BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 118/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 12 września 2003 roku

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) oraz § 10 Statutu Gminy i Miasta Pisz stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/35/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dn. 30.12.2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Pisz (Dz.Urz.Woj.Warm. Maz. z 2003 r. Nr 11, poz. 214, Nr 34,poz. 498), zarządzam, co następuje: § 1 Wprowadzam Regulamin udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy i Miasta Pisz, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Pisz. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik
do Zarządzenia Nr 118/03
Burmistrza Gminy i Miasta Pisz
z dnia 12.09.2003 r.


Regulamin udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy i Miasta Pisz


§ 1. Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Piszu odbywa się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr112, poz.1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271)

§ 2. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
Prawo to obejmuje uprawnienie do:
1) uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych,
2) wglądu do dokumentów urzędowych,
3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

§ 3. Formą dostępu może być:
1) wgląd do dokumentacji urzędowych,
2) informacja ustna,
3) wywieszanie informacji na tablicach urzędowych,
4) wstęp na posiedzenia organów kolegialnych władz, nagrywanie obrazu i dźwięku,
5) kserokopia dokumentu,
6) wydruk komputerowy,
7) przegranie danych na nośniki informacji,
8) przesłanie informacji pocztą elektroniczną,
9) przesłanie informacji pocztą.

§ 4. Informacja publiczna udostępniana jest w drodze:
1) ogłoszenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej (tj. urzędowym publikatorze teleinformatycznym)
2) informacji ustnej,
3) wglądu do dokumentów urzędowych,
4) wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów,
5) wywieszenia informacji na tablicach lub słupach ogłoszeniowych,
6) przegrania informacji na nośniki informacji,
7) przesłania informacji nieprzetworzonej pocztą elektroniczną,

§ 5.1. Informacje publiczne, które nie zostały zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane na wniosek, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
3. Jeżeli ze względu na rodzaj żądanej informacji, sposób jej udostępnienia lub konieczność przetworzenia niemożliwe jest jej niezwłoczne udostępnienie, osoba żądająca udzielenia informacji zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku. We wniosku należy określić: rodzaj żądanej informacji, sposób w jaki ma zostać udostępniona oraz ewentualne żądanie w zakresie jej przetworzenia. Informacja zostanie udzielona nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
4. Jeżeli udostępnienie informacji wymaga pobrania opłaty, o której mowa w § 10 wniosek o którym mowa w ust. 3 musi zawierać imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy.

§ 6. Uprawnionym do udostępniania informacji publicznych jest każdy pracownik zatrudniony w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu, z wyłączeniem pracowników obsługi, w zakresie swoich zadań i obowiązków.

§ 7. Pracownik wytwarzający informacje i udostępniający informacje odpowiada za ich treść. Każdorazowo pracownik merytoryczny Urzędu jest zobowiązany do powiadamiania Sekretarza Gminy i Miasta, o kierowanej prośbie w sprawie udostępnienia informacji publicznych.

§ 8. Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej mogą wystąpić:
1) w zakresie i na zasadach wynikających z :
a) przepisów o ochronie informacji niejawnych,
b) przepisów o ochronie danych osobowych,
c) innych tajemnic prawnie chronionych,
2) ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorstwa.

§ 9. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej prowadzony będzie w sekretariacie UGiM.

§ 10. Dostęp do informacji publicznej w określonych formach jest płatny w wysokości:
1) za sporządzanie 1 kserokopii strony formatu A-4 - 0,50 zł, A-3 - 1,00 zł,
2) za sporządzenie wydruku komputerowego 1 strony:
- formatu A-4 - 0,80 zł , formatu A-3 – 1,20 zł,
3) za przegranie informacji na nośniki informacji:
- na dyskietkę będącą własnością Urzędu - 1,50 zł,
- na płytę CD-R, CD-RW będąca własnością Urzędu – 2,00 zł.
5) za przesłanie informacji pocztą - koszt kserokopii + koszt przesyłki pocztowej.

§ 11. Opłaty wnosi się w kasie Urzędu Gminy i Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądanej informacji.
Data powstania: wtorek, 23 mar 2004 13:13
Data opublikowania: wtorek, 23 mar 2004 13:24
Opublikował(a): Anna Michalak
Zaakceptował(a): Anna Michalak
Artykuł był czytany: 3071 razy