BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/11 Burmistrza Pisza z dnia 04 stycznia 2011 r.

wtorek, 15 lut 2011 10:29
w sprawie powołania komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu na świąteczny wystrój posesji na terenie gminy Pisz

Zarządzenie Nr 2/11 Burmistrza Pisza z dnia 4 stycznia 2011 r.

wtorek, 15 lut 2011 10:41
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie Nr 3/11 Burmistrza Pisza z dnia 11 stycznia 2011 r.

wtorek, 11 sty 2011 14:21
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz

Zarządzenie Nr 4/11 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2011 r.

wtorek, 18 sty 2011 12:58
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku Domu Pogrzebowego przy ul. Spokojnej w Piszu

Zarządzenie Nr 5/11 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2011 r.

wtorek, 18 sty 2011 13:02
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 6/11 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2011 r.

czwartek, 20 sty 2011 13:32
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 7/11 Burmistrza Pisza z dnia 19 stycznia 2011 r.

wtorek, 15 lut 2011 10:45
w sprawie zmian w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Zarządzenie Nr 8/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 stycznia 2011 r.

czwartek, 27 sty 2011 08:21
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej.

Zarządzenie Nr 9/11 Burmistrza Pisza z dnia 24 stycznia 2011 r.

wtorek, 15 lut 2011 10:58
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu

Zarządzenie Nr 10/11 Burmistrza Pisza z dnia 24 stycznia 2011 r.

wtorek, 15 lut 2011 11:10
w sprawie wyboru podstawowego systemu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 11/11 Burmistrza Pisza z dnia 24 stycznia 2011 r.

wtorek, 15 lut 2011 11:23
w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 12/11 Burmistrza Pisza z dnia 31 stycznia 2011 r.

piątek, 1 kwi 2011 11:31
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 13/11 Burmistrza Pisza z dnia 9 lutego 2011 r.

środa, 9 lut 2011 12:40
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę żwiru i tłucznia na terenie Gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem

Zarządzenie Nr 14/11 Burmistrza Pisza z dnia 9 lutego 2011 r.

wtorek, 15 lut 2011 11:30
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2011.

Zarządzenie Nr 15/11 Burmistrza Pisza z dnia 10 lutego 2011 r.

wtorek, 15 lut 2011 11:43
w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piszu.

Zarządzenie Nr 16/11 Burmistrza Pisza z dnia 11 lutego 2011 r.

piątek, 11 lut 2011 12:57
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację występu zespołów podczas imprezy Mazurski Festiwal Grzańca 2011

Zarządzenie Nr 17/11 Burmistrza Pisza z dnia 18 lutego 2011 r.

czwartek, 3 mar 2011 11:06
w sprawie zmian w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Zarządzenie Nr 18/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 lutego 2011 r.

czwartek, 24 lut 2011 14:23
w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2011 rok

Zarządzenie Nr 19/11 Burmistrza Pisza z dnia 24 lutego 2011 r.

poniedziałek, 28 lut 2011 09:47
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłaty za wynajem sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 20/11 Burmistrza Pisza z dnia 28 lutego 2011 r.

piątek, 1 kwi 2011 11:36
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Pisza z dnia 1 marca 2011 r.

wtorek, 1 mar 2011 14:49
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 63 w miejscowości Jeże od km ok. 108+452 do km ok. 109+600

Zarządzenie Nr 22/11 Burmistrza Pisza z dnia 4 marca 2011 r.

piątek, 4 mar 2011 12:44
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 23/11 Burmistrza Pisza z dnia 04 marca 2011 r.

poniedziałek, 14 mar 2011 09:06
w sprawie powołania jury do przeprowadzenia eliminacji lokalnych XVII Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" na terenie Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 24/11 Burmistrza Pisza z dnia 04 marca 2011 r.

poniedziałek, 14 mar 2011 09:12
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego

Zarządzenie Nr 25/11 Burmistrza Pisza z dnia 9 marca 2011 r.

środa, 9 mar 2011 08:48
w sprawie konsultacji dotyczących Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

Zarządzenie Nr 26/11 Burmistrza Pisza z dnia 09 marca 2011 r.

piątek, 1 kwi 2011 11:42
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 27/11 Burmistrza Pisza z dnia 14 marca 2011 r.

poniedziałek, 8 sie 2011 13:09
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 28/11 Burmistrza Pisza z dnia 15 marca 2011 r.

wtorek, 15 mar 2011 13:29
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 29/11 Burmistrza Pisza z dnia 17 marca 2011 r.

piątek, 18 mar 2011 08:34
w sprawie wyborów sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Pisz.

Zarządzenie Nr 30/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 marca 2011 r.

poniedziałek, 8 sie 2011 13:16
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 31/11 Burmistrza Pisza z dnia 22 marca 2011 r.

czwartek, 24 mar 2011 12:58
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 32/11 Burmistrza Pisza z dnia 23 marca 2011 r.

środa, 23 mar 2011 14:17
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru uczestników do projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz” realizowanego przez Gminę Pisz w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”.

Zarządzenie Nr 33/11 Burmistrza Pisza z dnia 23 marca 2011 r.

czwartek, 24 mar 2011 08:36
w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „zastrzeżone” i „poufne” w Urzędzie Miejskim w Piszu, dokonania czynności związanych z likwidacją kancelarii tajnej oraz utworzenia kancelarii materiałów niejawnych.

Zarządzenie Nr 34/11 Burmistrza Pisza z dnia 28 marca 2011 r.

poniedziałek, 28 mar 2011 14:00
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac remontowo-budowlanych i modernizacji lokalu Informacji Turystycznej w Piszu

Zarządzenie Nr 35/11 Burmistrza Pisza z dnia 28 marca 2011 r.

poniedziałek, 8 sie 2011 13:19
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad użytkowania służbowych samochodów osobowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 36/11 Burmistrza Pisza z dnia 29 marca 2011 r.

piątek, 1 kwi 2011 11:54
w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży majątku ruchomego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 37/11 Burmistrza Pisza z dnia 30 marca 2011 r.

poniedziałek, 8 sie 2011 13:22
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

Zarządzenie Nr 38/11 Burmistrza Pisza z dnia 30 marca 2011 r.

poniedziałek, 8 sie 2011 13:43
w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia gminy

Zarządzenie Nr 39/11 Burmistrza Pisza z dnia 30 marca 2011 r.

poniedziałek, 8 sie 2011 13:45
w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Zarządzenie Nr 40/11 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2011 r.

poniedziałek, 8 sie 2011 13:49
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 41/11 Burmistrza Pisza z dnia 1 kwietnia 2011 r.

piątek, 1 kwi 2011 13:48
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbiórkę komina przy budynku wielomieszkaniowym położonym w Piszu przy ul. Młodzieżowej 5

Zarządzenie Nr 42/11 Burmistrza Pisza z dnia 5 kwietnia 2011 r.

wtorek, 5 kwi 2011 11:00
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej

Zarządzenie Nr 43/11 Burmistrza Pisza z dnia 11 kwietnia 2011 r.

poniedziałek, 11 kwi 2011 14:43
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 44/11 Burmistrza Pisza z dnia 20 kwietnia 2011 r.

środa, 20 kwi 2011 13:54
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację basenu miejskiego w Piszu – etap II

Zarządzenie Nr 45/11 Burmistrza Pisza z dnia 22 kwietnia 2011 r.

wtorek, 26 kwi 2011 12:38
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 46/11 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2011 r.

poniedziałek, 8 sie 2011 14:03
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych

Zarządzenie Nr 47/11 Burmistrza Pisza z dnia 29 kwietnia 2011 r.

piątek, 29 kwi 2011 12:17
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”

Zarządzenie Nr 48/11 Burmistrza Pisza z dnia 29 kwietnia 2011 r.

poniedziałek, 8 sie 2011 14:06
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 49/11 Burmistrza Pisza z dnia 29 kwietnia 2011 r.

środa, 4 maj 2011 10:56
w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr 50/11 Burmistrza Pisza z dnia 6 maja 2011 r.

piątek, 6 maj 2011 12:53
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wideokolonoskopu diagnostyczno-zabiegowego

Zarządzenie Nr 51/11 Burmistrza Pisza z dnia 6 maja 2011 r.

piątek, 6 maj 2011 09:19
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 52/11 Burmistrza Pisza z dnia 6 maja 2011 r.

piątek, 6 maj 2011 09:27
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 53/11 Burmistrza Pisza z dnia 6 maja 2011 r.

piątek, 6 maj 2011 09:32
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 54/11 Burmistrza Pisza z dnia 6 maja 2011 r.

piątek, 6 maj 2011 09:35
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 55/11 Burmistrza Pisza z dnia 6 maja 2011 r.

piątek, 6 maj 2011 09:37
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 56/11 Burmistrza Pisza z dnia 9 maja 2011 r.

środa, 11 maj 2011 14:28
na podział, wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, wznowienie granicy działki nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz

Zarządzenie Nr 57/11 Burmistrza Pisza z dnia 09 maja 2011 r.

poniedziałek, 8 sie 2011 14:10
w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 58/11 Burmistrza Pisza z dnia 12 maja 2011 r.

poniedziałek, 8 sie 2011 14:12
w sprawie wstrzymania wykonania uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Rakowo

Zarządzenie Nr 59/11 Burmistrza Pisza z dnia 13 maja 2011 r.

piątek, 13 maj 2011 12:35
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2011 rok

Zarządzenie Nr 60/11 Burmistrza Pisza z dnia 17 maja 2011 r.

wtorek, 24 maj 2011 07:28
w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży majątku ruchomego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 61/11 Burmistrza Pisza z dnia 17 maja 2011 r.

środa, 29 cze 2011 12:36
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej"

Zarządzenie Nr 63/11 Burmistrza Pisza z dnia 31 maja 2011 r.

wtorek, 28 lut 2012 11:39
w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy mających miejsce w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 64/11 Burmistrza Pisza z dnia 31 maja 2011 r.

poniedziałek, 8 sie 2011 14:24
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Zarządzenie Nr 65/11 Burmistrza Pisza z dnia 31 maja 2011 r.

środa, 29 cze 2011 12:43
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 66/11 Burmistrza Pisza z dnia 31 maja 2011 r.

środa, 29 cze 2011 12:46
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 67/11 Burmistrza Pisza z dnia 10 czerwca 2011 r.

piątek, 20 kwi 2012 08:14
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 68/11 Burmistrza Pisza z dnia 14 czerwca 2011 r.

wtorek, 5 lip 2011 07:29
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „PISZ ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Zarządzenie Nr 69/11 Burmistrza Pisza z dnia 15 czerwca 2011 r.

środa, 29 cze 2011 12:52
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 70/11 Burmistrza Pisza z dnia 17 czerwca 2011 r.

piątek, 17 cze 2011 13:59
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placów zabaw na terenach szkół podstawowych Gminy Pisz, realizowanych na podstawie rządowego programu „Radosna szkoła”

Zarządzenie Nr 71/11 Burmistrza Pisza z dnia 20 czerwca 2011 r.

środa, 29 cze 2011 13:04
w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Gimnazjum Nr 1 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Piszu, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach oraz Szkoły Podstawowej w Hejdyku

Zarządzenie Nr 72/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 czerwca 2011 r.

wtorek, 21 cze 2011 13:17
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont metalowego zbiornika PS-1200 na terenie modernizowanej oczyszczalni ścieków w Piszu

Zarządzenie Nr 73/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 czerwca 2011 r.

poniedziałek, 8 sie 2011 14:32
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Piskiego Domu Kultury w Piszu

Zarządzenie Nr 74/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 czerwca 2011 r.

poniedziałek, 8 sie 2011 14:35
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

Zarządzenie Nr 75/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 czerwca 2011 r.

poniedziałek, 8 sie 2011 14:38
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 76/11 Burmistrza Pisza z dnia 22 czerwca 2011 r.

środa, 22 cze 2011 13:27
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę świetlicy wiejskiej w Pilchach wraz z zagospodarowaniem terenu

Zarządzenie Nr 77/11 Burmistrza Pisza z dnia 22 czerwca 2011 r.

środa, 29 cze 2011 11:42
w sprawie określenia stawki bazowej czynszu regulowanego za najem lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 78/11 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2011 r.

wtorek, 28 cze 2011 10:40
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2011 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Zarządzenie Nr 79/11 Burmistrza Pisza z dnia 29 czerwca 2011 r.

poniedziałek, 8 sie 2011 14:42
w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie Nr 80/11 Burmistrza Pisza z dnia 29 czerwca 2011 r.

poniedziałek, 8 sie 2011 14:45
w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu

Zarządzenie Nr 81/11 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2011 r.

czwartek, 30 cze 2011 14:25
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach o numerach geodezyjnych 236 i 239 w obrębie wsi Łupki

Zarządzenie Nr 82/11 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2011 r.

wtorek, 9 sie 2011 10:18
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 83/11 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2011 r.

wtorek, 9 sie 2011 10:27
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 84/11 Burmistrza Pisza z dnia 1 lipca 2011 r.

czwartek, 17 lis 2011 09:32
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 85/11 Burmistrza Pisza z dnia 1 lipca 2011 r.

poniedziałek, 4 lip 2011 13:16
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 86/11 Burmistrza Pisza z dnia 1 lipca 2011 r.

poniedziałek, 4 lip 2011 13:19
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 87/11 Burmistrza Pisza z dnia 5 lipca 2011 r.

wtorek, 5 lip 2011 14:01
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Mickiewicza, na skrzyżowaniu ulicy Trzcinowej z ulicą Długą oraz wzdłuż ulic Reja i Kochanowskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 88/11 Burmistrza Pisza z dnia 11 lipca 2011 r.

wtorek, 9 sie 2011 10:31
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 89/11 Burmistrza Pisza z dnia 12 lipca 2011 r.

środa, 20 lip 2011 11:01
w sprawie wyborów sołtysa Sołectwa Rakowo.

Zarządzenie Nr 90/11 Burmistrza Pisza z dnia 14 lipca 2011 r.

czwartek, 17 lis 2011 09:38
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 91/11 Burmistrza Pisza z dnia 18 lipca 2011 r.

wtorek, 9 sie 2011 10:36
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 92/11 Burmistrza Pisza z dnia 19 lipca 2011 r.

wtorek, 9 sie 2011 10:49
w sprawie powołania komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu na najładniejszą posesję na terenie gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 93/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 lipca 2011 r.

wtorek, 9 sie 2011 10:53
zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów sołtysa Sołectwa Rakowo

Zarządzenie Nr 94/11 Burmistrza Pisza z dnia 29 lipca 2011 r.

czwartek, 17 lis 2011 07:43
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 95/11 Burmistrza Pisza z dnia 04 sierpnia 2011 r.

poniedziałek, 8 sie 2011 09:24
w sprawie wyborów uzupełniających składu Rady Sołeckiej Sołectwa Rakowo.

Zarządzenie Nr 96/11 Burmistrza Pisza z dnia 4 sierpnia 2011 r.

czwartek, 17 lis 2011 07:46
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie pomnika Melchiora Wańkowicza nad rzeką Pisą w Piszu

Zarządzenie Nr 97/11 Burmistrza Pisza z dnia 10 sierpnia 2011 r.

środa, 10 sie 2011 13:30
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń zabawowo – zręcznościowych na placach zabaw na terenie gminy i miasta Pisz

Zarządzenie Nr 98/11 Burmistrza Pisza z dnia 12 sierpnia 2011 r.

piątek, 12 sie 2011 11:05
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Pisz

Zarządzenie Nr 99/11 Burmistrza Pisza z dnia 16 sierpnia 2011 r.

czwartek, 17 lis 2011 07:50
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 100/11 Burmistrza Pisza z dnia 16 sierpnia 2011 r.

czwartek, 17 lis 2011 07:52
w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie

Zarządzenie Nr 101/11 Burmistrza Pisza z dnia 16 sierpnia 2011 r.

środa, 16 lis 2011 15:09
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna"

Zarządzenie Nr 102/11 Burmistrza Pisza z dnia 17 sierpnia 2011 r.

środa, 17 sie 2011 14:10
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-zręcznościowych na placu zabaw położonym w miejscowości Turowo Duże

Zarządzenie Nr 103/11 Burmistrza Pisza z dnia 22 sierpnia 2011 r.

środa, 24 sie 2011 07:06
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 104/11 Burmistrza Pisza z dnia 22 sierpnia 2011 r.

środa, 24 sie 2011 07:13
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 105/11 Burmistrza Pisza z dnia 23 sierpnia 2011 r.

środa, 16 lis 2011 15:05
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Hejdyku

Zarządzenie Nr 106/11 Burmistrza Pisza z dnia 23 sierpnia 2011 r.

środa, 16 lis 2011 15:01
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach

Zarządzenie Nr 107/11 Burmistrza Pisza z dnia 23 sierpnia 2011 r.

środa, 16 lis 2011 14:58
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 108/11 Burmistrza Pisza z dnia 25 sierpnia 2011 r.

wtorek, 30 sie 2011 09:45
w sprawie wyborów sołtysa Sołectwa Pietrzyki

Zarządzenie Nr 109/11 Burmistrza Pisza z dnia 26 sierpnia 2011 r.

środa, 31 sie 2011 07:27
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 110/11 Burmistrza Pisza z dnia 29 sierpnia 2011 r.

poniedziałek, 29 sie 2011 14:32
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu nawierzchni chodników przy ul. Wojska Polskiego w Piszu na działkach o nr geod. 414/1, 548/2, 548/1, 546, 544, 535, 533, 528, 526, 524/1, 522/1, 520/1

Zarządzenie Nr 111/11 Burmistrza Pisza z dnia 29 sierpnia 2011 r.

środa, 16 lis 2011 14:55
w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie Nr 112/11 Burmistrza Pisza z dnia 30 sierpnia 2011 r.

czwartek, 17 lis 2011 08:16
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r.

Zarządzenie Nr 113/11 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2011 r.

środa, 16 lis 2011 14:52
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 114/11 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2011 r.

środa, 16 lis 2011 14:39
w sprawie powołania Komisji w celu ustalenia normy zużycia paliwa dla pojazdu marki Skoda Octavia, będącego własnością Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 115/11 Burmistrza Pisza z dnia 2 września 2011 r.

piątek, 2 wrz 2011 13:00
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 298/20, 298/37, 297/4 i 296/2 przy ul. Gdańskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 116/11 Burmistrza Pisza z dnia 5 września 2011 r.

środa, 16 lis 2011 14:34
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad użytkowania służbowych samochodów osobowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 117/11 Burmistrza Pisza z dnia 6 września 2011 r.

środa, 16 lis 2011 14:31
w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie

Zarządzenie Nr 118/11 Burmistrza Pisza z dnia 7 września 2011 r.

czwartek, 17 lis 2011 09:44
zmianiające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 119/11 Burmistrza Pisza z dnia 7 września 2011 r.

środa, 16 lis 2011 14:29
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 120/11 Burmistrza Pisza z dnia 9 września 2011 r.

piątek, 9 wrz 2011 13:59
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie dz. o nr geod. 387/18 przy ul. Kościuszki w Piszu

Zarządzenie Nr 121/11 Burmistrza Pisza z dnia 12 września 2011 r.

czwartek, 22 lis 2012 10:56
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 122/11 Burmistrza Pisza z dnia 12 września 2011 r.

środa, 14 wrz 2011 08:03
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 123/11 Burmistrza Pisza z dnia 13 września 2011 r.

środa, 16 lis 2011 14:24
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 124/11 Burmistrza Pisza z dnia 13 września 2011 r.

środa, 16 lis 2011 14:21
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 125/11 Burmistrza Pisza z dnia 15 września 2011 r.

środa, 16 lis 2011 14:18
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przyznawania stypendiów dla wyróżniających się uczniów.

Zarządzenie Nr 126/11 Burmistrza Pisza z dnia 19 września 2011 r.

środa, 16 lis 2011 13:14
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 127/11 Burmistrza Pisza z dnia 19 września 2011 r.

środa, 16 lis 2011 13:11
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 128/11 Burmistrza Pisza z dnia 20 września 2011 r.

wtorek, 20 wrz 2011 12:54
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia terenu osiedla położonego pomiędzy ulicą Konopnickiej a ulicą Czerniewskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 129/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 września 2011 r.

środa, 21 wrz 2011 13:09
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont pokrycia dachowego oraz pomieszczeń klasowych w budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku

Zarządzenie Nr 130/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 września 2011 r.

czwartek, 17 lis 2011 10:02
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o Nagrodę Burmistrza

Zarządzenie Nr 131/11 Burmistrza Pisza z dnia 26 września 2011 r.

poniedziałek, 26 wrz 2011 10:42
w sprawie konsultacji dotyczących Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

Zarządzenie Nr 132/11 Burmistrza Pisza z dnia 28 września 2011 r.

środa, 28 wrz 2011 13:33
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji deszczowej od ulicy Akacjowej do ulicy Długiej w Piszu

Zarządzenie Nr 133/11 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2011 r.

czwartek, 17 lis 2011 10:05
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 134/11 Burmistrza Pisza z dnia 3 października 2011 r.

czwartek, 17 lis 2011 10:08
w sprawie określenia ilości przyznanych stypendiów

Zarządzenie Nr 135/11 Burmistrza Pisza z dnia 6 października 2011 r.

czwartek, 6 paź 2011 13:20
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rewitalizację wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 136/11 Burmistrza Pisza z dnia 6 października 2011 r.

środa, 16 lis 2011 13:01
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

Zarządzenie Nr 137/11 Burmistrza Pisza z dnia 13 października 2011 r.

czwartek, 13 paź 2011 14:34
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 138/11 Burmistrza Pisza z dnia 17 października 2011 r.

środa, 16 lis 2011 12:58
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 139/11 Burmistrza Pisza z dnia 18 października 2011 r.

wtorek, 18 paź 2011 11:16
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu Gminy Pisz oraz ich utrzymania

Zarządzenie Nr 140/11 Burmistrza Pisza z dnia 19 października 2011 r.

środa, 19 paź 2011 14:05
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2011/2012

Zarządzenie Nr 141/11 Burmistrza Pisza z dnia 20 października 2011 r.

poniedziałek, 24 paź 2011 12:05
w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Piszu.

Zarządzenie Nr 142/11 Burmistrza Pisza z dnia 20 października 2011 r.

czwartek, 17 lis 2011 09:49
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 143/11 Burmistrza Pisza z dnia 26 października 2011 r.

środa, 26 paź 2011 13:44
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Hejdyk i Ciesina

Zarządzenie Nr 144/11 Burmistrza Pisza z dnia 26 października 2011 r.

środa, 16 lis 2011 12:52
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu

Zarządzenie Nr 145/11 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2011 r.

poniedziałek, 31 paź 2011 13:00
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Pisz w sezonie 2011/2012

Zarządzenie Nr 146/11 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2011 r.

wtorek, 28 lut 2012 11:47
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 147/11 Burmistrza Pisza z dnia 7 listopada 2011 r.

poniedziałek, 7 lis 2011 14:08
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ulic: Suwalskiej, Misińskiego, Miodowej, Piwnej, Żytniej, Pszenicznej, Wilczej, Lisiej i Rysiej w Piszu

Zarządzenie Nr 148/11 Burmistrza Pisza z dnia 8 listopada 2011 r.

wtorek, 8 lis 2011 12:33
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie podziałów nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 149/11 Burmistrza Pisza z dnia 8 listopada 2011 r.

czwartek, 10 lis 2011 08:56
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej.

Zarządzenie Nr 150/11 Burmistrza Pisza z dnia 08 listopada 2011 r.

środa, 16 lis 2011 12:49
w sprawie wyznaczenia nauczyciela na zastępstwo dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeżach

Zarządzenie Nr 151/11 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2011 r.

czwartek, 17 lis 2011 08:37
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2012-2021

Zarządzenie Nr 152/11 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2011 r.

czwartek, 17 lis 2011 08:50
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Pisz na 2012 rok

Zarządzenie Nr 153/11 Burmistrza Pisza z dnia 18 listopada 2011 r.

piątek, 18 lis 2011 13:12
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu podczas realizacji projektu: „Rewitalizacja wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu”

Zarządzenie Nr 154/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 listopada 2011 r.

wtorek, 28 lut 2012 11:52
zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 155/11 Burmistrza Pisza z dnia 28 listopada 2011 r.

poniedziałek, 28 lis 2011 14:12
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 156/11 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2011 r.

wtorek, 28 lut 2012 11:54
w sprawie poręczenia pożyczki długoterminowej zaciągniętej przez Stowarzyszenie "Przymierze - Ziemia Piska" z siedzibą w Piszu

Zarządzenie Nr 157/11 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2011 r.

wtorek, 28 lut 2012 11:57
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zarządzenie Nr 158/11 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2011 r.

wtorek, 28 lut 2012 12:01
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 159/11 Burmistrza Pisza z dnia 6 grudnia 2011 r.

wtorek, 6 gru 2011 14:38
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych

Zarządzenie Nr 160/11 Burmistrza Pisza z dnia 7 grudnia 2011 r.

środa, 7 gru 2011 14:11
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz

Zarządzenie Nr 161/11 Burmistrza Pisza z dnia 12 grudnia 2011 r.

poniedziałek, 12 gru 2011 14:07
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług oczyszczania i wywozu odpadów stałych z terenu gminy i miasta Pisz

Zarządzenie Nr 162/11 Burmistrza Pisza z dnia 12 grudnia 2011 r.

wtorek, 28 lut 2012 12:09
zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2011.

Zarządzenie Nr 163/11 Burmistrza Pisza z dnia 15 grudnia 2011 r.

wtorek, 28 lut 2012 12:14
w sprawie ogłoszenia konkursu na świąteczny wystrój posesji na terenie gminy Pisz

Zarządzenie Nr 164/11 Burmistrza Pisza z dnia 15 grudnia 2011 r.

wtorek, 28 lut 2012 12:40
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 165/11 Burmistrza Pisza z dnia 19 grudnia 2011 r.

poniedziałek, 19 gru 2011 14:39
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz selektywną zbiórkę odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 166/11 Burmistrza Pisza z dnia 19 grudnia 2011 r.

wtorek, 28 lut 2012 12:43
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 167/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2011r.

wtorek, 27 gru 2011 11:06
w sprawie powołania komisji konkursowej. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z §14 ust.1 i 2 Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/179/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 168/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2011r.

wtorek, 27 gru 2011 11:14
w sprawie powołania komisji konkursowej. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z §14 ust.1 i 2 Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/179/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 169/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2011r.

wtorek, 27 gru 2011 11:17
w sprawie powołania komisji konkursowej. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z §14 ust.1 i 2 Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/72/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 170/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2011r.

wtorek, 27 gru 2011 11:26
w sprawie powołania komisji konkursowej. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z §14 ust.1 i 2 Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/179/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 171/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2011r.

wtorek, 27 gru 2011 11:34
w sprawie powołania komisji konkursowej. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z §14 ust.1 i 2 Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/179/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 172/11 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2011 r

poniedziałek, 2 sty 2012 10:44
w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pisz w 2012 roku

Zarządzenie Nr 173/11 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2011 r.

czwartek, 29 gru 2011 14:03
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę żwiru i tłucznia na terenie Gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem

Zarządzenie Nr 174/11 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2011 r.

czwartek, 29 gru 2011 13:07
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku Domu Pogrzebowego przy ul. Spokojnej w Piszu

Zarządzenie Nr 175/11 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2011 r.

czwartek, 29 gru 2011 12:45
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, jego instalację pod wskazanymi adresami oraz usługę świadczenia przez okres 36 miesięcy stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu pod wskazanymi adresami, wraz z dostawą sprzętu wymaganego do realizacji usługi

Zarządzenie Nr 176/11 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2011 r.

wtorek, 28 lut 2012 12:45
w sprawie odwołania Dyrektora Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu.

Zarządzenie Nr 177/11 Burmistrza Pisza z dnia 30 grudnia 2011 r.

wtorek, 28 lut 2012 12:48
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 178/11 Burmistrza Pisza z dnia 30 grudnia 2011 r.

wtorek, 28 lut 2012 12:53
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 179/11 Burmistrza Pisza z dnia 30 grudnia 2011 r.

wtorek, 28 lut 2012 12:55
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 180/11 Burmistrza Pisza z dnia 30 grudnia 2011 r.

wtorek, 28 lut 2012 12:57
w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 181/11 Burmistrza Pisza z dnia 30 grudnia 2011 r.

wtorek, 28 lut 2012 12:59
w sprawie przystąpienia do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe