BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 84/13 Burmistrza Pisza z dnia 13 sierpnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) oraz art. 44, art. 53 i art. 254 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) zarządzam, co następuje:

§ 1
W Regulaminie udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 25/10 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu zmienionym Zarządzeniem Nr 51/10 Burmistrza Pisza z dnia 2 kwietnia 2010 r. oraz Zarządzeniem Nr 109/11 Burmistrza Pisza z dnia 26 sierpnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 21:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Skład komisji przetargowej określany jest każdorazowo w drodze zarządzenia Burmistrza, z zastrzeżeniem, że w skład komisji przetargowej wchodzą albo Sekretarz Gminy jako zastępca przewodniczącego komisji przetargowej albo ZP jako sekretarz komisji przetargowej, chyba, że osoby, o których mowa są nieobecne w pracy lub zachodzą przesłanki z art. 17 pzp. W zarządzeniu tym określany jest również tryb pracy komisji przetargowej oraz zakres obowiązków jej członków w celu zapewnienia sprawności działania komisji przetargowej oraz indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności.”
b) uchyla się ust. 3
2) uchyla się załącznik nr 6 do regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2013 r.


BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: piątek, 20 gru 2013 08:53
Data opublikowania: piątek, 20 gru 2013 09:32
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1487 razy