BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 11/13 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (28 października 2013 r. – 27 listopada 2013 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Zatrudniono 8 osób w ramach robót publicznych.
2. Zatrudniono 8 osób w ramach prac interwencyjnych.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 20 listopada 2013 roku została wybrana oferta w procedurze zamówienia publicznego na „Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim wraz z zagospodarowaniem terenu”. Wybrano ofertę złożoną przez PHU GROT Jacek Olszewski z siedzibą w Piszu, przy ul. Czerniewskiego 16, za łączną cenę 494.113,76 zł. Podpisanie umowy nastąpi w dniu 2 grudnia 2013 roku.
2. 13 listopada 2013 roku został zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2013 rok”. Umowę podpisano z Warmińsko-Mazurskim Bankiem Spółdzielczym Oddział w Piszu, za łączną cenę 1.204.883,51 zł.
3. 7 listopada 2013 roku odbyło się otwarcie ofert w procedurze zamówienia publicznego na „Budowę budynku świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim wraz z zagospodarowaniem terenu”. Wpłynęło 6 ofert. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
4. 31 października 2013 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2013/2014 – zadanie nr 1 (teren miasta Pisz)”. Umowę podpisano z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 425.520,00 zł. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 15 maja 2014 roku.
5. 18 listopada 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie gminy Pisz w sezonie 2013/2014”. Wpłynęła 1 oferta. Wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum firm: Firma BUKOWSKI Robert Bukowski z siedzibą w Piszu, przy ul. Wołodyjowskiego 15/4 oraz Firma Usługowo-Handlowa IWA Paweł Brandt z siedzibą w Piszu, przy ul. Rybackiej 22/5, za łączną cenę 319.680,00 zł. Podpisanie umowy nastąpi w dniu 29 listopada 2013 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Zakończono budowę ul. Wańkowicza w Piszu i parkingu przy ul. 1 Maja w Piszu.

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Rozbudowa strażnicy OSP w Liskach
2. Renowacja budynku Ratusza w Piszu

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:

Realizowane jest zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydano 3 decyzje dotyczące zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
2. Wydano 9 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz,
3. Wydano 2 decyzje w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz w prawo własności,
4. Zawarto 27 umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
5. Ogłoszono 24 wykazy w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
6. Ogłoszono 5 przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
7. Ogłoszono 1 przetarg na wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz,
8. Rozstrzygnięto 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz z wynikiem pozytywnym,
9. Zakończono 25 przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz z wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów,
10. Sprzedano 2 lokale mieszkalne położone na terenie miasta Pisz na rzecz najemców,
11. Na podstawie aktu notarialnego Gmina Pisz nabyła odpłatnie nieruchomość, położoną na terenie miasta Pisz, zajętą pod drogę gminną, stanowiącą własność osób fizycznych,
12. Gmina Pisz sprzedała 2 nieruchomości położone na terenie miasta i gminy Pisz,
13. Gmina Pisz ustanowiła odpłatnie służebność przesyłu na 6 nieruchomościach gminnych.


WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) części wsi Jaśkowo,
2) części wsi Karwik,
3) części wsi Piskorzewo,
4) zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Kwiatowej,
5) terenu inwestycyjnego przy ul. Kmicica
oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin,

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

1) części wsi Karwik,
2) części wsi Jeglin,
3) części wsi Piskorzewo,

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Rozpoczęto remont świetlicy wiejskiej w Zdorach.
2. W dniu 26 października br. w Zdorach odbyło się otwarcie boiska sportowego po modernizacji. Prace na boisku wykonało Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych „KALA” realizując projekt pt. „Boisko miejsce spotkań trzech pokoleń”, w ramach realizacji zadania publicznego.
3. Przeprowadzono konsultacje dotyczące Programu Współpracy Gminy Pisz z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 r. Projekt Programu współpracy podlegał konsultacjom z organizacjami pozarządowymi w dniach od 01 do 16 października 2013 r. Konsultacje odbyły się w formie bezpośredniego spotkania, które odbyło się 9 października 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Piszu (sala nr 15) oraz wyrażenia pisemnej opinii. Organizacje pozarządowe nie wniosły uwag do projektu Programu Współpracy.
4. W dniu 6 listopada 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Piszu odbyło się trzecie spotkanie Zespołu Monitorującego w ramach programu „Decydujmy Razem”.
5. W dniu 6 listopada br. odbyła się Gala Wilka Piskiego. Po raz dziesiąty statuetki Wilka Piskiego trafiły do osób szczególnie zasłużonych i działających na rzecz społeczności Ziemi Piskiej. Spośród 25 kandydatów Kapituła wybrała po jednym z każdej kategorii. Przyznano także 2 Honorowe Wilki.
6. W dniu 11 listopada 2013 r. zorganizowano uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
7. Trzy dni zwiedzania. Ponad cztery tysiące gości. Pozytywne komentarze. Niezapomniane wrażenia. To wszystko towarzyszyło dniom otwartym piskiej wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej, które miały miejsce od 9 do 11 listopada 2013 r.
8. Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej. Przyznano dotację w kwocie 49.200,00 zł dla Ewangelickiego Stowarzyszenia BETEL na prowadzenie Stacji Socjalnej.
9. W ramach projektu „Sąsiedzi aktywnie wspierający przedsiębiorczość” ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na najlepszy pomysł biznesowy. Czterech laureatów otrzyma profesjonalnie przygotowane biznesplany.
10. Gmina Pisz zajęła II miejsce w VII Turnieju Gmin Powiatu Piskiego , który rozegrano 26 października 2013 r. w Rucianem - Nidzie.
11. Pisz zajął czwarte miejsce w konkursie pn. „Twoje miasto z lotu ptaka”. Na Pisz oddano 4503 głosy

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

W omawianym okresie:
1. Przygotowano zlecenie dla Olszewski Janusz Robert Usługi Transportowe na remont chodnika na działce o nr geod. 1436 przy ul. Zagłoby na kwotę 2 952,00 zł brutto.
2. Przygotowano zlecenie dla PWiK sp. z o.o. w Piszu na usunięcie awarii kolektora deszczowego oraz zapadniętej jezdni w drodze położonej na dz. o nr geod. 1147/41 obręb Pisz1 na kwotę 844,87 zł brutto.
3. Przygotowano zlecenie dla EPIN Piotr Dobosz na dostawę znaków i elementów drogowych na kwotę 3 906,48 zł brutto.
4. Przygotowano zlecenie dla PPUH ELEKTROMET I. i R. Barma na wycinkę 10 sztuk drzew na kwotę 2 430,00 zł brutto.
5. Wydano:
- 5 uzgodnień w sprawie projektowanej trasy przyłącza energetycznego kablowego
- 1 zgodę na umieszczenie szafy telekomunikacyjnej na drodze gminnej
6. Rozpatrywano i prowadzono 30 spraw dotyczących usunięcia drzew.
7. Przygotowano zlecenie dla Wojciech Olszewski P.P.H.U. „OLECH - POL” Łupki 108 D 12-200 Pisz na wykonanie prac związanych z wykonaniem remontu zjazdu z ul. Fabrycznej w Piszu na działkę o numerze geodezyjnym 300/15 zlokalizowaną przy ul. Klementowskiego 14 w Piszu za kwotę 4 736,77 zł brutto.
8. Przygotowano zlecenie dla P.P.U.H. Iwona i Robert Barma, ul. Dolna 2F, 12-230 Biała Piska na wykonanie prac związanych z generalnym remontem iluminacji świetlnych w ilości 101 sztuk, w technologii LED (montowanych na ulicznych słupach oświetleniowych) polegającym na całkowitej wymianie zepsutego węża żarówkowego na wąż LED o łącznej długości 826 mb oraz wykonaniu kompletnego okablowania dla każdej iluminacji świetlnej za kwotę brutto 11 196,32 zł brutto.

PION OCHRONY

1. Wydano zarządzenie Nr 140/13 Burmistrza Pisza z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu, materiałów i wyposażenia
2. Przystąpiono do czynności w zakresie rejestracji osób rocznika 1995 z terenu Gminy Pisz na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.
3. Uzgodniono opracowany Plan Obrony Cywilnej Gminy Pisz ze Starostą Piskim.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 777 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 211 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 1253 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 525 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 620 995,30 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, prace społeczno użyteczne, kwotę 605 160,23 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 176 858,08 zł na fundusz alimentacyjny .
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
W okresie od 1.09.2013 r. do 22.11.2013 r. przyznano dożywianie 909 uczniom.
Od 1 listopada br. czynna jest Noclegownia, obecnie przebywa tam 11 osób bezdomnych.
Realizowany jest projekt systemowy „Piska Akademia Aktywności”. Prowadzone są kursy i szkolenia zawodowe.
Na kurs prawa jazdy kat. B uczęszcza 25 uczestników, a na kurs opiekuna osób starszych z językiem niemieckim 10 osób. Kurs operatora wózków widłowych ukończyło 21 osób.

Data powstania: czwartek, 5 gru 2013 09:16
Data opublikowania: czwartek, 5 gru 2013 10:30
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2372 razy