BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 44/14 Burmistrza Pisza z dnia 14 kwietnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) oraz art. 44, art. 53 i art. 254 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
W Regulaminie udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 25/10 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu zmienionym Zarządzeniem Nr 51/10 Burmistrza Pisza z dnia 2 kwietnia 2010 r., Zarządzeniem Nr 109/11 Burmistrza Pisza z dnia 26 sierpnia 2011 r., Zarządzeniem Nr 84/13 Burmistrza Pisza z dnia 13 sierpnia 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 21/14 Burmistrza Pisza z dnia 26 lutego 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w § 2 pkt 16, 17 i 18, w § 6 ust. 4, w § 7 ust. 1, w § 8 oraz w § 19 ust. 1 wyrazy „14.000 euro” zastępuje się wyrazami „30.000 euro”;
2) tytuł rozdziału III otrzymuje brzmienie: „ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCE RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO NETTO – przepisy wspólne”;
3) tytuł rozdziału IV otrzymuje brzmienie: „ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 7.000 EURO NETTO, A NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO NETTO”;
4) tytuł rozdziału VI otrzymuje brzmienie: „ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 30.000 EURO NETTO”;
5) tytuł załącznika nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu otrzymuje brzmienie: „PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 7.000 EURO NETTO, A NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO NETTO z dnia …………………………”;
6) w § 1 ust. 1 załącznika nr 8 do Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu wyrazy „14.000,00 euro” zastępuje się wyrazami „30.000 euro”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2014 r.


BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: środa, 16 kwi 2014 10:27
Data opublikowania: środa, 16 kwi 2014 15:49
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1739 razy