BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 11/11 Burmistrza Pisza z dnia 24 stycznia 2011 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Piszu

 

Na podstawie § 2 ust. 2 i 3 Instrukcji Kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.  Wyznaczam Panią Justynę Klaudię Górską – archiwistę, pracownika Wydziału Ogólnego na koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Piszu.

2. Do zadań koordynatora, o którym mowa w ust. 1 należy bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2011 r.

BURMISTRZ

/-/ Jan Alicki

Data powstania: wtorek, 15 lut 2011 11:23
Data opublikowania: wtorek, 15 lut 2011 13:27
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1959 razy