BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 30/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz w składzie:
1) Ewa Żmijewska – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Marcin Ilewicz – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Joanna Banach – członek Komisji Przetargowej.

§ 2
Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 25/10 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu zmienionego Zarządzeniem Nr 51/10 Burmistrza Pisza z dnia 2 kwietnia 2010 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 marca 2011 r.

BURMISTRZ PISZA
/-/ Jan Alicki
Data powstania: sobota, 21 mar 2111 12:34
Data opublikowania: poniedziałek, 21 mar 2011 12:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 mar 2011 08:18
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2133 razy