BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 8/14 Burmistrza Pisza z dnia 17 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej.
Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536, z późn. zm.) w związku z § 15 ust.1 i 2 Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/484/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 zarządzam, co następuje § 1. 1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie: 1) Bednarek Lilla; 2) Malczyk Jerzy; 3) Kapela Arkadiusz; 4) Wolski Sławomir; zwaną dalej Komisją. 2. Zadaniem Komisji jest opiniowanie ofert złożonych w ogłoszonym przez Burmistrza Pisza otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych. 3. Komisja zaopiniuje oferty i przedstawi Burmistrzowi Pisza protokół w terminie do dnia 3 lutego 2014 r. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2014 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 17 sty 2014 09:20
Data opublikowania: piątek, 17 sty 2014 09:25
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 2123 razy