BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 19/11 Burmistrza Pisza z dnia 24 lutego 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłaty za wynajem sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

 

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 37/08 Burmistrza Pisza z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty za wynajem sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu wprowadzam następującą zmianę:

w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wysokość opłat, o których mowa w § 1 wynosi:

- 20 zł za godzinę + 23 % VAT w dni robocze,

- 25 zł za godzinę + 23 % VAT w dni wolne od pracy.”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2011 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

BURMISTRZ

/-/ Jan Alicki

Data powstania: poniedziałek, 28 lut 2011 09:47
Data opublikowania: poniedziałek, 28 lut 2011 14:18
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1727 razy