BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 51/11 Burmistrza Pisza z dnia 6 maja 2011 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej.

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 14 ust.1 i 2 Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VII/72/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 zarządzam, co następuje:

 

§1. 1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 

1) Kubrak Aleksandra;

2) Michalak Anna;

3) Pietrzyk Łukasz;

4) Kołdys Wacław;

zwaną dalej Komisją.

 

2. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny ofert złożonych w ogłoszonym przez Burmistrza Pisza otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie bezpieczeństwa obywateli.

 

3. Komisja dokona oceny ofert i przedstawi Burmistrzowi Pisza protokół w terminie do dnia 11 maja 2011 r.

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 2011 r.

 

Data powstania: piątek, 6 maj 2011 09:19
Data opublikowania: piątek, 6 maj 2011 09:24
Data edycji: piątek, 6 maj 2011 09:25
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 1989 razy
Ilość edycji: 2