BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 126/14 Burmistrza Pisza z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie konsultacji dotyczących Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Na podstawie art. 5a, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)oraz § 4 i § 6 ust. 2 Regulaminu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2011 r. Nr 17 poz. 340),zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam  konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

  1. Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych odnośnie do projektu Programu współpracy, o którym mowa w ust.1.

 

§ 2. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 6 października 2014 r.

 

2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 21 października 2014 r.

 

§ 3.  Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

 

1) bezpośredniego spotkania, które odbędzie się w dniu 15 października 2014 r.o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Piszu (sala nr 15).

 

2) wyrażenia pisemnej opinii, którą należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Piszu lub przesłać na adres e-mail:piotr.syta@pisz.home.pl

 

§ 4. Nieprzedstawienie opinii w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

 

§ 5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Piotr Syta – Pracownik Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 października 2014 r.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 6 paź 2014 15:09
Data opublikowania: poniedziałek, 6 paź 2014 15:24
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 paź 2014 11:30
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 1389 razy