BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 77/11 Burmistrza Pisza z dnia 22 czerwca 2011 r.

w sprawie określenia stawki bazowej czynszu regulowanego za najem lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Pisz.
Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami) w związku z § 5 pkt 1 i 2 Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pisz na lata 2008-2012 stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XXVI/292/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pisz na lata 2008-2012” (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 170, poz. 2460 i z 2009 r. Nr 69, poz. 1112) ustalam co następuje:

§ 1

1. Ustalam miesięczną stawkę bazową czynszu regulowanego na terenie Gminy Pisz w wysokości 2,50 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego od dnia 01.11.2011 r.

2. Naliczając czynsz należy uwzględnić czynniki mające wpływ na podwyżkę lub obniżenie jego wysokości.

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 161/08 Burmistrza Pisza z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie określenia stawki czynszu regulowanego za najem lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Pisz.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2011 r.

BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: środa, 29 cze 2011 11:42
Data opublikowania: środa, 29 cze 2011 16:00
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1868 razy