BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 5/13 Burmistrza Pisza z dnia 4 stycznia 2013 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej.
Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536, z późn. zm.) w związku z § 15 ust.1 i 2 Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/334/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 zarządzam, co następuje: § 1. 1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie: 1) Kubrak Aleksandra; 2) Michalak Anna; 3) Ciborowska Aneta; 4) Mróz Paweł; zwaną dalej Komisją. 2. Zadaniem Komisji jest opiniowanie ofert złożonych w ogłoszonym przez Burmistrza Pisza otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym. 3. Komisja zaopiniuje oferty i przedstawi Burmistrzowi Pisza protokół w terminie do dnia 10 stycznia 2013 r. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2013 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 sty 2013 13:28
Data opublikowania: piątek, 4 sty 2013 13:30
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 2303 razy