BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 131/11 Burmistrza Pisza z dnia 26 września 2011 r.

w sprawie konsultacji dotyczących Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

Na podstawie art. 5a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz § 4 i § 6 ust. 2 Regulaminu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2011 r. Nr 17 poz. 340), zarządzam, co następuje: § 1. 1. Ogłaszam konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia. 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych odnośnie do projektu Programu współpracy, o którym mowa w ust. 1. § 2. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 4 października 2011 r. 2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 12 października 2011 r. § 3. Konsultacje będą przeprowadzone w formie: 1) bezpośredniego spotkania, które odbędzie się w dniu 6 października 2011 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Piszu (sala nr 15). 2) wyrażenia pisemnej opinii, którą należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Piszu lub przesłać na adres e-mail: piotr.syta@pisz.home.pl § 4. Nieprzedstawienie opinii w terminie, o którym mowa w § 2 ust.2 oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia. § 5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Piotr Syta – Pracownik Urzędu Miejskiego w Piszu. § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 września 2011 r. /-/Burmistrz Pisza

Data powstania: poniedziałek, 26 wrz 2011 10:42
Data opublikowania: poniedziałek, 26 wrz 2011 10:50
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 1676 razy