BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 115/14 Burmistrza Pisza z dnia 16 września 2014 r.

w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego

Na podstawie art. 181 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustanawiam Panią Małgorzatę Kowalczyk pełnomocnikiem do spraw wyborów – urzędnikiem wyborczym dla Gminy Pisz.

§ 2

Urzędnik wyborczy zapewnia terminowe i zgodne z prawem wykonywanie zadań wyborczych przez organy gminy w zakresie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, a także zadań w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz referendach, na zasadach określonych w Porozumieniu z dnia 28 lutego 2014 r., zawartym pomiędzy Burmistrzem Pisza, a działającym z upoważnienia Szefa Krajowego Biura Wyborczego Dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie w sprawie zasad współdziałania urzędnika wyborczego, ustanowionego przez Burmistrza Pisza, z Krajowym Biurem Wyborczym.

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 34/14 Burmistrza Pisza z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 września 2014 r.

BURMISTRZ

/-/ Jan Alicki

Data powstania: piątek, 24 paź 2014 11:54
Data opublikowania: piątek, 24 paź 2014 17:35
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1417 razy