BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 10/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 26 stycznia 2004 roku

w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1
W związku z przejściem na emeryturę z dniem 26 stycznia 2004 r. odwołuję Pana Mieczysława Olendra ze stanowiska Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

§ 2
Powierza się Pani Dorocie Karpińskiej pełnienie obowiązków Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu do czasu powołania nowego Kierownika Ośrodka.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania za wyjątkiem § 2 , który wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2004 r.