BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 21/14 Burmistrza Pisza z dnia 26 lutego 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) oraz art. 44, art. 53 i art. 254 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
W Regulaminie udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 25/10 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu zmienionym Zarządzeniem Nr 51/10 Burmistrza Pisza z dnia 2 kwietnia 2010 r., Zarządzeniem Nr 109/11 Burmistrza Pisza z dnia 26 sierpnia 2011 r. oraz Zarządzeniem Nr 84/13 Burmistrza Pisza z dnia 13 sierpnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Do zamówień, o których mowa w ust. 1 udzielanych przez Gminę w ramach projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 stosuje się zasady przewidziane w załączniku nr 8 do Regulaminu.”;
2) po załączniku nr 7 do regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu dodaje się załącznik nr 8 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 lutego 2014 r.


BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 16 kwi 2014 07:56
Data opublikowania: środa, 16 kwi 2014 15:48
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1645 razy