BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 116/14 Burmistrza Pisza z dnia 18 września 2014 r.

w sprawie ustalenia zasad wsparcia ze strony Gminy Pisz sołectw Pogobie Średnie i Turowo Duże uczestniczących w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko – Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XLIII/551/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawiezgłoszenia sołectw do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” w 2014 roku

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustala się następujące zasady wsparcia ze strony Gminy Pisz dla sołectw Pogobie Średnie i Turowo Duże, uczestniczących w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko – Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”, zwanym dalej „Programem”:

 1. organizacja spotkań służących wymianie doświadczeń i informacji dotyczących uczestnictwa w Programie, przekazywanie materiałów i informacji ze szkoleń,
 2. delegowanie pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu na zebrania wiejskie, spotkania w sołectwach (obsługa zebrań), w tym – na zebrania/spotkania służące realizacji celów Programu,
 3. wyposażenie spotkań/zebrań w urządzenia techniczne (rzutnik, ekran, sprzęt elektroniczny, flipchart itp.), materiały piśmienne,
 4. nieodpłatne udostępnianie mienia gminnego na potrzeby zebrań i spotkań dotyczących Programu (świetlice wiejskie - finansowanie kosztów użytkowania, zużytej energii, sprzątania, itp.),
 5. w przypadku zakwalifikowania się sołectwa do konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” zapewnienie środków z budżetu Gminy Pisz na wkład własny nieprzekraczających kwoty 10 000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na jedno sołectwo,
 6. zapraszanie sołectw do udziału w realizowanych przez Gminę inicjatywach i działaniach dotyczących aktywizacji i rozwoju wsi i sołectw,
 7. pomoc w tworzeniu (redagowaniu, pisaniu, ewidencjonowaniu itp.) dokumentów sporządzanych na potrzeby Programu,
 8. pomoc w rozpowszechnianiu informacji, promocji działalności, promocji inicjatyw, imprez, itp. poprzez wykorzystanie gminnych stron internetowych, gminnych tablic ogłoszeń, gminnych imprez i in.,
 9. pomoc w planowaniu i realizacji działań zmierzających do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na cele służące rozwojowi sołectwa (ubieganie się o dofinansowanie, pisanie projektów, pomoc w rozliczaniu, itp.),
 10. organizacja spotkań z innymi sołectwami uczestniczącymi w Programie, przekazywanie informacji, wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk, wspólne realizowanie przedsięwzięć itp.,
 11. wsparcie dla sołectw ze strony gminnego koordynatora Programu, zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora Programu, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 września 2014 r.

 

BURMISTRZ

(-) Jan Alicki

Data powstania: piątek, 19 wrz 2014 10:52
Data opublikowania: piątek, 19 wrz 2014 12:43
Opublikował(a): Monika Stypułkowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1363 razy