BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 54/11 Burmistrza Pisza z dnia 6 maja 2011 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej.

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 i 2 Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VII/72/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 zarządzam, co następuje:

 

 

§1. 1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 

1) Zduńczyk Urszula;

2) Świetlicka Elwira;

3) Rumiński Krzysztof;

4) Pietrzyk Łukasz;

zwaną dalej Komisją.

 

2. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny ofert złożonych w ogłoszonym przez Burmistrza Pisza otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania polityki prorodzinnej.

 

3. Komisja dokona oceny ofert i przedstawi Burmistrzowi Pisza protokół w terminie do dnia 11 maja 2011 r.

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 2011 r.

 

Data powstania: piątek, 6 maj 2011 09:35
Data opublikowania: piątek, 6 maj 2011 09:37
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 1670 razy