BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 176/16 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579 ), art. 16a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm. ) oraz § 5 ust. 1 Statutu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/130/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Piszu (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. poz. 2185), zarządzam co następuje:

§ 1.

Z dniem 01 grudnia 2016 r. powierzam Pani Małgorzacie Podsiad pełnienie obowiązków Dyrektora Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2016 r.

 

                                                                                                                           Burmistrz

                                                                                                                          /-/ Andrzej Szymborski

Data powstania: poniedziałek, 5 gru 2016 15:02
Data opublikowania: poniedziałek, 5 gru 2016 15:42
Opublikował(a): Anna Milewska-Pietrzyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1086 razy