BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 30/14 Burmistrza Pisza z dnia 11 marca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1
W Zarządzeniu Nr 116/12 Burmistrza Pisza z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu, zmienionym Zarządzeniem Nr 28/13 Burmistrza Pisza z dnia 22 marca 2013 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 55/13 Burmistrza Pisza z dnia 6 czerwca 2013 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 102/13 Burmistrza Pisza z dnia 24 września 2013 r., wprowadzam następującą zmianę:
- w § 8 Załącznika do Zarządzenia ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dostępne taryfy
Odnośnie telefonów komórkowych Urzędu funkcjonują następujące taryfy:
1) Taryfa „Bizz 40” (telefon: ...................)
2) Taryfa „Korzystny 150” (telefony: ............, ............., ............., ............., .............),
3) Taryfa „Optymalny 450 z Internetem” (telefony: ..........., ...............),
4) Taryfa „Korzystny 3000 ” (telefon: ................),
5) Taryfa „Optymalny 250”(telefon: ................),
6) Taryfa „Optymalny 450” (telefon: ...................),
7) Taryfa „Bizz 90”(telefon: ..................),
8) Taryfa „Korzystny 1800” (telefon: ...................),
9) Taryfa „Korzystny 900” (telefony: ................, ..............., ...............),
10) Taryfa „Korzystny 450” (telefony: ...........,..............,..............., .............., ..................),
11) Taryfa „Firma bez granic 97”(telefon: ................),
12) Taryfa „Firma bez granic 159” (telefony: ................., ................, ......................).”

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ogólnego Urzędu Miejskiego w Piszu.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2014 r.

BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: środa, 19 mar 2014 13:12
Data opublikowania: środa, 19 mar 2014 17:36
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1606 razy