BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 16/14 Burmistrza Pisza z dnia 17 lutego 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu dokumentu ,,Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”
Na podstawie § 4 i § 6 ust. 2 Regulaminu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2011 r. Nr 17 poz. 340), zarządzam, co następuje: § 1. Ogłaszam konsultacje dotyczące projektu dokumentu ,,Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”. § 2. Celem konsultacji, o których mowa w § 1, jest poznanie opinii o przygotowanym dokumencie, o którym mowa w § 1. § 3. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 25 lutego 2014 r. 2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 10 marca 2014 r. § 4. Konsultacje będą przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii, którą należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz do Punktu Przyjęć Interesanta. § 5. Nieprzedstawienie opinii w terminie, o którym mowa w § 3 ust.2 oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia. § 6. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Piotr Syta – Pracownik Urzędu Miejskiego w Piszu. § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2014 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 17 lut 2014 11:44
Data opublikowania: poniedziałek, 17 lut 2014 11:48
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 1724 razy