BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 6 stycznia 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz
Na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 2002r Nr 72, poz. 664 z późn. zm.) oraz § 1, § 2 ust. 1 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002r w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy ( Dz. U. Nr 82, poz. 743) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Pisz w okresie od 01.04.2004 do 31.12.2006r.
w składzie:

1.Tomasz Olszewski - przewodniczący Komisji Przetargowej
2.Elżbieta Sadłowska - sekretarz Komisji Przetargowej
3.Anna Bogdanowicz - członek Komisji Przetargowej

§ 2.

Regulamin Komisji Przetargowej, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Nr 126/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 02.10.2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Pisz.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik do Zarządzenia Nr 1/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 06.01.2004r


Regulamin Pracy Komisji Przetargowej

§ 1.

1.Do zadań Komisji Przetargowej, zwanej dalej Komisją w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy w szczególności przygotowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Burmistrza Gminy i Miasta Pisz, zwanego dalej Burmistrzem:
1)propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem,
2)projektu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
3)ogłoszenia właściwego dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
4)projektów innych dokumentów,

2. Do zadań Komisji w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy w szczególności:
1)udostępnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zainteresowanym wykonawcom oraz udzielenie wyjaśnień dotyczących jej treści,
2)otwarcie ofert,
3)ocena spełnienia warunków stawianych wykonawcom oraz wnioskowanie do Burmistrza o wykluczenie wykonawców w przypadkach określonych ustawą o zamówieniach publicznych, zwanej dalej ustawą,
4)wnioskowanie do Burmistrza o odrzucenie ofert w przypadkach przewidzianych ustawą,
5)cena ofert nie podlegających odrzuceniu,
6)przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej, bądź wystąpienie o unieważnienie postępowania,
7)przyjmowanie i analiza wnoszonych protestów wraz z przygotowaniem projektu odpowiedzi na protest.

§ 2.

1.Komisja po ustaleniu przedmiotu zamówienia nadaje mu nazwę lub zwięźle go określa.
2.Komisja opracowuje projekt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.Komisja określa wartość zamówienia na podstawie wydatków poniesionych w roku 2001 -2003 .

§ 3.

1.Niezwłocznie po zapoznaniu się Komisji z oświadczeniami lub dokumentami złożonymi przez oferentów w celu potwierdzenia spełnienia stawianych im warunków, członkowie Komisji składają pisemne oświadczenia o zaistnieniu lub braku istnienia ustawowych okoliczności uniemożliwiających im występowanie w imieniu zamawiającego lub też wykonywanie czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne.
2.W przypadku złożenia przez członka Komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, nie złożenia przez niego oświadczenia albo złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, przewodniczący Komisji niezwłocznie wyłącza członka Komisji z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wobec przewodniczącego Komisji czynności wyłączenia dokonuje bezpośrednio Burmistrz.

§ 4.

1.Pracami Komisji kieruje przewodniczący.
2.Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:
1 ) odebranie oświadczeń członków Komisji , o których mowa w § 3, ust. 1 oraz poinformowanie Burmistrza o okolicznościach wskazanych w § 3 ust.2,
2)wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji oraz ich prowadzenie,
3)podział pomiędzy członków Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,
4)nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
5)informowanie Burmistrza o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
3.Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi sekretarz Komisji.

§ 5.

1.Jeśli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych przewodniczący Komisji, w porozumieniu z Burmistrzem może zasięgnąć opinii biegłych.
2.Do biegłych stosuje się odpowiednio § 3.
3.Biegły przedstawia opinię na piśmie, a na żądanie Komisji bierze udział w jej pracach z głosem doradczym i udziela dodatkowych wyjaśnień.

§ 6.

1.Decyzje Komisji powinny zapadać jednomyślnie.
2.Jeśli uzgodnienie stanowiska nie jest możliwe, przewodniczący Komisji zarządza głosowanie jawne, w którym każdy z członków ma jeden głos.
W przypadku gdy w głosowaniu nie można rozstrzygnąć danej sprawy z powodu równej ilości głosów za i przeciw głos rozstrzygający ma przewodniczący Komisji.


§ 7.

1.W okresie dzielącym dzień ogłoszenia o postępowaniu od dnia składania ofert Elżbieta Sadłowska przyjmuje wpływające oferty i zabezpiecza ich przechowywanie.
2.Komisja przeprowadza jawne otwarcie ofert podając obecnym nazwy firm będących oferentami, ich adresy, a także informacje dotyczące ceny ich ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi oraz warunków płatności,
3.Komisja po otwarciu ofert, w trybie niejawnym, dokonuje oceny otrzymanych ofert stosując wyłącznie warunki i kryteria zawarte w dokumencie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt.2.
4.Komisja proponuje wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie indywidualnej oceny ofert dokonanej przez członków Komisji, z zastrzeżeniem ust. 7.
5.Każdy z członków Komisji sporządza pisemne uzasadnienie indywidualnej oceny.
6.Przy zastosowaniu kryteriów opisanych wzorami można sporządzać zbiorcze zestawienie oceny ofert. W takim przypadku zamiast uzasadnienia, o którym mowa w ust. 5 sporządza się pisemne uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty.
7.W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 27b ust.1 ustawy, Komisja występuje do Burmistrza o unieważnienie postępowania.

§ 8.

1.Na polecenie Burmistrza Komisja powtarza unieważnioną czynność, podjętą z naruszeniem prawa.
2.Protest na czynności podjęte przez Zamawiającego, złożony przez Wykonawcę, Przewodniczący Komisji przekazuje wraz ze stanowiskiem do rozpatrzenia Burmistrzowi.
3.Komisja w przypadku otrzymania protestu, zawiesza postępowanie do czasu rozpatrzenia protestu, nie dłużej jednak niż na okres 7 dni.
4.Komisja może nie zawieszać postępowania jeżeli:
1) protest jest oczywiście niezasadny,
2) zamawiający albo inny wykonawca mógłby ponieść szkodę
nieproporcjonalnie większą w stosunku do tej, która grozi wnoszącemu
protest
3) zawieszeniu postępowania sprzeciwia się ważny interes publiczny.
5. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Burmistrz zatwierdzając propozycję Komisji.
Data powstania: czwartek, 29 sty 2004 07:08
Data opublikowania: czwartek, 29 sty 2004 16:09
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 3327 razy