BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 170/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie powołania komisji konkursowej. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z §14 ust.1 i 2 Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/179/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 zarządzam, co następuje:

§1. 1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie: 1) Kubrak Aleksandra; 2) Michalak Anna; 3) Jankiewicz Wiesława; 4) Mróz Paweł; zwaną dalej Komisją. 2. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny ofert złożonych w ogłoszonym przez Burmistrza Pisza otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. 3. Komisja dokona oceny ofert i przedstawi Burmistrzowi Pisza protokół w terminie do dnia 17 stycznia 2012 r. §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2011 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 27 gru 2011 11:26
Data opublikowania: wtorek, 27 gru 2011 11:30
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 1516 razy