BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 109/11 Burmistrza Pisza z dnia 26 sierpnia 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz art. 44, art. 53 i art. 254 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
W Regulaminie udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 25/10 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu zmienionym Zarządzeniem Nr 51/10 Burmistrza Pisza z dnia 2 kwietnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w § 2 w pkt 17, w § 8 oraz w § 16 wyrazy „4.500 euro” zastępuje się wyrazami „7.000 euro”;
2) tytuł rozdziału IV otrzymuje brzmienie: „ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 7.000 EURO NETTO, A NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO NETTO”;
3) tytuł rozdziału V otrzymuje brzmienie: „ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCE RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 7.000 EURO NETTO”;
4) załącznik nr 2 do regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2011 r.


BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 31 sie 2011 07:27
Data opublikowania: środa, 31 sie 2011 13:30
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1575 razy