BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 29/13 Burmistrza Pisza z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe oraz urządzenia o napędzie silnikowym, eksploatowane przez jednostki ochotniczych straży pożarnych i zasad ich rozliczania.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z art. 29 pkt 2 i art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Ustala się normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych oraz urządzeń o napędzie silnikowym, jako sprzętu pożarniczego, będących w użytkowaniu jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Pisz w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zobowiązuje się jednostki OSP o których mowa w § 1 do prowadzenia miesięcznych kart drogowych pojazdów samochodowych oraz pracy sprzętu silnikowego.
2. Rozliczania paliw płynnych dokonuje pracownik merytoryczny Urzędu Miejskiego w Piszu na podstawie miesięcznych kart drogowych pojazdów samochodowych oraz pracy sprzętu silnikowego prowadzonych przez jednostki OSP, których wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W przypadku nierozliczenia przez jednostkę OSP pobranego paliwa w terminie do 5 dnia kolejnego miesiąca wstrzymuje się niezwłocznie jego dalsze uzupełnianie.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 169/09 Burmistrza Pisza z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe oraz urządzenia o napędzie silnikowym, eksploatowane przez jednostki ochotniczych straży pożarnych i zasad ich rozliczania.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 roku.
Data powstania: czwartek, 28 mar 2013 09:09
Data opublikowania: czwartek, 28 mar 2013 10:02
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 mar 2013 10:13
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a): Ryszard Buczel
Artykuł był czytany: 1541 razy