BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 61/11 Burmistrza Pisza z dnia 17 maja 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
W zarządzeniu Nr 47/11 Burmistrza Pisza z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej” wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Dorota Kurpiewska – przewodniczący Komisji Przetargowej”.
2) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Monika Prusinowska – członek Komisji Przetargowej”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 maja 2011 roku.


BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: czwartek, 19 maj 2011 10:34
Data opublikowania: czwartek, 19 maj 2011 12:48
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 maj 2011 08:14
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1621 razy