BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 173/19 Burmistrza Pisza z dnia 3 października 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na system klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Piszu

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zarządzam, co następuje:

 § 1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na system klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Piszu w składzie:

1) Krystyna Marcińczyk – przewodniczący Komisji Przetargowej,

2) Andrzej Kurpiewski – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

3) Joanna Banach – sekretarz Komisji Przetargowej,

4) Wojciech Józwik – członek Komisji Przetargowej.

 § 2.

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 października 2019 r.

 

 

BURMISTRZ PISZA

/-/ Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 paź 2019 12:45
Data opublikowania: piątek, 4 paź 2019 14:07
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 617 razy