BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/19 Burmistrza Pisza z dnia 2 stycznia 2019 r.

czwartek, 10 sty 2019 13:46
w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 2/19 Burmistrza Pisza z dnia 2 stycznia 2019 r.

czwartek, 10 sty 2019 13:49
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2019 roku

Zarządzenie Nr 3/19 Burmistrza Pisza z dnia 2 stycznia 2019 r.

środa, 9 sty 2019 07:34
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2019 rok

Zarządzenie Nr 4/19 Burmistrza Pisza z dnia 2 stycznia 2019 r.

środa, 9 sty 2019 07:38
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 5/19 Burmistrza Pisza z dnia 3 stycznia 2019 r.

piątek, 11 sty 2019 07:36
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 6/19 Burmistrza Pisza z dnia 3 stycznia 2019 r.

piątek, 11 sty 2019 07:41
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 7/19 Burmistrza Pisza z dnia 3 stycznia 2019 r.

piątek, 11 sty 2019 07:42
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 8/19 Burmistrza Pisza z dnia 4 stycznia 2019 r.

piątek, 24 maj 2019 08:48
w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 9/19 Burmistrza Pisza z dnia 4 stycznia 2019 r.

wtorek, 15 sty 2019 08:55
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie gminy Pisz od 16 stycznia 2019 r. do 16 maja 2019 r.

Zarządzenie Nr 10/19 Burmistrza Pisza z dnia 4 stycznia 2019 r.

piątek, 1 lut 2019 11:21
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Pisz w 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 11/19 Burmistrza Pisza z dnia 8 stycznia 2019 r.

wtorek, 15 sty 2019 09:03
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych

Zarządzenie Nr 12/19 Burmistrza Pisza z dnia 8 stycznia 2019 r.

piątek, 1 lut 2019 11:23
w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Pisz w 2019 roku

Zarządzenie Nr 13/19 Burmistrza Pisza z dnia 15 stycznia 2019 r.

czwartek, 17 sty 2019 14:35
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz

Zarządzenie Nr 14/19 Burmistrza Pisza z dnia 15 stycznia 2019 r.

piątek, 29 mar 2019 12:06
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 15/19 Burmistrza Pisza z dnia 16 stycznia 2019 r.

środa, 16 sty 2019 14:58
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2019 rok

Zarządzenie Nr 16/19 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2019 r.

wtorek, 5 lut 2019 08:33
w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Piszu, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz

Zarządzenie Nr 17/19 Burmistrza Pisza z dnia 24 stycznia 2019 r.

poniedziałek, 4 lut 2019 08:07
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę otwartych stref aktywności w Piszu

Zarządzenie Nr 18/19 Burmistrza Pisza z dnia 25 stycznia 2019 r.

poniedziałek, 28 sty 2019 14:19
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych i ulic na terenie gminy Pisz poza obszarem miasta Pisz do dnia 15 maja 2019 r.

Zarządzenie Nr 19/19 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2019 r.

czwartek, 14 lut 2019 09:17
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 20/19 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2019 r.

czwartek, 31 sty 2019 14:57
W sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 21/19 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2019 r.

czwartek, 31 sty 2019 14:51
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 22/19 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2019 r.

czwartek, 31 sty 2019 14:59
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 23/19 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2019 r.

piątek, 1 lut 2019 11:02
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2019 rok

Zarządzenie Nr 24/19 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2019 r.

piątek, 1 lut 2019 11:06
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 25/19 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2019 r.

piątek, 1 lut 2019 11:08
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2019 roku

Zarządzenie Nr 26/19 Burmistrza Pisza z dnia 4 lutego 2019 r.

czwartek, 7 lut 2019 13:58
w sprawie sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym

Zarządzenie Nr 27/19 Burmistrza Pisza z dnia 6 lutego 2019 r.

czwartek, 7 lut 2019 13:53
w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Pisz

Zarządzenie Nr 28/19 Burmistrza Pisza z dnia 11 lutego 2019 r.

poniedziałek, 18 lut 2019 14:36
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 29/19 Burmistrza Pisza z dnia 14 lutego 2019 r.

piątek, 15 lut 2019 12:55
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz

ZARZĄDZENIE Nr 30/19 Burmistrza Pisza z dnia 14 lutego 2019 r.

środa, 13 mar 2019 14:05
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej na działce o nr geod. 481/56 obręb Pisz 1 - etap I oraz przebudowę ul. Wołodyjowskiego na działce o nr geod. 744 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)”

ZARZĄDZENIE Nr 31/19 Burmistrza Pisza z dnia 18 lutego 2019 r.

środa, 13 mar 2019 14:00
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz

Zarządzenie Nr 32/19 Burmistrza Pisza z dnia 22 lutego 2019 r.

piątek, 1 mar 2019 10:00
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2019 rok

Zarządzenie Nr 33/19 Burmistrza Pisza z dnia 22 lutego 2019 r.

piątek, 1 mar 2019 09:59
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 34/19 Burmistrza Pisza z dnia 22 lutego 2019 r.

piątek, 1 mar 2019 09:57
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2019 roku

Zarządzenie Nr 35/19 Burmistrza Pisza z dnia 26 lutego 2019 r.

czwartek, 28 lut 2019 11:04
zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Pisz.

Zarządzenie Nr 36/19 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2019 r.

piątek, 24 maj 2019 08:53
w sprawie powołania Komisji do oceny ofert złożonych w otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-0Ó1/19 Oś priorytetowa 10. Regionalny Rynek Pracy Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

Zarządzenie Nr 37/19 Burmistrza Pisza z dnia 28 lutego 2019 r.

wtorek, 12 mar 2019 10:51
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 38/19 Burmistrza Pisza z dnia 8 marca 2019 r.

piątek, 24 maj 2019 08:57
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania zieleńców, chodników przy ulicach oraz ulic w mieście Pisz

Zarządzenie Nr 39/19 Burmistrza Pisza z dnia 11 marca 2019 r.

czwartek, 14 mar 2019 13:00
zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Pisz.

Zarządzenie Nr 40/19 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2019 r.

piątek, 15 mar 2019 13:58
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 41/19 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2019 r.

poniedziałek, 18 mar 2019 08:45
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 42/19 Burmistrza Pisza z dnia 22 marca 2019 r.

piątek, 24 maj 2019 09:03
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 43/19 Burmistrza Pisza z dnia 22 marca 2019 r.

piątek, 24 maj 2019 09:08
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2019 roku

Zarządzenie Nr 44/19 Burmistrza Pisza z dnia 27 marca 2019 r.

wtorek, 28 maj 2019 13:58
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2018 rok

Zarządzenie Nr 45/19 Burmistrza Pisza z dnia 1 kwietnia 2019 r.

wtorek, 2 kwi 2019 14:10
zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Pisz

Zarządzenie Nr 46/19 Burmistrza Pisza z dnia 2 kwietnia 2019 r.

poniedziałek, 8 kwi 2019 15:07
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 47/19 Burmistrza Pisza z dnia 2 kwietnia 2019 r.

wtorek, 28 maj 2019 14:14
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2019 rok

Zarządzenie Nr 48/19 Burmistrza Pisza z dnia 2 kwietnia 2019 r.

wtorek, 28 maj 2019 14:19
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 50/19 Burmistrza Pisza z dnia 10 kwietnia 2019 r.

piątek, 12 kwi 2019 10:31
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg gminnych na działkach o numerach geod.: 1595, 1596, 1597, 1601, 1600, 1599 obręb Pisz 1 w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Bocianiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Orlej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Gołębiej w Piszu” oraz „Przebudowa ulicy Sowiej w Piszu”

Zarządzenie Nr 51/19 Burmistrza Pisza z dnia 11 kwietnia 2019 r.

czwartek, 2 sty 2020 14:01
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 52/19 Burmistrza Pisza z dnia 11 kwietnia 2019 r.

czwartek, 18 kwi 2019 08:43
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2019 rok

Zarządzenie Nr 53/19 Burmistrza Pisza z dnia 11 kwietnia 2019 r.

czwartek, 18 kwi 2019 08:45
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 54/19 Burmistrza Pisza z dnia 11 kwietnia 2019 r.

czwartek, 18 kwi 2019 08:50
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2019 roku

Zarządzenie Nr 55/19 Burmistrza Pisza z dnia 19 kwietnia 2019 r.

poniedziałek, 13 maj 2019 12:55
w sprawie ustanowienia gminnego zespołu informatycznego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie Nr 56/19 Burmistrza Pisza z dnia 26 kwietnia 2019 r.

sobota, 27 kwi 2019 08:10
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Pisz za 2018 rok

Zarządzenie Nr 57/19 Burmistrza Pisza z dnia 26 kwietnia 2019 r.

sobota, 27 kwi 2019 08:14
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 58/19 Burmistrza Pisza z dnia 26 kwietnia 2019 r.

sobota, 27 kwi 2019 08:18
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2019 roku

Zarządzenie Nr 59/19 Burmistrza Pisza z dnia 6 maja 2019 r.

poniedziałek, 27 maj 2019 14:54
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 60/19 Burmistrza Pisza z dnia 6 maja 2019 r.

poniedziałek, 13 maj 2019 12:23
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie Nr 61/19 Burmistrza Pisza z dnia 6 maja 2019 r.

wtorek, 28 maj 2019 14:39
w sprawie powołania Komisji ds.oceny przydatności składnika majątkowego "Pomost w Wiartlu Małym"

Zarządzenie Nr 62/19 Burmistrza Pisza z dnia 6 maja 2019 r.

wtorek, 28 maj 2019 15:04
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2019 rok

Zarządzenie Nr 63/19 Burmistrza Pisza z dnia 6 maja 2019 r.

wtorek, 28 maj 2019 15:06
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 64/19 Burmistrza Pisza z dnia 6 maja 2019 r.

wtorek, 28 maj 2019 15:09
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2019 roku

Zarządzenie Nr 65/19 Burmistrza Pisza z dnia 07 maja 2019 r.

poniedziałek, 27 maj 2019 14:43
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Zarządzenie Nr 66/19 Burmistrza Pisza z dnia 7 maja 2019 r.

środa, 29 maj 2019 13:25
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 67/19 Burmistrza Pisza z dnia 9 maja 2019 r.

środa, 29 maj 2019 13:30
w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży majątku ruchomego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 68/19 Burmistrza Pisza z dnia 10 maja 2019 r.

piątek, 7 cze 2019 11:13
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego oraz obrony cywilnej na terenie Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 69/19 Burmistrza Pisza z dnia 13 maja 2019 r.

piątek, 7 cze 2019 11:17
w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarzadzenie Nr 70/19 Burmistrza Pisza z dnia 13 maja 2019 r.

wtorek, 14 maj 2019 08:25
w sprawie zmiany Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 71/19 Burmistrza Pisza z dnia 15 maja 2019 r.

piątek, 7 cze 2019 11:40
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

Zarządzenie Nr 72/19 Burmistrza Pisza z dnia 15 maja 2019 r.

piątek, 7 cze 2019 11:44
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 73/19 Burmistrza Pisza z dnia 15 maja 2019 r.

piątek, 7 cze 2019 11:47
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Piskiego Domu Kultury w Piszu

Zarządzenie Nr 74/19 Burmistrza Pisza z dnia 15 maja 2019 r.

piątek, 7 cze 2019 11:57
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2019 rok

Zarządzenie Nr 75/19 Burmistrza Pisza z dnia 15 maja 2019 r.

piątek, 7 cze 2019 12:01
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 76/19 Burmistrza Pisza z dnia 17 maja 2019 r.

wtorek, 21 maj 2019 08:12
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 77/19 Burmistrza Pisza z dnia 21 maja 2019 r.

piątek, 7 cze 2019 12:10
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2019 rok

Zarządzenie Nr 78/19 Burmistrza Pisza z dnia 21 maja 2019 r.

piątek, 7 cze 2019 12:17
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 79/19 Burmistrza Pisza z dnia 21 maja 2019 r.

piątek, 7 cze 2019 12:22
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2019 roku

Zarządzenie Nr 80/19 Burmistrza Pisza z dnia 22 maja 2019 r.

poniedziałek, 27 maj 2019 13:51
w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 81/19 Burmistrza Pisza z dnia 23 maja 2019 r.

poniedziałek, 27 maj 2019 14:02
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 82/19 Burmistrza Pisza z dnia 24 maja 2019 r.

poniedziałek, 27 maj 2019 14:04
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Pisza

ZARZĄDZENIE Nr 83/19 Burmistrza Pisza z dnia 29 maja 2019 r.

piątek, 31 maj 2019 14:03
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Zarzadzenie Nr 84/19 Burmistrza Pisza z dnia 30 maja 2019 r.

piątek, 21 cze 2019 13:40
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 85/19 Burmistrza Pisza z dnia 30 maja 2019 r.

piątek, 31 maj 2019 07:54
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszu

Zarządzenie Nr 86/19 Burmistrza Pisza z dnia 30 maja 2019 r.

piątek, 21 cze 2019 13:30
w sprawie stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku w procedurze realizacji projektu pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz"

Zarządzenie Nr 87/19 Burmistrza Pisza z dnia 30 maja 2019 r.

piątek, 7 cze 2019 14:22
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży majątku ruchomego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 88/19 Burmistrza Pisza z dnia 31 maja 2019 r.

piątek, 31 maj 2019 15:13
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Pisz za 2018 rok

Zarządzenie Nr 89/19 Burmistrza Pisza z dnia 4 czerwca 2019 r.

piątek, 21 cze 2019 13:22
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 90/19 Burmistrza Pisza z dnia 7 czerwca 2019 r.

poniedziałek, 10 cze 2019 07:39
w sprawie przyznania prawa do korzystania z Globalnego Numeru Lokalizacyjnego (GLN)

Zarządzenie Nr 91/19 Burmistrza Pisza z dnia 10 czerwca 2019 r.

wtorek, 18 cze 2019 10:19
w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu

Zarządzenie Nr 92/19 Burmistrza Pisza z dnia 13 czerwca 2019 r.

piątek, 21 cze 2019 13:02
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszu

Zarządzenie Nr 93/19 Burmistrza Pisza z dnia 17 czerwca 2019 r.

wtorek, 18 cze 2019 14:14
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Hejdyku

Zarządzenie Nr 94/19 Burmistrza Pisza z dnia 18 czerwca 2019 r.

piątek, 21 cze 2019 13:07
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 95/19 Burmistrza Pisza z dnia 18 czerwca 2019 r.

piątek, 21 cze 2019 13:10
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszu

Zarządzenie Nr 96/19 Burmistrza Pisza z dnia 18 czerwca 2019 r.

piątek, 21 cze 2019 13:14
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze w samorządowym zakładzie budżetowym - Dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej "Wieża" w Piszu

Zarządzenie Nr 97/19 Burmistrza Pisza z dnia 18 czerwca 2019 r.

piątek, 21 cze 2019 13:17
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej - Dyrektora Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu

Zarządzenie Nr 99/19 Burmistrza Pisza z dnia 19 czerwca 2019 r.

wtorek, 25 cze 2019 14:49
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2019 rok

Zarządzenie Nr 100/19 Burmistrza Pisza z dnia 19 czerwca 2019 r.

wtorek, 25 cze 2019 14:50
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 101/19 Burmistrza Pisza z dnia 19 czerwca 2019 r.

wtorek, 25 cze 2019 14:52
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 102/19 Burmistrza Pisza z dnia 25 czerwca 2019 r.

środa, 26 cze 2019 14:55
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na system klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 103/19 Burmistrza Pisza z dnia 27 czerwca 2019 r.

piątek, 28 cze 2019 14:04
w sprawie zmian w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Zarządzenie Nr 104/19 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2019 r.

piątek, 12 lip 2019 08:22
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2019 rok

Zarządzenie Nr 105/19 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2019 r.

piątek, 12 lip 2019 08:24
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarzadzenie Nr 106/19 Burmistrza Pisza z dnia 1 lipca 2019 r.

czwartek, 4 lip 2019 09:24
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 107/19 Burmistrza Pisza z dnia 1 lipca 2019 r.

czwartek, 4 lip 2019 09:27
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 108/19 Burmistrza Pisza z dnia 8 lipca 2019 r.

piątek, 12 lip 2019 08:35
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 109/19 Burmistrza Pisza z dnia 9 lipca 2019 r.

piątek, 12 lip 2019 08:29
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu

Zarządzenie Nr 110/19 Burmistrza Pisza z dnia 9 lipca 2019 r.

piątek, 12 lip 2019 08:31
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu

Zarządzenie Nr 111/19 Burmistrza Pisza z dnia 12 lipca 2019 r.

wtorek, 16 lip 2019 14:34
w sprawie powołania Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych.

Zarządzenie Nr 112/19 Burmistrza Pisza z dnia 16 lipca 2019 r.

środa, 24 lip 2019 11:41
w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji Projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz

Zarządzenie Nr 113/19 Burmistrza Pisza z dnia 16 lipca 2019 r.

czwartek, 22 lip 2219 13:14
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2019 rok

Zarządzenie Nr 114/19 Burmistrza Pisza z dnia 16 lipca 2019 r.

poniedziałek, 22 lip 2019 13:17
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 115/19 Burmistrza Pisza z dnia 16 lipca 2019 r.

poniedziałek, 22 lip 2019 13:19
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2019 roku

Zarzadzenie Nr 116/19 Burmistrza Pisza z dnia 16 lipca 2019 r.

piątek, 19 lip 2019 15:38
Powołanie komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 118/19 Burmistrza Pisza z dnia 23 lipca 2019 r.

poniedziałek, 19 sie 2019 12:16
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 166 w miejscowości Zawady

Zarządzenie Nr 119/19 Burmistrza Pisza z dnia 30 lipca 2019 r.

środa, 31 lip 2019 08:00
w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Stare Guty

ZARZĄDZENIE Nr 120/19 Burmistrza Pisza z dnia 30 lipca 2019 r.

poniedziałek, 19 sie 2019 12:21
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę otwartych stref aktywności w Piszu

Zarządzenie Nr 121/19 Burmistrza Pisza z dnia 31 lipca 2019 r.

piątek, 2 sie 2019 07:20
w sprawie zasad udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 122/19 Burmistrza Pisza z dnia 31 lipca 2019 r.

piątek, 2 sie 2019 07:23
zmieniające zarządzenie Nr 111/19 Burmistrza Pisza z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powołania Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych.

Zarządzenie Nr 123/19 Burmistrza Pisza z dnia 1 sierpnia 2019 r.

środa, 21 sie 2019 08:07
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 124/19 Burmistrza Pisza z dnia 1 sierpnia 2019 r.

poniedziałek, 19 sie 2019 12:38
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy Nidzkiej w Piszu

Zarządzenie Nr 125/19 Burmistrza Pisza z dnia 2 sierpnia 2019 r.

wtorek, 6 sie 2019 10:40
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2019 rok

Zarządzenie Nr 127/19 Burmistrza Pisza z dnia 2 sierpnia 2019 r.

wtorek, 6 sie 2019 10:46
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 128/19 Burmistrza Pisza z dnia 6 sierpnia 2019 r.

środa, 7 sie 2019 10:07
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 129/19 Burmistrza Pisza z dnia 6 sierpnia 2019 r.

środa, 21 sie 2019 08:35
w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego.

Zarządzenie Nr 130/19 Burmistrza Pisza z dnia 7 sierpnia 2019 r.

czwartek, 5 wrz 2019 07:28
w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pisz oraz kontroli i obiegu dokumentów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług

Zarządzenie Nr 131/19 Burmistrza Pisza z dnia 7 sierpnia 2019 r.

wtorek, 17 wrz 2019 11:37
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce o nr geod. 481/56 obręb Pisz 1 - etap II”

Zarządzenie Nr 132/19 Burmistrza Pisza z dnia 7 sierpnia 2019 r.

środa, 21 sie 2019 08:41
w sprawie wprowadzenia karty obiegowej i protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiska pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu oraz zasad ich stosowania

ZARZĄDZENIE Nr 133/19 Burmistrza Pisza z dnia 9 sierpnia 2019 r.

poniedziałek, 19 sie 2019 12:32
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Hejdyku

Zarządzenie Nr 134/19 Burmistrza Pisza z dnia 12 sierpnia 2019 r.

środa, 21 sie 2019 08:46
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów - członków komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 135/19 Burmistrza Pisza z dnia 23 sierpnia 2019 r.

wtorek, 27 sie 2019 14:02
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2019 rok

Zarządzenie Nr 136/19 Burmistrza Pisza z dnia 23 sierpnia 2019 r.

wtorek, 27 sie 2019 14:06
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 137/19 Burmistrza Pisza z dnia 23 sierpnia 2019 r.

wtorek, 27 sie 2019 14:14
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2019 roku

Zarządzenie Nr 138/19 Burmistrza Pisza z dnia 23 sierpnia 2019 r.

środa, 28 sie 2019 08:23
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

ZARZĄDZENIE Nr 140/19 Burmistrza Pisza z dnia 26 sierpnia 2019 r.

wtorek, 27 sie 2019 14:34
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej na działkach o nr geod. 179/23, 179/36, 261 obręb Kocioł Duży

Zarządzenie Nr 141/19 Burmistrza Pisza z dnia 26 sierpnia 2019 r.

wtorek, 17 wrz 2019 11:30
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy Nidzkiej w Piszu

Zarządzenie Nr 142/19 Burmistrza Pisza z dnia 29 sierpnia 2019 r.

środa, 4 wrz 2019 10:56
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli w roku 2019.

Zarządzenie Nr 143/19 Burmistrza Pisza z dnia 30 sierpnia 2019 r.

czwartek, 5 wrz 2019 12:25
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2019 rok

Zarządzenie Nr 144/19 Burmistrza Pisza z dnia 30 sierpnia 2019 r.

czwartek, 5 wrz 2019 12:29
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 145/19 Burmistrza Pisza z dnia 30 sierpnia 2019 r.

czwartek, 5 wrz 2019 12:33
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2019 roku

Zarządzenie Nr 146/19 Burmistrza Pisza z dnia 2 września 2019 r.

poniedziałek, 2 wrz 2019 13:27
w sprawie powołania gminnego zespołu informatycznego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 147/19 Burmistrza Pisza z dnia 02 września 2019 r.

wtorek, 17 wrz 2019 11:19
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 148/19 Burmistrza Pisza z dnia 4 września 2019 r.

piątek, 6 wrz 2019 14:50
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej na działkach o nr geod. 179/23, 179/36, 261 obręb Kocioł Duży

Zarządzenie Nr 149/19 Burmistrza Pisza z dnia 5 września 2019 r.

wtorek, 17 wrz 2019 11:12
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna”

Zarządzenie Nr 150/19 Burmistrza Pisza z dnia 05 września 2019 r.

sobota, 14 wrz 2019 08:21
w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Pisza nr 65/19 z dnia 07 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 151/19 Burmistrza Pisza z dnia 5 września 2019 r.

piątek, 6 wrz 2019 14:45
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę skrzyżowania ulicy Mazurskiej z ulicą Pionierów w Piszu

Zarządzenie Nr 152/19 Burmistrza Pisza z dnia 6 września 2019 r.

piątek, 13 wrz 2019 10:10
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 153/19 Burmistrza Pisza z dnia 11 września 2019 r.

sobota, 14 wrz 2019 08:24
w sprawie określenia wzoru rozliczenia dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych

Zarządzenie Nr 154/19 Burmistrza Pisza z dnia 11 września 2019 r.

czwartek, 19 wrz 2019 14:20
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 155/19 Burmistrza Pisza z dnia 16 września 2019 r.

piątek, 20 wrz 2019 09:01
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 157/19 Burmistrza Pisza z dnia 19 września 2019 r.

piątek, 20 wrz 2019 08:53
w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Pietrzyki

Zarządzenie Nr 158/19 Burmistrza Pisza z dnia 19 września 2019 r.

poniedziałek, 16 gru 2019 13:52
zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu odpracowania zaległości z tytułu czynszu lub odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, opłat za media oraz zwrotu poniesionych kosztów wypłaconych tytułem odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego dla najemców oraz użytkowników lokali mieszkalnych (w tym socjalnych) stanowiących własność Gminy Pisz oraz użytkowników z prawem do lokalu socjalnego mających zobowiązania finansowe wobec Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 159/19 Burmistrza Pisza z dnia 24 września 2019 r.

czwartek, 26 wrz 2019 17:08
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 160/19 Burmistrza Pisza z dnia 24 września 2019 r.

czwartek, 26 wrz 2019 17:10
w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 161/19 Burmistrza Pisza z dnia 26 września 2019 r.

poniedziałek, 7 paź 2019 16:12
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o Nagrodę Burmistrza

Zarządzenie Nr 162/19 Burmistrza Pisza z dnia 26 września 2019 r.

poniedziałek, 7 paź 2019 16:15
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

Zarządzenie Nr 163/19 Burmistrza Pisza z dnia 26 września 2019 r.

poniedziałek, 7 paź 2019 16:20
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 164/19 Burmistrza Pisza z dnia 26 września 2019 r.

poniedziałek, 7 paź 2019 16:23
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2019 roku

Zarządzenie Nr 165/19 Burmistrza Pisza z dnia 27 września 2019 r.

poniedziałek, 7 paź 2019 16:24
w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

Zarządzenie Nr 166/19 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2019 r.

poniedziałek, 7 paź 2019 16:26
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 167/19 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2019 r.

poniedziałek, 7 paź 2019 16:29
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 168/19 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2019 r.

poniedziałek, 7 paź 2019 16:32
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2019 rok

Zarządzenie Nr 169/19 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2019 r.

poniedziałek, 7 paź 2019 16:36
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 170/19 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2019 r.

poniedziałek, 7 paź 2019 16:39
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2019 roku

Zarządzenie Nr 171/19 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2019 r.

poniedziałek, 16 gru 2019 13:57
w sprawie określenia ilości przyznawanych stypendiów.

ZARZĄDZENIE Nr 172/19 Burmistrza Pisza z dnia 1 października 2019 r.

piątek, 4 paź 2019 12:18
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy Nidzkiej w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 173/19 Burmistrza Pisza z dnia 3 października 2019 r.

piątek, 4 paź 2019 12:45
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na system klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 174/19 Burmistrza Pisza z dnia 04 października 2019 r.

poniedziałek, 7 paź 2019 16:41
w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu.

Zarządzenie Nr 175/19 Burmistrza Pisza z dnia 07 października 2019 r.

poniedziałek, 7 paź 2019 16:43
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 176/19 Burmistrza Pisza z dnia 07 października 2019 r.

poniedziałek, 7 paź 2019 16:47
w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 177/19 Burmistrza Pisza z dnia 07 października 2019 r.

piątek, 8 lis 2019 09:12
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2019 rok

Zarządzenie Nr 178/19 Burmistrza Pisza z dnia 07 października 2019 r.

piątek, 8 lis 2019 09:14
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 179/19 Burmistrza Pisza z dnia 07 października 2019 r.

piątek, 8 lis 2019 09:16
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2019 roku

Zarządzenie Nr 180/19 Burmistrza Pisza z dnia 7 października 2019 r.

wtorek, 8 paź 2019 15:01
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 181/19 Burmistrza Pisza z dnia 10 października 2019 r.

piątek, 18 paź 2019 13:50
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 182/19 Burmistrza Pisza z dnia 10 października 2019 r.

piątek, 18 paź 2019 13:55
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2019 rok

Zarządzenie Nr 183/19 Burmistrza Pisza z dnia 10 października 2019 r.

piątek, 18 paź 2019 13:58
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 184/19 Burmistrza Pisza z dnia 10 października 2019 r.

piątek, 18 paź 2019 14:02
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2019 roku

Zarządzenie Nr 185/19 Burmistrza Pisza z dnia 11 października 2019 r.

poniedziałek, 16 gru 2019 14:02
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 186/19 Burmistrza Pisza z dnia 15 października 2019 r.

środa, 23 paź 2019 10:46
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na system klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 187/19 Burmistrza Pisza z dnia 15 października 2019 r.

poniedziałek, 16 gru 2019 14:07
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko dyrektora gminnej jednostki organizacyjnej - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 188/19 Burmistrza Pisza z dnia 17 października 2019 r.

środa, 23 paź 2019 11:38
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łysonie

Zarządzenie Nr 189/19 Burmistrza Pisza z dnia 17 października 2019 r.

piątek, 25 paź 2019 07:54
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 190/19 Burmistrza Pisza z dnia 22 października 2019 r.

poniedziałek, 18 lis 2019 10:48
w sprawie powołania Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

Zarządzenie Nr 191/19 Burmistrza Pisza z dnia 23 października 2019 r.

piątek, 25 paź 2019 13:15
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Program współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.

Zarządzenie Nr 192/19 Burmistrza Pisza z dnia 23 października 2019 r.

poniedziałek, 18 lis 2019 10:50
w sprawie powołania Komisji w celu ustalenia normy zużycia paliwa dla pojazdu marki Skoda Kodiaq, będącego własnością Gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 193/19 Burmistrza Pisza z dnia 23 października 2019 r.

poniedziałek, 18 lis 2019 11:46
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 194/19 Burmistrza Pisza z dnia 24 października 2019 r.

poniedziałek, 18 lis 2019 11:49
w sprawie zasad użytkowania osobowych samochodów służbowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 195/19 Burmistrza Pisza z dnia 25 października 2019 r.

poniedziałek, 18 lis 2019 12:10
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i montaż elementów placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy Pisz

Zarządzenie Nr 196/19 Burmistrza Pisza z dnia 28 października 2019 r.

poniedziałek, 18 lis 2019 12:13
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 199/19 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2019 r.

środa, 6 lis 2019 08:11
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 200/19 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2019 r.

środa, 6 lis 2019 08:14
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2019 roku

Zarządzenie Nr 201/19 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2019 r.

środa, 6 lis 2019 08:20
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2019 rok

Zarządzenie Nr 202/19 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2019 r.

środa, 6 lis 2019 08:22
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 203/19 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2019 r.

środa, 6 lis 2019 08:25
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2019 roku

Zarządzenie Nr 204/19 Burmistrza Pisza z dnia 12 listopada 2019 r.

piątek, 15 lis 2019 13:27
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 205/19 Burmistrza Pisza z dnia 14 listopada 2019 r.

środa, 11 gru 2019 13:49
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2020-2023

Zarządzenie Nr 206/19 Burmistrza Pisza z dnia 14 listopada 2019 r.

środa, 11 gru 2019 14:12
w sprawie projektu budżetu Gminy Pisz na 2020 rok

Zarządzenie Nr 208/19 Burmistrza Pisza z dnia 25 listopada 2019 r.

poniedziałek, 16 gru 2019 14:13
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 209/19 Burmistrza Pisza z dnia 26 listopada 2019 r.

poniedziałek, 16 gru 2019 14:17
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz do dnia 15 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 210/19 Burmistrza Pisza z dnia 27 listopada 2019 r.

wtorek, 3 gru 2019 08:53
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 211/19 Burmistrza Pisza z dnia 27 listopada 2019 r.

wtorek, 3 gru 2019 09:00
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 212/19 Burmistrza Pisza z dnia 27 listopada 2019 r.

czwartek, 2 sty 2020 14:16
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Zarządzenie Nr 213/19 Burmistrza Pisza z dnia 27 listopada 2019 r.

środa, 11 gru 2019 13:19
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w m. Snopki na działce o nr geod. 342

Zarządzenie Nr 214/19 Burmistrza Pisza z dnia 28 listopada 2019 r.

czwartek, 5 gru 2019 10:41
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 215/19 Burmistrza Pisza z dnia 28 listopada 2019 r.

czwartek, 5 gru 2019 10:45
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2019 roku

Zarządzenie Nr 216/19 Burmistrza Pisza z dnia 28 listopada 2019 r.

czwartek, 12 gru 2019 18:33
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej na działce o nr geod. 114 oraz skrzyżowania drogi powiatowej na działce o nr geod. 106 w miejscowości Karwik w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114”

Zarządzenie Nr 217/19 Burmistrza Pisza z dnia 29 listopada 2019 r.

czwartek, 12 gru 2019 18:39
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi dojazdowej przy ulicy Gdańskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 218/19 Burmistrza Pisza z dnia 29 listopada 2019 r.

czwartek, 5 gru 2019 10:49
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2019 rok

Zarządzenie Nr 219/19 Burmistrza Pisza z dnia 29 listopada 2019 r.

czwartek, 5 gru 2019 10:53
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 220/19 Burmistrza Pisza z dnia 29 listopada 2019 r.

wtorek, 10 gru 2019 07:17
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 221/19 Burmistrza Pisza z dnia 29 listopada 2019 r.

czwartek, 12 gru 2019 17:38
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu, materiałów i wyposażenia obrony cywilnej

Zarządzenie Nr 222/19 Burmistrza Pisza z dnia 3 grudnia2019 r.

czwartek, 12 gru 2019 11:19
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 223/19 Burmistrza Pisza z dnia 4 grudnia 2019 r.

czwartek, 12 gru 2019 17:41
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 224/19 Burmistrza Pisza z dnia 9 grudnia 2019 r.

czwartek, 23 sty 2020 12:58
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 225/19 Burmistrza Pisza z dnia 9 grudnia 2019 r.

czwartek, 12 gru 2019 18:10
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2019 rok

Zarządzenie Nr 226/19 Burmistrza Pisza z dnia 9 grudnia 2019 r.

czwartek, 12 gru 2019 18:14
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2019 roku

Zarządzenie Nr 227/19 Burmistrza Pisza z dnia 9 grudnia 2019 r.

czwartek, 12 gru 2019 18:15
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 228/19 Burmistrza Pisza z dnia 9 grudnia 2019 r.

czwartek, 12 gru 2019 18:18
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 229/19 Burmistrza Pisza z dnia 10 grudnia 2019 r.

wtorek, 17 gru 2019 13:55
w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 230/19 Burmistrza Pisza z dnia 10 grudnia 2019 r.

czwartek, 12 gru 2019 18:21
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2019 rok

Zarządzenie Nr 231/19 Burmistrza Pisza z dnia 10 grudnia 2019 r.

czwartek, 12 gru 2019 18:23
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 232/19 Burmistrza Pisza z dnia 10 grudnia 2019 r.

czwartek, 12 gru 2019 18:25
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2019 roku

Zarządzenie Nr 234/19 Burmistrza Pisz z dnia 16 grudnia 2019 r.

środa, 8 sty 2020 08:23
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz do dnia 15 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 235/19 Burmistrza Pisza z dnia 16 grudnia 2019 r.

wtorek, 17 gru 2019 14:58
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej obejmującego wsparcie rodzin z terenu gminy Pisza w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr 236/19 Burmistrza Pisz z dnia 18 grudnia 2019 r.

środa, 8 sty 2020 08:25
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz w okresie od 10 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 237/19 Burmistrza Pisza z dnia 19 grudnia 2019 r.

piątek, 27 gru 2019 10:06
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 238/19 Burmistrza Pisz z dnia 23 grudnia 2019 r.

środa, 8 sty 2020 08:28
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz

Zarządzenie Nr 239/19 Burmistrza Pisza z dnia 23 grudnia 2019 r.

piątek, 27 gru 2019 10:04
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2019 rok

Zarządzenie Nr 240/19 Burmistrza Pisz z dnia 27 grudnia 2019 r.

środa, 8 sty 2020 11:22
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2019 rok

Zarządzenie Nr 241/19 Burmistrza Pisz z dnia 27 grudnia 2019 r.

środa, 8 sty 2020 11:25
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 242/19 Burmistrza Pisz z dnia 30 grudnia 2019 r.

środa, 8 sty 2020 11:32
w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 243/19 Burmistrza Pisz z dnia 30 grudnia 2019 r.

środa, 8 sty 2020 11:35
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2020 roku