BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 131/19 Burmistrza Pisza z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce o nr geod. 481/56 obręb Pisz 1 - etap II”

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 § 1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce o nr geod. 481/56 obręb Pisz 1 - etap II” w składzie:

1) Adrian Majkrzak – przewodniczący Komisji Przetargowej,

2) Krystyna Marcińczyk – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

3) Joanna Banach – sekretarz Komisji Przetargowej,

4) Aleksandra Ptak – członek Komisji Przetargowej.

 § 2.

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2019 r.

 

BURMISTRZ PISZA

/-/ Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 19 sie 2019 12:26
Data opublikowania: wtorek, 20 sie 2019 14:00
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 sie 2019 07:26
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 438 razy