BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 104/11 Burmistrza Pisza z dnia 22 sierpnia 2011 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z §14 ust.1 i 2 Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VII/72/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 zarządzam, co następuje: § 1. 1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie: 1) Leszczyńska Grażyna; 2) Malczyk Jerzy; 3) Kaczyńska Barbara; 4) Kołdys Wacław; zwaną dalej Komisją. 2. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny ofert złożonych w ogłoszonym przez Burmistrza Pisza otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych. 3. Komisja dokona oceny ofert i przedstawi Burmistrzowi Pisza protokół w terminie do dnia 24 sierpnia 2011 r. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 sierpnia 2011 r.

Data powstania: środa, 24 sie 2011 07:13
Data opublikowania: środa, 24 sie 2011 07:18
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 1662 razy