BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 108/14 Burmistrza Pisza z dnia 02 września 2014 r.

w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) , art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 2 Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/357/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Piszu ( Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2005 r. Nr 10, poz.213 i Nr 103, poz.1396) zarządzam co następuje :

 

§ 1.

Z dniem 02 września 2014 r. odwołuję Pana Jerzego Malczyka ze stanowiska Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu.

   § 2.

Z dniem 02 września 2014 r. powierzam Pani Krystynie Rudnickiej pełnienie obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu do czasu powołania nowego Dyrektora Ośrodka .

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.

 

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 września 2014 r.

 

                                                                Burmistrz

                                                              /-/ Jan Alicki

Data powstania: piątek, 5 wrz 2014 07:59
Data opublikowania: piątek, 5 wrz 2014 09:29
Opublikował(a): Anna Milewska-Pietrzyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1237 razy