BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 32/11 Burmistrza Pisza z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru uczestników do projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz” realizowanego przez Gminę Pisz w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”.

Na podstawie art. 26, ust. 1 i 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie: 1) Zbigniew Wdowiarski, 2) Elwira Świetlicka, 3) Marta Kulągowska, zwaną dalej „Komisją Rekrutacyjną”. § 2.1. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy weryfikacja zgłoszeń do udziału w Projekcie pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz”, zwanym dalej Projektem. 2. Weryfikacja zgłoszeń do Projektu nastąpi w terminie od 01.04.2011 r. do 04.04.2011 r. 3. Z weryfikacji zgłoszeń do Projektu , Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół zawierający listę 30 Uczestników Projektu oraz listę rezerwową. § 3. Wszystkie prace Komisji Konkursowej odbywać się będą zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz” stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 2011 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 23 mar 2011 14:17
Data opublikowania: środa, 23 mar 2011 15:53
Data edycji: czwartek, 24 mar 2011 08:47
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1905 razy
Ilość edycji: 1