BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 25/11 Burmistrza Pisza z dnia 9 marca 2011 r.

w sprawie konsultacji dotyczących Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

Na podstawie art. 5a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz §4 i §6 ust. 2 Regulaminu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2011 r. Nr 17 poz. 340), zarządzam, co następuje:

 

§1. 1. Ogłaszam konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych odnośnie do projektu Programu współpracy, o którym mowa w ust. 1.

 

§2. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 17 marca 2011 r.

 

2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 24 marca 2011 r.

 

§3. Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

 

1) bezpośredniego spotkania, które odbędzie się w dniu 17 marca 2011 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Piszu (sala nr 15).

 

2) wyrażenia pisemnej opinii, którą należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Piszu lub przesłać na adres e-mail: piotr.syta@pisz.home.pl

 

§4. Nieprzedstawienie opinii w terminie, o którym mowa w §2 oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

 

§5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Piotr Syta – Pracownik Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 marca 2011 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 9 mar 2011 08:48
Data opublikowania: środa, 9 mar 2011 09:08
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1818 razy