BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 33/11 Burmistrza Pisza z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „zastrzeżone” i „poufne” w Urzędzie Miejskim w Piszu, dokonania czynności związanych z likwidacją kancelarii tajnej oraz utworzenia kancelarii materiałów niejawnych.

Na podstawie § 7 ust 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego stanowiącego załącznik do zarządzeni nr 74/10 Burmistrza Pisza z dnia 31 maja 2010 r. oraz art. 42 ust. 6 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 poz.1228), postanawiam co następuje:

§ 1

1. Dokonać likwidacji kancelarii tajnej w Urzędzie Miejskim w Piszu w związku ze zmianą z dniem 1 stycznia 2011 r. przepisów o ochronie informacji niejawnych.
2. W miejsce dotychczasowej kancelarii tajnej w Urzędzie Miejskim w Piszu utworzyć kancelarię materiałów niejawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu.
3. Prowadzenie ewidencji materiałów niejawnych oraz wszelkich spraw związanych z rejestrowaniem, wydawaniem dokumentów niejawnych powierzam pracownikowi ds. prowadzenia kancelarii materiałów niejawnych Pionu Ochrony, posiadającemu stosowne uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”.

§ 2

Celem dokonania właściwego przeglądu dokumentacji niejawnej, powołuję komisję w składzie:
1. Ryszard Buczel- przewodniczący,
2. Marcin Ilewicz- członek,
3. Justyna Górska – członek,
zwaną dalej „Komisją”.

§ 3

W związku z likwidacją kancelarii tajnej:
1. Komisja dokona przeglądu dokumentów niejawnych i dokona sprawdzenia stanu ewidencyjnego i stanu faktycznego, w tym pieczęci i stempli.
2. Komisja dokona przeglądu dokumentów niejawnych zgromadzonych w kancelarii.
1) Dokumenty posiadające wartość archiwalną dla których minął ustawowy okres ochrony, zakwalifikuje do przekazania do archiwum zakładowego po uprzednim przedłożeniu Burmistrzowi Pisza do zatwierdzenia.
2) Dokumenty nieposiadające wartości archiwalnej, dla których minął ustawowy okres ochrony, zakwalifikuje do zniszczenia z uwzględnieniem obowiązujących
przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

§ 4

Komisja przeprowadzi czynności wymienione w § 3 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 5

Dokumenty zakwalifikowane przez Komisję do przekazania do archiwum zakładowego po naniesieniu odpowiednich zmian i adnotacji na dokumentach oraz dziennikach ewidencyjnych, pracownik wymieniony w § 1 ust. 3 skompletuje w teczkach tematycznych i po ich opisaniu przekaże za pokwitowaniem do archiwum zakładowego jako sprawy jawne.

§ 6

1. Sprawozdanie z dokonanych czynności Przewodniczący Komisji przedłoży Burmistrzowi Pisza w terminie 14 dni od daty zakończenia pracy Komisji, nie później jednak niż do dnia 14 stycznia 2013 r.
2. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości Komisja określi termin ich usunięcia.

§ 7

Nadzór nad skuteczną realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 2011 r.

Data powstania: czwartek, 24 mar 2011 08:36
Data opublikowania: czwartek, 24 mar 2011 08:46
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a): Ryszard Buczel
Artykuł był czytany: 2263 razy