BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 13/13 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (20 grudnia 2013 r. – 30 grudnia 2013 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

Przygotowano zapytania ofertowe na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Piszu. Wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę firmy Mazurskie Centrum Obsługi Biznesu Beata Dołęga z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 41 946,21 zł netto.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 20 grudnia 2013 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania”. Termin składania ofert - 30 grudnia 2013 r.
2. 20 grudnia 2013 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz”. Umowę zawarto z PPUH ELEKTROMET Iwona i Robert Barma z siedzibą w Białej Piskiej, przy ul. Dolnej 2F, za łączną cenę brutto 153.737,70 zł. Termin realizacji przedmiotu umowy – od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
3. 20 grudnia 2013 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Dostawę paliwa (benzyny bezołowiowej 98, benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego) do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz do kosiarek, podkaszarek i pozostałego sprzętu silnikowego (motopompy, piły motorowe oraz agregaty prądotwórcze)”. Umowę zawarto z BENTRA Jan Dąbrowski, Zdzisław Kijora sp. j. z siedzibą w Piszu, przy ul. Grunwaldzkiej 1, za łączną cenę brutto 359.100,00 zł. Termin realizacji przedmiotu umowy – od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
4. 23 grudnia 2013 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego
na „Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku na terenach zatok, przystanków i wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Pisz”. Umowę zawarto ze Stanisławem Borkowskim Usługi Ogrodnicze i Leśne ”BOS” z siedzibą w Piszu, przy ul. Gdańskiej 40 A, za łączną cenę brutto 32.400,00 zł. Termin realizacji przedmiotu umowy – od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
5. 23 grudnia 2013 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi (w tym socjalnymi) oraz użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz”. Wybrano ofertę ADMINISTRATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Wąglickiej 1, za łączną cenę brutto 348.027,84 zł. Podpisanie umowy nastąpi w dniu 30 grudnia 2013 r.
6. 27 grudnia 2013 r. zostały zawarte umowy w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz”. Na zadanie nr 1 (utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy o powierzchni ogólnej 10 500 m2, utrzymanie parków miejskich o powierzchni ogólnej 47 957 m2, utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy oraz terenów nad rzeką Pisą o powierzchni ogólnej 31 873 m2, bieżące utrzymanie lasów komunalnych o powierzchni ogólnej 500 000 m2) zawarto umowę z Firmą Handlowo-Usługową ”IWA” Paweł Brandt, z siedzibą w Piszu, przy ul. Rybackiej 22/5, za łączną cenę brutto 137.376,00 zł. Termin realizacji przedmiotu umowy – od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Na zadanie nr 2 (utrzymanie terenów osiedlowych o powierzchni 101 898 m2) zawarto umowę z Firmą Handlowo-Usługową ”IWA” Paweł Brandt, z siedzibą w Piszu, przy ul. Rybackiej 22/5, za łączną cenę brutto 191.808,00 zł. Termin realizacji przedmiotu umowy – od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Na zadanie nr 3 (utrzymanie zieleńców, chodników przy ulicach oraz ulic w Piszu o powierzchni ogólnej 217 369 m2) zawarto umowę z Firmą Handlowo-Usługową ”IWA” Paweł Brandt, z siedzibą w Piszu, przy ul. Rybackiej 22/5, za łączną cenę brutto 155.520,00 zł. Termin realizacji przedmiotu umowy – od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Na zadanie nr 4 (utrzymanie cmentarzy gminnych o powierzchni ogólnej 57 241 m2) umowę zawarto z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę brutto 53.998,88 zł. Termin realizacji przedmiotu umowy – od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Inwestycja w trakcie realizacji

Remont świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycja w trakcie realizacji:
Trwają prace przy realizacji zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Rozstrzygnięto 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Pisz z wynikiem pozytywnym.
2. Na podstawie aktu notarialnego Gmina Pisz sprzedała 2 nieruchomości położone na terenie miasta i gminy Pisz.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) części wsi Jaśkowo,
2) części wsi Karwik,
3) części wsi Piskorzewo,
4) zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Kwiatowej,
5) terenu inwestycyjnego przy ul. Kmicica,
oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin.

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:
1) części wsi Karwik,
2) części wsi Jeglin,
3) części wsi Piskorzewo,
4) południowo – wschodniej części miasta Pisz


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Trwa remont świetlicy wiejskiej w Zdorach.
2. 13 grudnia br. w 32 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w Muzeum Ziemi Piskiej odbyły się obchody tego wydarzenia.
3. 15 grudnia br. w świetlicy wiejskiej w Turowie Dużym odbył się III Przegląd Jasełek. Wystąpiły grupy jasełkowe i kolędnicze z Kotła Dużego, Lisek, Jeży, Rostek i Turowa Dużego.
4. Po raz czwarty w dniu 20 grudnia 2013 r. w Piszu odbyło się Piskie Spotkanie Opłatkowe. Udział w nim wzięli przedstawiciele różnych środowisk z Gminy Pisz i Powiatu Piskiego oraz ks. Bp. Romuald Kamiński.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Wydano 1 decyzję na zajęcie pasa drogowego.
2. Rozpatrywano i prowadzono 5 spraw dotyczących usunięcia drzew.
3. Zawarta została umowa na „Świadczenie usług opieki nad kotami wolno żyjącymi oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie Gminy Pisz w 2014 r.” z Panią Dorotą Aliną Kibiłko prowadzącą Gabinet Weterynaryjny w Piszu przy ul. Wojska Polskiego 9/1 na kwotę brutto 7509,28 zł.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Zawarto 3 małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

PION OCHRONY

1. Dnia 19 grudnia bieżącego roku odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
2. Prowadzono czynności w zakresie rejestracji osób rocznika 1995 z terenu Gminy Pisz na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 209 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 13 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydane zostały 24 decyzje w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przeprowadzono 158 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 405 699,46 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz na prace społeczno użyteczne, kwotę 402 547,70 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 105 515,00 zł na fundusz alimentacyjny.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Od 1 listopada czynna jest Noclegownia, obecnie przebywa w niej 13 bezdomnych.
Ośrodek systematycznie świadczy usługi przewozowe na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy. Częstotliwość zleceń uzależniona jest od potrzeb indywidualnych osób lub instytucji.
W dniu 17.12.2013 r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego „Piska Akademia Aktywności”. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia i certyfikaty o ukończonych szkoleniach i nabytych kwalifikacjach.
Wspólnie z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii w Piszu oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piszu zorganizowano Wigilię dla osób samotnych i bezdomnych. Udział w niej wzięły 42 osoby.
Data powstania: wtorek, 31 gru 2013 07:53
Data opublikowania: wtorek, 31 gru 2013 10:25
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1741 razy