BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie NR 84/14 Burmistrza Pisza z dnia 14 lipca 2014 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia terenowego ćwiczenia obronnego oraz obrony cywilnej na terenie Gminy Pisz

 


            Na podstawie § 5 pkt 4 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. Nr 16, poz. 150, z późn. zm.) w związku z pkt 15 części tabelarycznej Planu Szkolenia Obronnego w województwie warmińsko-mazurskim na 2014 rok, stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 275 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2014 r. oraz § 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850) w związku z Kalendarzowym Planem Działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na terenie powiatu Piskiego w 2014 r., stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 69 Starosty Powiatu Piskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w powiecie Piskim w 2014 roku, zarządzam co następuje:


 


§ 1.


 


W dniach 9-10 września 2014 r. przeprowadzić gminne ćwiczenie obronne na temat: „Funkcjonowanie organów administracji samorządowej (szczebel gminny) w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu. Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych” oraz „Trening Akcji Kurierskiej”, a także ćwiczenie praktyczne w zakresie obrony cywilnej drużyny sanitarnej Terenowego Plutonu Ratownictwa Ogólnego, dotyczące udzielania pierwszej pomocy medycznej.


 


§ 2.


 


Jako cele szkoleniowe w realizowanym ćwiczeniu przyjąć:


- sprawdzenie przyjętych rozwiązań wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Pisz” oraz w systemie Stałych Dyżurów:


- zgranie elementów systemu kierowania obronnością w Gminie Pisz;


- sprawdzenie stopnia przygotowania sił obrony cywilnej do wsparcia działania profesjonalnych służb ratowniczych;


- doskonalenie zadań Gminy na rzecz rozwinięcia mobilizacyjnego Sił Zbrojnych w ramach Akcji Kurierskiej.


 


§ 3.


 


W ćwiczeniu wezmą udział:


1) Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego;


2) Stały Dyżur Urzędu Miejskiego w Piszu;


3) Zespół Akcji Kurierskiej;


4) Drużyna Wykrywania i Alarmowania;


5) Drużyna Sanitarna Terenowego Plutonu Ratownictwa Ogólnego;


6) Wydzielone siły i środki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu do prowadzenia akcji ratunkowej;


7) Wydzielone siły porządkowo-ochronne Komendy Powiatowej Policji w Piszu oraz Straży Miejskiej w Piszu w celu zabezpieczenia ładu i porządku w rejonie prowadzenia akcji ratunkowej;


8) Obsada osobowa punktu wydawania tabletek jodowych na bazie Szkoły Podstawowej nr 2 w Piszu.


 


§ 4.


 


Na miejsce ćwiczenia wyznaczam:


1) W części aplikacyjnej – sala nr 15 Urzędu Miejskiego Piszu;


2) W części praktycznej (epizody ćwiczenia) – rejon wokół budynku Urzędu Miejskiego w Piszu oraz budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Piszu.


 


§ 5.


 


Ćwiczeniem będę kierował osobiście.


 


§ 6.


 


1) W celu przygotowania ćwiczenia wyznaczam zespół autorski w składzie:


Przewodniczący: Ryszard Buczel – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Piszu;


Członkowie:


- Kazimierz Podsiad – Komendant Straży Miejskiej w Piszu;


- Marcin Ilewicz       - Inspektor Urzędu Miejskiego w Piszu.


2) Zespół autorski zobowiązuję do:


- opracowania planu i koncepcji przeprowadzenia ćwiczenia;


- opracowania ćwiczebnego planu działania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;


- opracowania innych dokumentów w toku przygotowania ćwiczeń;


- organizacji szkoleń uzupełniających;


- zebrania uwag i wniosków po zakończeniu ćwiczenia;


- sporządzenia sprawozdania z przebiegu ćwiczenia.


 


§ 7.


 


Dla sprawnego przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia przeprowadzić spotkania robocze w ilości zależnej od potrzeb, z przedstawicielami jednostek organizacyjnych biorących udział w ćwiczeniu w celu ustalenia organizacji i przebiegu ćwiczenia oraz przydziału zadań dla poszczególnych uczestników.


 


§ 8.


 


Naczelnika Wydziału Ogólnego Urzędu Miejskiego w Piszu czynię odpowiedzialnym za logistyczne zabezpieczenie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia.


 


 


§ 9.


 


Skarbnik Gminy Pisz zabezpieczy środki finansowe na przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia, które zostaną zrefundowane przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w ramach przyznanych na ten cel środków finansowych.


 


§ 10.


 


Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Piszu zobowiązuję do kontroli przestrzegania przez uczestników ćwiczenia przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych.


 


§ 11.


 


Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pisz.


 


§ 12.


 


Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2014 r.

Data powstania: środa, 23 lip 2014 08:39
Data opublikowania: środa, 23 lip 2014 09:07
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a): Ryszard Buczel
Artykuł był czytany: 1813 razy