BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 119/14 Burmistrza Pisza z dnia 23 września 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłaty za wynajem lokali świetlic wiejskich znajdujących się w budynkach będących własnością Gminy Pisz.

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 46/08 Burmistrza Pisza z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty za wynajem lokali świetlic wiejskich znajdujących się w budynkach będących własnością Gminy Pisz wprowadza się następującą zmianę:

- w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wysokość opłat, o których mowa w § 1 wynosi: 30 zł za godzinę + 23 % VAT.”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 września 2014 r.

Data powstania: środa, 24 wrz 2014 10:31
Data opublikowania: środa, 24 wrz 2014 11:45
Opublikował(a): Monika Stypułkowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1389 razy