 198/4, 198/5, 198/6 i 198/7.
-dotyczącego obrębu części wsi Pilchy obejmującego działki o numerach geodezyjnych od 209/1 do 209/22,
-dotyczącego obrębu części wsi Pilchy obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 198
5.Odpowiedziano na 5 wniosków w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz.
6. Wydano 32 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

1. Zakończona została budowa ulicy Wroniej i ulicy Kruczej w Piszu – w dniu 19.12.2003r dokonano odbioru robót.
2. Przyjęto 170 wniosków o dodatki mieszkaniowe, wydano 80 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
3. Po trzykrotnym przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta Pisz w trybie zamówienia z wolnej ręki wykonanie usługi powierzone zostało dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Olsztyńska 3 w Piszu za cenę 49.000 złotych.
4. Od 05.12.2003r. dwukrotnie unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na oczyszczanie i wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Pisz – postępowanie unieważniono z powodu braku wymaganej liczby ofert. Następny przetarg odbył się w dniu 29.12.2003r. ( złożono 2 oferty).
5. Prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Pisz. W związku z powyższym prowadzona była procedura związana z przejęciem przez Gminę urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie miasta i gminy Pisz od Zakładu Energetycznego w Giżycku. Przejęcie niezbędne było w celu możliwości prowadzenia prac konserwacyjnych przejętych urządzeń. Do czasu wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu wykonanie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Pisz zlecono na podstawie umowy Nr GKI.7044-56/03 zawartej w dniu 23.12.2003r dla PPUH „ELEKTROMET” ul. Dolna 2F, 12 – 230 Biała Piska ( umowa zawarta na okres od 24.12.2003r do 31.01.2004r).
6. W trakcie realizacji jest inwestycja pt. „ Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pisz”.
7. W minionym okresie prowadzone były akcje odłowu bezpańskich psów na terenie miasta i gminy Pisz – zgodnie z umową Nr GKI-7080(21)03 zawartą w dniu 10.10.2003r ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt – Zygmunt Dworakowski, 12 – 230 Biała Piska , Radysy 13.
8. Przygotowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pisz na lata 2002 – 2006.
9. Opracowano projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
10.W realizowanej inwestycji pn.”Budowa kolektorów sanitarnych we wsi Snopki i Jagodne„ do jej zakończenia pozostały do wykonania roboty elektryczne – wykonanie przyłączy elektrycznych do przepompowni.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA

1.Wydano 16 zaświadczeń o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
2.Wydano 17 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.
3.Wydano 13 zaświadczeń o dokonaniu zmian we wpisie w ewidencji działalności gospodarczej.
4.Wydano 9 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających alkohol.
5.Wydano 3 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
6.Wydano 319 dowodów osobistych.
7.Przyjęto 366 wniosków o wydanie dowodów osobistych.
8.Gmina uzyskała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie do wniosków na realizację zadań:
- przygotowanie stanowiska „Punkt przyjęć interesanta” – dofinansowanie w kwocie 20.400zł (wartość zadania 34.400 zł.)
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – dofinansowanie w kwocie 77.000zł (wartość zadania 105.000 zł.).
9.Przygotowana została robocza wersja kalendarza wydarzeń, imprez, konkursów, uroczystości zaplanowanych na rok 2004. Z dokumentem można zapoznać się w Wydziale Spraw Obywatelskich, pok. 37. Obecnie przyjmowane są korekty i uzupełnienia do kalendarza.
10.Czterem osobom, zatrudnionym dotychczas w ramach robót publicznych, przedłużone zostały umowy o pracę, w ramach środków budżetu gminy, na okres od 1 m-ca do 2 m-cy. Umożliwi to tym osobom uzyskanie uprawnień do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. Takie rozwiązanie zastosowano tylko do osób, którym brakowało do uzyskania uprawnień nie więcej niż 2 miesiące zatrudnienia.
11.Przy współpracy z Wydziałem Architektury, Wydział OKZ przygotowuje wniosek do SAPARDU na działanie „publiczna infrastruktura turystyczna na obszarach wiejskich” obejmujący budowę 2 pomostów (Kwik, Zdory), zakup kontenerów na plaże, oznakowanie terenów atrakcyjnych turystycznie, wydanie informatora turystycznego. Wniosek zostanie złożony do 13.01.2004 r.


SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WOJSKOWYCH I OBRONY CYWILNEJ:

1.Na bieżąco załatwiane były sprawy z zakresu przedmiotowego stanowiska, między innymi w dniu 19 grudnia w UGiM Pisz odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju” rodzicom , którzy wychowali dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy.


WYDZIAŁ FINANSOWY:

Wydano 50 decyzji administracyjnych w Wydziale Finansowym – Podatki w okresie od 05.12.2003r. do 24.12.2003r.
- decyzje w sprawie wymiaru podatków – 34
- decyzje dotyczące umorzenia -9
- decyzje dot. odroczenia ( w tym rozłożenia na raty) -6
- decyzje o ulgach z tytułu nabycia gruntów - 3


MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W okresie od 05.12.2003r. do 22.12.2003r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 414 wniosków o udzielenie pomocy.
Przeprowadzono 357 wywiadów środowiskowych.
Wydano 561 decyzji w tym:
-na zasiłki celowe 450
-na zasiłki okresowe 84
-na okresowe zasiłki macierzyńskie 8
-na zasiłki stałe wyrównawcze 14
-na zasiłki rodzinne 2
-na zasiłki pielęgnacyjne 2

Wypłacono:
-zasiłki okresowe na kwotę 8.290 zł.
-zasiłki celowe na kwotę 48.950 zł.
-zasiłki stałe wyrównawcze na kwotę 21.036,13 zł.
-zasiłki stałe z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem na kwotę 29.678 zł.
-okresowe zasiłki gwarantowane dla 8 osób na kwotę 3.042,60 zł.
-okresowe zasiłki macierzyńskie na kwotę 13.521,03 zł.
-zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 2.975,70 zł.
-zasiłki rodzinne na kwotę 1.168,60 zł.
Usługami opiekuńczymi objęto 53 osób.
-od 1.09.2003r. przyznano dożywianie dla 1048 dzieci,
-od 1.11.2003r. 32 osobom przyznano gorące posiłki,
- wydatkowano na dożywianie 100.749,32 zł i wyposażenie punktów 6.244,90 zł

Wydatkowano:
-ze środków Gminy 155.944,22 zł
-ze środków zleconych:
-na zasiłki: 75.567,76 zł
-na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne- 4.144,30 zł,
Łącznie wydatkowano: 235.656,28 zł


URZĄD STANU CYWILNEGO:

1.Sporządzono 25 aktów urodzeń,
2.Sporządzono 13 aktów zgonu,
3.Sporządzono 8 aktów małżeństw cywilnych,
4.Wydano 10 decyzji administracyjnych,
5.Wydano 2 zaświadczenia do zawarcia małżeństwa konkordatowego
6.Przyjęto 4 zapewnienia o wstąpieniu w związek małżeński.
7.Wydano 1 zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego
8.Sprawdzono 197 wniosków o wydanie dowodów tożsamości.
9.Zarejestrowano 290 osób o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i wydano ogółem 380 odpisów (skróconych i zupełnych).