BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 118/14 Burmistrza Pisza z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na „Najpiękniejszą figurkę z kasztanów”

Na podstawie art. 26 ust. 1 i 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam konkurs na „Najpiękniejszą figurkę z kasztanów”, zwany dalej "Konkursem".

§ 2. Zatwierdzam regulamin Konkursu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 września 2014 roku.

 

                                                                                                    BURMISTRZ

                                                                                                     /-/ Jan Alicki

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 118/14

Burmistrza Pisza z dnia 22 września 2014 r.

 

Regulamin konkursu na „Najpiękniejszą figurkę z kasztanów”

1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Pisza. Partnerem konkursu jest Nadleśnictwo Pisz.

2. Cele konkursu:

a) pobudzenie wrażliwości artystycznej młodych mieszkańców Gminy Pisz,

b) zainteresowanie przyrodą Ziemi Piskiej,

c) pobudzenie związku z „małą ojczyzną”,

d) aktywizacja uczniów szkół podstawowych na rzecz lokalnej społeczności,

e) rozwój życia artystycznego i kulturalnego na terenie Gminy Pisz.

3. Warunki uczestnictwa:

a) Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz.

b) Ocena prac obejmuje następujące grupy wiekowe:

• uczniowie klas I – III szkół podstawowych,

• uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych.

c) Z każdego oddziału szkolnego mogą być przesłane do konkursu maksymalnie trzy prace, zakwalifikowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia plastyczne.

d) Każdy uczestnik może zgłosić pracę tylko w jednej kategorii. Praca musi być opisana imieniem i nazwiskiem autora, numerem klasy i nazwą szkoły, do której uczęszcza.

4. Konkurs polega na przygotowaniu figurki przy pomocy kasztanów i elementów drewnianych, takich jak patyczki, zapałki itp.

5.Termin i adres zgłaszania prac, kryteria oceny oraz nagrody.

a) Prace należy składać od 23 września 2014 roku do 10 października 2014 roku.

b) Miejsce składania prac Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, Punkt Przyjęć Interesanta, parter, w godzinach od 8.00 do 15.15.

c) W celu oceny prac zostanie powołane jury. Ocena będzie obejmowała staranność wykonania, estetykę, zastosowane techniki i środki artystyczne. W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody oraz dyplomy dla trzech najlepszych prac. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w terminie podanym przez organizatora.

6 .Organizator konkursu informuje, że zgłoszone do konkursu prace pozostaną do jego dyspozycji. Celem tej decyzji jest propagowanie i upowszechnianie artystycznego dorobku dzieci i młodzieży, oraz udział prac w wystawach organizowanych przez instytucje kultury działające na terenie Gminy Pisz.

7. Wszelkie pytania należy kierować do Wydziału Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Piszu, pok. 55, nr tel. 87 424 12 07.

 

Data powstania: wtorek, 23 wrz 2014 10:12
Data opublikowania: wtorek, 23 wrz 2014 13:36
Opublikował(a): Monika Stypułkowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1357 razy