BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 10/11 Burmistrza Pisza z dnia 24 stycznia 2011 r.

w sprawie wyboru podstawowego systemu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Miejskim w Piszu

 

Na podstawie § 1 ust. 3 Instrukcji Kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.      Podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Miejskim w Piszu jest system tradycyjny (papierowy).

2.      System, o którym mowa w ust. 1 to system wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci nieelektronicznej, z możliwością korzystania z narzędzi informatycznych do wspomagania procesu obiegu dokumentacji w tej postaci.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2011 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

BURMISTRZ

/-/ Jan Alicki

Data powstania: wtorek, 15 lut 2011 11:10
Data opublikowania: wtorek, 15 lut 2011 13:27
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2490 razy