BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie NR 26/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 12 marca 2004 roku

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy i Miasta Pisz.
ZARZĄDZENIE NR 26/04
BURMISTRZA GMINY i MIASTA PISZ


z dnia 12 marca 2004 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy i Miasta Pisz.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz § 22 Statutu Gminy i Miasta Pisz stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/35/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Pisz( Dz.Urz. Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2003 roku Nr 11 poz. 214, Nr 34, poz. 498 )
zarządzam co następuje:

§ 1

Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędowi Gminy i Miasta w Piszu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 3


Traci moc Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta Pisz stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXIV/360/2001 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Piszu, zmieniony zarządzeniem Nr 12/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 19 lutego 2003 roku, zarządzeniem Nr 29/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 18 marca 2003 roku, zarządzeniem Nr 44/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 23 kwietnia 2003 roku, zarządzeniem Nr 53/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 14 maja 2003 roku oraz zarządzeniem Nr 136/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 16 października 2003 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik do Zarządzenia Nr 26/04
Burmistrza Gminy i Miasta Pisz
z dnia 12 marca 2004 r.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY I MIASTA W PISZU


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1


Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Piszu określa jego organizację i zasady funkcjonowania, a w szczególności:
 1. organizację Urzędu Gminy i Miasta w Piszu, zwanego dalej Urzędem,
 2. zasady funkcjonowania Urzędu,
 3. zakres działania wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy.

§ 2


Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 1. samodzielnym stanowisku pracy - należy przez to rozumieć wewnętrzne, samodzielne komórki organizacyjne Urzędu działające poza wydziałami,
 2. Naczelnikach - należy przez to rozumieć Naczelników wydziałów oraz kierowników jednostek równorzędnych, to jest: Kierownika Biura Rady Miejskiej, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
 3. Jednostkach organizacyjnych Urzędu - należy przez to rozumieć wydziały i samodzielne stanowiska pracy Urzędu,
 4. Jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Pisz - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną utworzoną do realizacji zadań Gminy,
 5. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę i Miasto Pisz
 6. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy i Miasta Pisz,
 7. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Piszu,
 8. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Piszu,
 9. Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy i Miasta Pisz,
 10. Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy i Miasta Pisz,
 11. Zastępcy Burmistrza - należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Pisz,
 12. Wydziałach - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Urzędu o tej nazwie oraz Biuro Rady Miejskiej i Urząd Stanu Cywilnego.

§ 3


Urząd jest jednostką budżetową i organizacyjną Gminy, przy pomocy której Burmistrz wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych Gminy, zadań zleconych z mocy ustaw lub przejętych przez Gminę w wyniku porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.

§ 4


Urząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Gminy, Regulaminu oraz aktów prawnych wydawanych przez Radę oraz Burmistrza.

§ 5


Siedzibą Urzędu jest Miasto Pisz.

§ 6


Urząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.


ROZDZIAŁ II
ZASADY KIEROWANIA URZĘDEM


§ 7


 1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.
 2. Burmistrz dokonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 3. Burmistrz kieruje Urzędem poprzez wydawanie zarządzeń i pism okólnych oraz poleceń służbowych.

§ 8


Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Pisz oraz spółkami komunalnymi, jest sprawowany przez Burmistrza osobiście oraz przy pomocy właściwych wydziałów i pracowników samodzielnych stanowisk pracy Urzędu.

§ 9


 1. W celu zapewnienia realizacji przez Urząd zadań o szczególnym znaczeniu dla Gminy, Burmistrz może w drodze zarządzenia, powołać zespół zadaniowy lub pełnomocnika.
 2. W skład zespołów zadaniowych mogą wchodzić pracownicy Urzędu oraz osoby spoza Urzędu.


ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA URZĘDU


§ 10


Urząd składa się z:
 1. wydziałów,
 2. samodzielnych stanowisk pracy,

§ 11


 1. W skład Urzędu wchodzą następujące wydziały, oznaczone odpowiednio symbolami:
  1. Biuro Rady Miejskiej – BRM,
  2. Wydział Organizacyjny – Or,
  3. Urząd Stanu Cywilnego – USC,
  4. Wydział Spraw Obywatelskich, Kultury i Zdrowia – OKZ
  5. Wydział Gospodarki Komunalnej i Rozwoju – GKR
  6. Wydział Finansowy – Fn
  7. Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – ZPN

 2. W skład Urzędu wchodzą również samodzielne stanowiska pracy na prawach samodzielnych komórek organizacyjnych, oznaczone odpowiednio symbolami :
 1. Radca Prawny – Rp,
 2. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – PN,
 3. Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego - AW
 4. Samodzielne stanowisko ds. Integracji z Unią Europejską – UE

§ 12


 1. Wydziałami kierują Naczelnicy wydziałów z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.
 2. Urzędem Stanu Cywilnego kieruje Kierownik.
 3. Biurem Rady Miejskiej kieruje Kierownik.
 4. Wydziałem Finansowym kieruje Skarbnik.

§ 13


 1. W Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami tworzy się stanowisko zastępcy Naczelnika, który nadzoruje bezpośrednio pracę wyodrębnionego zakresu działania wydziału określonego przez Naczelnika wydziału.
 2. W Wydziale Finansowym tworzy się dwa stanowiska zastępców Naczelnika, którzy nadzorują bezpośrednio pracę wyodrębnionego zakresu działania wydziału określonego przez Skarbnika.
 3. W wydziałach, w których nie utworzono stanowisk, o których mowa w ust. 1 i 2 funkcję zastępcy pełni wyznaczony pracownik wydziału.


ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU


§ 14


Schemat Struktury Organizacyjnej UrzęduROZDZIAŁ V
ZAKRESY ZADAŃ BURMISTRZA, ZASTĘPCY BURMISTRZA, SEKRETARZA GMINY I SKARBNIKA GMINY.


§ 15


Do zakresu zadań Burmistrza należy:
 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 2. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 4. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 5. okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań,
 6. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 7. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczących podziału zadań,
 8. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
 9. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 10. upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 11. ocena pracowników mianowanych,
 12. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Miejskiej.
§ 16


Do zakresu działania Zastępcy Burmistrza należy przede wszystkim:
 1. zastępowanie Burmistrza w czasie jego nieobecności,
 2. podpisywanie w imieniu Burmistrza decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu działania Gminy.

§ 17


Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,
a w szczególności:
 1. nadzór nad opracowywaniem projektów zmian Regulaminu,
 2. nadzór nad opracowywaniem zakresów czynności na stanowiskach pracy,
 3. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 4. przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 5. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
 6. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
 7. załatwianie innych spraw na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

§ 18


Do zadań Skarbnika należy:
 1. sporządzanie projektu roboczego budżetu gminy i jej jednostek pomocniczych, oraz przedkładanie go w obowiązującym terminie do uchwalenia,
 2. opracowywanie we współpracy z komórkami Urzędu programów i prognoz finansowych dla Gminy
 3. bieżące rozliczanie budżetu gminy oraz okresowe informowanie organów Gminy o przebiegu jego realizacji,
 4. kontrasygnowanie dokumentów stanowiących podstawę do wydatkowania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych,
 5. kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowej,
 6. przygotowywanie projektów uchwał w sprawach finansowych i majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 7. kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej prowadzonej w ramach Gminy,
 8. współdziałanie z organami finansowymi administracji państwowej i bankami,
 9. przedstawianie organom Gminy sprawozdań z działalności finansowej Gminy.


ROZDZIAŁ VI
ZADANIA NACZELNIKÓW WYDZIAŁÓW
I PRACOWNIKÓW SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY


§ 19


Do zadań i obowiązków naczelników wydziałów i pracowników samodzielnych stanowisk pracy należy :
 1. załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 2. opracowywanie wniosków do projektów programów rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy oraz realizacja zadań wynikających z przyjętych programów,
 3. opracowywanie wniosków do projektu budżetu Gminy, wniosków do wieloletnich programów inwestycyjnych oraz projektów planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej wydziału lub samodzielnego stanowiska pracy,
 4. nadzór nad ustalaniem cen i opłat stanowiących przychody podległych jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Pisz,
 5. opracowywanie projektów aktów prawnych oraz ich realizacja,
 6. sporządzanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia Komisji Rady, przygotowywanie materiałów niezbędnych do udzielenia odpowiedzi,
 7. współdziałanie z innymi wydziałami i samodzielnymi stanowiskami pracy w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień,
 8. opracowywanie sprawozdań i informacji wynikających z odrębnych przepisów, zarządzeń, pism okólnych i poleceń Burmistrza,
 9. uczestnictwo w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady zgodnie z dyspozycją Burmistrza lub Zastępcy Burmistrza,
 10. współdziałanie z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi,
 11. realizacja zadań własnych i zadań zleconych Gminy z zakresu administracji rządowej oraz zadań przejętych przez Gminę z zakresu administracji rządowej lub samorządowej na podstawie porozumienia z jej organami,
 12. wykonywanie zadań i obowiązków w zakresie obronności i ochrony ludności,
 13. kierowanie całokształtem pracy wydziału, zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań wydziału lub samodzielnych stanowisk pracy wynikających z niniejszego regulaminu,
 14. programowanie działalności wydziału lub samodzielnego stanowiska pracy,
 15. udzielanie wyjaśnień w sprawach petycji, skarg i wniosków,
 16. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników postanowień regulaminów obowiązujących w Urzędzie oraz tajemnicy państwowej, skarbowej i służbowej,
 17. nadzór ogólny nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników jednostki organizacyjnej, czynności kancelaryjnych
 18. prowadzenie i aktualizacja baz danych w postaci zapisów elektronicznych według kompetencji merytorycznych jednostki, współpraca z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie aktualizacji danych,
 19. usprawnianie organizacji, metod i form pracy wydziału lub samodzielnych stanowisk pracy,
 20. współpraca z Punktem Przyjęć Interesanta w szczególności w zakresie wdrażania systemu rejestracji i obiegu dokumentów oraz aktualizacji obowiązujących procedur załatwianych spraw,
 21. dbałość o kompetentną i kulturalną obsługę klientów.


ROZDZIAŁ VII
ZAKRESY DZIAŁANIA WYDZIAŁÓW

§ 20


Do zadań Biura Rady Miejskiej należy:
 1. obsługa merytoryczna i prawna oraz organizacyjno-techniczna Rady, jej komisji oraz klubów radnych,
 2. prowadzenie rejestrów uchwał Rady, Komisji oraz interpelacji i zapytań radnych,
 3. zapewnianie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatów, w tym w sprawach interwencji,
 4. współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich oraz referendów,
 5. przesyłanie uchwał Rady do Wojewody oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 21


Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy :
 1. prowadzenie wykazu aktów prawa miejscowego,
 2. organizacyjne zabezpieczenie wykonania uchwał Rady Miejskiej w Piszu
 3. zapewnienie organizacji i sprawnego funkcjonowania Urzędu:
  1. zapewnienie obsługi interesantów w Urzędzie,
  2. nadzór nad zabezpieczeniem mienia Urzędu,
  3. prowadzenie archiwum,
  4. obsługa centrali telefonicznej, faksu, internetu,
  5. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji Urzędu,
  6. nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i listów,
  7. gospodarka środkami rzeczowymi, drukami i formularzami,
  8. planowanie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacji budynku Urzędu,
  9. prenumerata fachowych czasopism i dzienników urzędowych.
 4. obsługa Burmistrza:
  1. przygotowywanie materiałów i obsługa interesantów,
  2. obsługa Sekretariatu Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,
  3. koordynacja prac w zakresie przygotowywania projektów zarządzeń i sposobu ich wykonywania,
  4. prowadzenie ewidencji aktów prawnych Burmistrza.
  5. dokonywanie analiz finansowych związanych ze sporządzaniem wniosków o dofinansowanie realizowanych przez Gminę zadań oraz innych analiz finansowych zleconych przez Burmistrza lub Zastępcę Burmistrza
 5. prowadzenie spraw kadrowych i działalności socjalnej:
  1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych, dla których Burmistrz jest organem założycielskim
  2. kontrola dyscypliny pracy oraz innych zagadnień w ramach kontroli wewnętrznej,
  3. przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec pracowników Urzędu,
  4. organizacja robót publicznych i prac interwencyjnych
 6. obsługa techniczna Urzędu:
  1. zapewnienie utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku Urzędu i wokół niego,
  2. zapewnienie stałego dozoru budynku, dyżurów w czasie trwania prac Rady, komisji i innych organów, po godzinach urzędowania,
  3. rozliczanie kart drogowych kierowcy,
  4. utrzymywanie w sprawności środków transportu będących na wyposażeniu Urzędu,
  5. zapewnienie prawidłowości warunków pracy, bhp i ppoż,
  6. stałe aktualizowanie i dbałość o tablice informacyjne w Urzędzie oraz na terenie Gminy,
 7. prowadzenie zakupów, z przestrzeganiem ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 8. opracowywanie projektów w zakresie zmian struktury organizacyjnej i regulaminów wewnętrznych,
 9. nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych,
 10. szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników,
 11. organizacja przygotowań i przeprowadzanie wyborów:
  1. do Sejmu i Senatu, na Prezydenta RP,
  2. do Parlamentu Europejskiego
  3. samorządowych
  4. do innych organów w ramach upoważnień ustawowych,
 12. zapewnienie obsługi i udzielanie pomocy przy przeprowadzaniu konsultacji społecznych i referendum.
 13. prowadzenie zadań z zakresu komputeryzacji Urzędu:
  1. przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego oraz usuwanie drobnych usterek,
  2. nadzór nad oprogramowaniem zainstalowanym w komputerach będących własnością Urzędu,
  3. współpraca przy wdrażaniu nowych programów komputerowych,
  4. współdziałanie z pracownikami Urzędu obsługującymi sprzęt komputerowy w zakresie przestrzegania prawidłowości eksploatacji tego sprzętu,
  5. obsługa poczty elektronicznej,
  6. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów,
  7. prowadzenie ewidencji licencji na oprogramowania,
  8. organizacja prac projektowych dotyczących systemów i programów.
 14. obsługa interesantów w Punkcie Przyjęć Interesanta w zakresie:
  1. kompleksowej informacji,
  2. kancelarii Urzędu,
 15. prowadzenie spraw związanych z obsługą Zgromadzeń Wspólników spółek będących własnością Gminy,
 16. inicjowanie udziału w programach pomocowych oraz współpraca w tworzeniu do nich projektów w zakresie kompetencji Wydziału.

§ 22

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
 1. przyjmowanie oświadczeń o:
  1. wstąpieniu w związek małżeński,
  2. braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego,
  3. wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
  4. wstąpieniu w związek małżeński w przypadku grożącego niebezpieczeństwa,
  5. powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  6. uznaniu dziecka,
  7. uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa.
 2. sporządzanie i aktualizacja ksiąg stanu cywilnego dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów wg. zasad określonych prawem o aktach stanu cywilnego,
 3. wydawanie decyzji w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego,
 4. kompletowanie dokumentów do akt zbiorczych ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów,
 5. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorczych, dokonywanie przypisów wzmianek dodatkowych w księgach i przesyłanie przypisów wzmianek wg. właściwości, przekazywanie ksiąg 100 letnich do archiwum państwowego,
 6. prowadzenie skorowidzów aktów stanu cywilnego,
 7. załatwianie spraw konsularnych w zakresie określonym w przepisach szczególnych,
 8. wydawanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego,
 9. realizacja zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( tj. Dz. U z 2001 roku, Nr 87 poz. 960 z późn. zm.):
  1. powiadamianie organów ewidencji ludności o zdarzeniach mających wpływ na stan cywilny,
  2. stwierdzanie zgodności danych zawartych we wniosku osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego,
  3. wydawanie odpisów aktów urodzeń i małżeństw
 10. organizacja jubileuszy pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego.

§ 23

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich, Kultury i Zdrowia należy:
 1. prowadzenie spraw w zakresie zbiórek publicznych i zezwoleń na zgromadzenia ,
 2. realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych za wyjątkiem zadań określonych w § 22 pkt.9 ,
 3. współpraca z organami sprawiedliwości i policji w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 4. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
 5. współudział w działaniach na rzecz poprawy jakości i ochrony konsumenta,
 6. przekazywanie właściwym organom informacji o zachorowaniach na choroby zakaźne,
 7. zapewnienie prawidłowego stanu opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, świadczonej przez placówki otwarte opieki zdrowotnej
 8. współdziałanie z organami inspekcji sanitarnej dla zapewnienia ludności higienicznych warunków pracy, nauki i bytowania,
 9. współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii,
 10. prowadzenie spraw z zakresu kancelarii tajnej.
 11. inicjowanie udziału w programach pomocowych oraz współpraca w tworzeniu do nich projektów w zakresie kompetencji Wydziału,
 12. inicjowanie działań na rzecz rozwoju Małych, Średnich Przedsiębiorstw,
 13. opracowywanie programów i planów promocyjnych Gminy, w tym kalendarza imprez kulturalnych i sportowych,
 14. inspirowanie i koordynacja działań w zakresie opracowywania publikacji wydawnictw promocyjno-informacyjnych, prowadzenie spraw związanych ze współpracą Gminy z zagranicą, w tym nadzór nad realizacją umów partnerskich,
 15. tworzenie lobbingu dla przedsięwzięć mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy Gminy,
 16. współpraca z samorządami gminnymi i powiatowymi oraz lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie wspólnego promowania Gminy,
 17. koordynacja prac związanych z udziałem Gminy w stowarzyszeniach, związkach i porozumieniach z jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją rządową,
 18. współpraca i nadzór nad Piskim Domem Kultury, Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Wiartlu, Muzeum Ziemi Piskiej,
 19. działanie na rzecz promocji kultury, sportu i turystyki,
 20. współpraca z organizacjami pozarządowymi, zrzeszeniami przedsiębiorstw, stowarzyszeniami w zakresie promocji i rozwoju samorządności lokalnej
 21. obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
 22. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 23. nadzór nad funkcjonowaniem świetlic wiejskich
 24. wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym ( Dz. U. Nr 125 poz. 1371 z późn. zm. )
 25. prowadzenie spraw związanych z realizacją świadczeń rodzinnych
 26. prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i innych spraw określonych ustawą z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21 poz. 205 z późn. zm),
 27. prowadzenie spraw zasiłków żołnierskich
 28. sprawowanie ogólnego nadzoru nad Zespołem Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz innymi jednostkami realizującymi zadania gminy z zakresu oświaty.

§ 24

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rozwoju należy:
 1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz rozbudowa systemów inżynieryjnych, oczyszczania, zieleni, usług komunalnych oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie,
 2. zapewnienie prawidłowego stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej, oraz obiektów jednostek budżetowych miasta i gminy,
 3. zapewnienie należytego stanu sanitarnego, czystości i porządku w gminie ,
 4. efektywne wykorzystanie środków finansowych i środków produkcji przeznaczonych na zadania remontowo-budowlane,
 5. koordynowanie wykonawstwa remontów bieżących i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji tych zadań,
 6. prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
 7. utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,
 8. prowadzenie spraw związanych z orzecznictwem w sprawach lokalowych,
 9. wykonywanie egzekucji w sprawach lokalowych oraz usuwanie skutków samowoli lokalowej,
 10. prowadzenie ewidencji urządzeń komunalnych, kontrola prawidłowej ich eksploatacji,
 11. inspirowanie rozwoju gospodarki mieszkaniowej i realizacja polityki mieszkaniowej,
 12. przygotowywanie propozycji w zakresie organizacji oraz utrzymania zieleni komunalnej,
 13. opiniowanie lokalizacji i miejsc składowania odpadów oraz kontrola eksploatacji wysypisk,
 14. orzekanie w sprawach należących do kompetencji gminy wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.),
 15. zarządzanie siecią dróg gminnych,
 16. budowa i modernizacja dróg gminnych,
 17. prowadzenie ewidencji dróg i mostów zarządzanych przez Gminę,
 18. zlecanie wykonania dokumentacji technicznej pod planowane inwestycje,
 19. negocjowanie warunków umów i przygotowanie projektów umów na realizację inwestycji,
 20. nadzór i koordynacja prac związanych z realizacją inwestycji,
 21. prowadzenie odbiorów inwestycji,
 22. zapewnienie dostaw inwestorskich,
 23. rozliczanie inwestycji pod względem merytorycznym i finansowym,
 24. wydawanie decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych,
 25. udzielanie zamówień publicznych i prowadzenie ich dokumentacji w myśl ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 26. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oświetlenia dróg, ulic , placów,
 27. zakładanie i utrzymywanie schroniska dla bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt,
 28. nadzór nad funkcjonowaniem systemu komunikacyjnego,
 29. współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawienia chwastów, chorób, szkodników w uprawach i nasadzeniach oraz nadzór nad ich zwalczaniem,
 30. współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,
 31. opracowywanie wspólnie ze służbami doradczymi planu upowszechnieniowo wdrożeniowego i szkoleń,
 32. współdziałanie ze służbami inwestycyjnymi w zakresie planowania i realizacji inwestycji technicznych i produkcyjnych w rolnictwie,
 33. nadzorowanie gospodarki zadrzewieniowej, łowieckiej, oraz dokonywanie ocen i określanie kierunków rozwoju, szacowanie szkód wyrządzonych przez wilki i bobry,
 34. nadzór nad utrzymaniem urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę, inicjowanie prac społecznych związanych ze skanalizowaniem wsi,
 35. prowadzenie ewidencji w formie opisowej, graficznej obiektów i terenów wymagających ochrony oraz obiektów i terenów uciążliwych dla otoczenia i środowiska oraz podejmowanie przeciwdziałania ujemnym skutkom działalności gospodarczej, a w szczególności:
  1. ewidencjonowanie objętych ochroną złóż kopalin, rezerwatów, parków, pomników przyrody, zabytków kultury materialnej, terenów chronionego krajobrazu wraz z bieżącą informacją o ich stanie formalno-prawnym,
  2. ewidencjonowanie emitorów zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, uciążliwego źródła ścieków oraz ich odprowadzania i miejsca zrzutu do wód powierzchniowych, wysypisk i wylewisk odpadów, miejsc składowania stałych i płynnych substancji chemicznych, wyrobisk po eksploatacji kopalin, źródeł uciążliwego hałasu-wibracji wraz z bieżącą informacją o ich uciążliwości i stanie formalno-prawnym,
 36. zbieranie materiałów i informacji dotyczących oceny jakości środowiska i zgłaszanie wniosków mających na celu poprawę stanu i właściwego kształtowania środowiska,
 37. uzgadnianie i opiniowanie lokalizacji inwestycji pod względem wpływu na zanieczyszczenie i ochronę środowiska, udzielanie informacji o terenie,
 38. prowadzenie ewidencji złóż kopalin (punktów eksploatacji) będących w gestii Gminy oraz nadzór nad eksploatacją złóż kopalin prowadzoną przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa,
 39. przygotowanie i wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów, wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,
 40. wydawanie zaświadczeń stwierdzających fakt prowadzenia lub pracy w gospodarstwie rolnym,
 41. udział w opracowywaniu Regionalnych Programów Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich,
 42. prowadzenie i aktualizacja ewidencji gospodarstwa i działek rolnych,
 43. przygotowywanie dokumentów i prowadzenie spisów rolnych,
 44. przeciwdziałanie degradacji gruntów rolnych i leśnych,
 45. przygotowywanie wniosków o środki pomocowe w celu realizacji inwestycji,
 46. rejestracja psów ras uznawanych za agresywne,
 47. nadzór nad urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych stanowiących własność Gminy Pisz,
 48. opiniowanie i uzgadnianie projektów prac geologicznych i górniczych prowadzonych na terenie gminy Pisz,
 49. opiniowanie wniosków o wydanie pozwoleń wodonoprawnych dotyczących obszaru Gminy,
 50. przygotowywanie opinii dotyczących utworzenia obszarów ochronnych ( lasów, stref chronionych krajobrazu, parków krajobrazowych i narodowych ),
 51. opiniowanie programów gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpieczeniami, wytwarzanymi i gromadzonymi przez osoby prawne,
 52. opracowywanie gminnych planów gospodarki odpadami i ochrony środowiska,
 53. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych,
 54. prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej.
 55. prowadzenie spraw związanych z egzekwowaniem wykonywania obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników.

§ 25

Do zadań Wydziału Finansowego należy :
 1. zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb Gminy dochodami własnymi i zasilającymi,
 2. nadzór i kontrola nad działalnością finansową podległych podmiotów gospodarczych,
 3. opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego,
 4. prowadzenie obsługi kasowo-księgowej,
 5. współpraca z Izbami Obrachunkowymi, Urzędami Skarbowymi i bankami,
 6. analiza wykonania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami,
 7. bieżąca realizacja polityki podatkowej oraz wymiar, kontrola i pobór zobowiązań pieniężnych od rolników oraz podatków i opłat lokalnych,
 8. opracowywanie wniosków o ulgi, obniżki i odroczenia w podatkach i opłatach lokalnych oraz umarzanie i rozkładanie na raty zaległych zobowiązań podatkowych i innych należności w granicach uprawnień,
 9. kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych,
 10. prowadzenie spraw z zakresu rachunkowości budżetu oraz sprawozdawczości z jego wykonania
 11. realizacja wydatków osobowych Urzędu
 12. wydawanie zaświadczeń o nieposiadaniu zaległości podatkowych i o stanie majątkowym,
 13. sprawowanie nadzoru nad celowością wydatków środków zadań zleconych,
 14. opracowywanie propozycji co do wysokości podatków i opłat lokalnych,
 15. opracowywanie analiz sytuacji finansowej Gminy.
 16. obsługa finansowa programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 17. windykacja należności z zastrzeżeniem § 26 pkt. 62,

§ 26

Do zadań Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami należy:
 1. przygotowywanie projektów w sprawie gospodarki nieruchomościami i zapewnienia ładu przestrzennego na terenie gminy Pisz
 2. sprawowanie zarządu mieniem gminnym,
 3. ustalanie praw do gruntów komunalnych na rzecz osób prawnych i fizycznych,
 4. sprzedaż nieruchomości oraz ustalanie cen, opłat i rozliczeń za sprzedaż nieruchomości,
 5. zlecanie podziałów działek pod budownictwo mieszkaniowe,
 6. wykonywanie prawa pierwokupu,
 7. prowadzenie ewidencji nazw ulic i placów,
 8. orzekanie w sprawie przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy,
 9. ustalanie, które nieruchomości stanowią mienie Gminy,
 10. sporządzenie projektu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
 11. przygotowanie planu zagospodarowania i regulaminu użytkowania gruntów i urządzeń dla wspólnoty gruntowej,
 12. przygotowanie projektów rozporządzania wspólnotami gruntowymi,
 13. wnioskowanie o wywłaszczenie, odszkodowanie, nadanie nieruchomości zamiennej, oraz o zwrot nieruchomości,
 14. wyznaczanie terminu do zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości,
 15. określenie niezbędnych służebności
 16. ustalanie obowiązków budowy i utrzymania odpowiednich urządzeń na wywłaszczonym gruncie gminnym,
 17. zwalnianie nieruchomości zamiennej od obciążeń,
 18. podejmowanie rozstrzygnięć w sprawie sprzedaży na terenach wiejskich gruntów zabudowanych obiektami zabytkowymi wymagającymi odbudowy lub remontu osobom fizycznym,
 19. zarządzanie nieruchomościami, które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie wieczyste lub użytkowanie,
 20. dokonywanie zamiany gruntów,
 21. określanie udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu przy sprzedaży lokali,
 22. wnioskowanie o zmianę wielkości udziałów właścicieli poszczególnych lokali we współwłasności domu oraz we współużytkowaniu wieczystym gruntu po dokonaniu przebudowy lub rozbudowy,
 23. określanie zasad przeznaczenia do sprzedaży lokali w domach wielomieszkaniowych,
 24. prowadzenie spraw związanych z rozwiązaniem umowy o użytkowanie wieczyste i odebraniem gruntów,
 25. przyjmowanie zgłoszeń roszczeń o odszkodowanie od osób, którym przysługiwało ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste,
 26. występowanie z wnioskami o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste,
 27. występowanie z żądaniem, aby właściciel, który nie odbudował lub nie wyremontował w terminie obiektu zabytkowego na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, bądź nie zabudował w terminie określonym w umowie działki nabytej pod budowę domu lub budynku, przeniósł własność nabytej działki na rzecz Gminy za odpowiednim wynagrodzeniem,
 28. wydawanie decyzji o przekazaniu gruntów jednostkom organizacyjnym w zarząd oraz na zasadzie umów o przekazanie nieruchomości między tymi jednostkami, bądź umów o nabycie nieruchomości,
 29. podejmowanie decyzji o ustanowieniu, zakresie i warunkach użytkowania gruntów,
 30. orzekanie o wygaśnięciu prawa użytkowania,
 31. orzekanie o wygaśnięciu prawa zarządu,
 32. przyjmowanie wniosków o przejęcie zbędnych nieruchomości lub ich części,
 33. ustalanie opłat rocznych za dzierżawę gruntów,
 34. stosowanie obniżek aż do całkowitego zwolnienia włącznie, ceny sprzedaży obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów wpisanych do rejestru zabytków,
 35. ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości,
 36. wprowadzanie i naliczanie opłat rocznych na niewykorzystanie gruntów zgodnie z przeznaczeniem,
 37. wydawanie decyzji o przekazaniu gruntów w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste posiadaczom gruntów, którzy legitymują się dokumentami o przekazaniu gruntów, wydanymi w formie prawem przewidzianej i nie wystąpili do dnia 31.12.1988r. o uregulowanie stanu prawnego,
 38. orzekanie o przeniesieniu własności działki, jej wielkości, oraz ustanowieniu służebności gruntowej pod budynkami na rzecz właściciela tych budynków,
 39. przygotowanie i przekazywanie terenu pod inwestycje.
 40. wydawanie decyzji administracyjnych o zatwierdzeniu podziału gruntów
 41. wydawanie decyzji administracyjnych o naliczeniu opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości gruntów po podziale i z tytułu uzbrojenia,
 42. wydawanie decyzji administracyjnych o naliczeniu opłat planistycznych,
 43. zawieranie umów dzierżawy gruntów komunalnych,
 44. opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego,
 45. wykonywanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego,
 46. wykonywanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,
 47. udostępnienie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów tych planów do publicznego wglądu i popularyzacja ich treści,
 48. uzgadnianie projektu planu miejscowego z organami właściwymi do uzgodnienia,
 49. dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikających z realizacji planu miejscowego i oceny aktualności tego planu,
 50. prowadzenie rejestru projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 51. prowadzenie ewidencji zatwierdzonych planów i zmian,
 52. organizowanie i uczestnictwo w posiedzeniach gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej,
 53. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 54. przygotowywanie projektów i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
 55. przygotowywanie projektów i wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 56. uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji z właściwymi organami,
 57. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 58. dokonywanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci technicznych na terenach gminnych,
 59. prowadzenie spraw związanych z konserwacją zabytków,
 60. opiniowanie podziałów nieruchomości,
 61. opiniowanie projektów reklam na terenie gminy Pisz.
 62. windykacja należności cywilno-prawnych i administracyjnych pozostających w zakresie działania Wydziału.

§ 27

Do zadań Radcy Prawnego należy:
Wykonywanie obsługi prawnej Urzędu w zakresie określonym ustawą z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych ( tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 123, poz. 1059 z późn. zm. ) a w szczególności:
 1. opiniowanie aktów prawnych Burmistrza oraz projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady,
 2. doradztwo prawne,
 3. prowadzenie zastępstwa procesowego,
 4. informowanie pracowników o bieżących zmianach przepisów prawa w zakresie dotyczącym działań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu.

§ 28

 1. Do zadań pracownika na stanowisku Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:
  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
  2. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
  3. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem Biuletynu Informacji Publicznej oraz nadzór nad jego funkcjonowaniem w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy,
  4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
  5. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  6. opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,
  7. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych według określonych zasad,
  8. przeprowadzanie planowych oraz doraźnych kontroli działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz w zakresie przyznanych przez Burmistrza uprawnień jednostek organizacyjnych tj. Piskiego Domu Kultury, Muzeum Ziemi Piskiej, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu, Ośrodka Profilaktyki i Terapii, Zespołu Ekonomicznego Obsługi Szkół i Przedszkoli, Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w zakresie realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz ustalenia wysokości czynszu za lokale mieszkalne,
  9. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań administratora ochrony danych osobowych w Urzędzie
 2. Zakres kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie i jednostkach podległych przeprowadzanej przez pracownika na stanowisku Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych obejmuje w szczególności:
  1. przestrzeganie przepisów KPA,
  2. przestrzeganie przepisów instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.
  3. przestrzeganie obowiązujących zasad i trybu załatwiania spraw interesantów (zgodność z prawem rzeczowym i materialnym, terminy),
  4. przestrzeganie terminów oraz poprawności merytorycznego załatwiania skarg,
  5. terminowość i poprawność realizacji uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza,
  6. terminowość i rzetelność wykonywania obowiązków pracownika wynikających z zakresu czynności – w odniesieniu do pracowników Urzędu i pracowników jednostek podległych,
  7. przestrzeganie obowiązków pracowniczych wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych oraz Statutu Gminy i Miasta i Regulaminu,
  8. realizację zaleceń wynikających z przeprowadzonych kontroli,
  9. przeprowadzanie kontroli zasad gospodarki finansowej obejmującej w każdym roku budżetowym, co najmniej 5% wydatków w jednostkach organizacyjnych Gminy.

§ 29

Do zadań pracownika na stanowisku ds. Audytu Wewnętrznego należy:
 1. badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu przez następcze sprawdzenia:
  1. przestrzegania zasad rachunkowości,
  2. zgodności zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi,
  3. zgodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu z zapisami w księgach rachunkowych,
 2. dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur, o których mowa w art. 35a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm) , zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką sektora finansów publicznych,
 3. dokonywanie oceny przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwanie możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzeganie terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań.
 4. dokonywanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania jednostki sektora finansów publicznych, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny, biorąc pod uwagę w szczególności:
  1. cele i zadania jednostki,
  2. przepisy prawne dotyczące działania jednostki,
  3. wyniki wcześniej przeprowadzonego audytu lub kontroli,
  4. wyniki wcześniej dokonywanej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym kontroli finansowej,
  5. wewnętrzne i zewnętrzne czynniki ryzyka mające wpływ na realizację celów jednostki,
  6. uwagi pracowników jednostki,
  7. liczbę, rodzaj i wielkość dokonywanych operacji finansowych,
  8. możliwość dysponowania przez jednostkę środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów dawcy,
  9. liczbę i kwalifikacje pracowników jednostki,
  10. działania jednostki, które mogą wpływać na opinię publiczną,
  11. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z wykonania budżetu.

§ 30


Do zadań pracownika na stanowisku ds. Integracji z Unią Europejską należy:
 1. współpraca z instytucjami zajmującymi się integracją i informacją europejską,
 2. informowanie o możliwościach współpracy z podmiotami funkcjonującymi na terenie Gminy,
 3. opracowywanie analiz sytuacji gospodarczej Gminy oraz programów pomocowych,
 4. pełnienie funkcji Rzecznika Prasowego Urzędu,
 5. prowadzenie spraw związanych z organizacją działania i nadzorem nad Centrum Informacji Turystycznej,
 6. prowadzenie spraw związanych z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej,
 7. wdrażanie przepisów prawa Unii Europejskiej.


ROZDZIAŁ VIII
ZASADY PODPISYWANIA PISM I DOKUMENTÓW

§ 31


Do podpisu Burmistrza zastrzega się w szczególności:
 1. pisma i dokumenty:
  1. kierowane do naczelnych i centralnych organów administracji i władzy państwowej,
  2. kierowane do organów jednostek samorządu terytorialnego,
  3. kierowane do Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Państwowej Inspekcji Pracy,
  4. kierowane do posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. kierowane do przedstawicielstw dyplomatycznych,
  6. związane z wykonywaniem przez Burmistrza funkcji kierownika Urzędu oraz zwierzchnika w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Pisz,
  7. każdorazowo zastrzeżone przez Burmistrza do jego podpisu,
 2. decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 32

Do Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika należy:
 1. podpisywanie pism i dokumentów w sprawach należących do zadań Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika,
 2. aprobata wstępna pism zastrzeżonych do właściwości Burmistrza, a związanych z zakresem zadań należących do Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika,
 3. podpisywanie decyzji i postanowień - w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego - w ramach udzielonych upoważnień.

§ 33

Naczelnicy wydziałów, zastępcy naczelników wydziałów oraz pracownicy samodzielnych stanowisk pracy:
 1. aprobują wstępnie pisma w sprawach zastrzeżonych dla Burmistrza oraz należących do kompetencji Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika,
 2. podpisują pisma w sprawach należących do zakresu działania wydziałów lub samodzielnych stanowisk pracy, z wyjątkiem zastrzeżonych dla Burmistrza oraz należących do zadań Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika,
 3. podpisują decyzje i postanowienia - w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego - w ramach udzielonych upoważnień.

§ 34

Pracownicy Urzędu podpisują pisma wg. upoważnień wynikających z ich zakresów czynności lub zgodnie z odrębnymi, imiennymi upoważnieniami.

§ 35

Pracownicy opracowujący pisma parafują je swoim podpisem umieszczonym pod tekstem z lewej strony na jednej z kopii pisma.


ROZDZIAŁ IX
OBIEG DOKUMENTÓW


§ 36

 1. Pracownik Punktu Przyjęć Interesanta przyjmuje korespondencję, stawiając na niej datę wpływu i następnie przekazuje korespondencję imiennie adresowaną do Burmistrza i Zastępcy Burmistrza.
 2. Pozostała korespondencja w całości jest dekretowana przez Sekretarza i po zadekretowaniu kierowana do poszczególnych wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy.


§ 37

 1. Pracownik Punktu Przyjęć Interesanta zgodnie z dyspozycją rozdziela ją na wydziały oraz samodzielne stanowiska pracy i rejestruje w rejestrze korespondencyjnym.
 2. Pracownik Punktu Przyjęć Interesanta dostarcza korespondencję poszczególnym pracownikom Urzędu za potwierdzeniem odbioru przez określonego pracownika Urzędu.


§ 38

 1. Obieg korespondencji między wydziałami i samodzielnymi stanowiskami pracy jest bezpośredni.
 2. Obieg akt między wydziałami i samodzielnymi stanowiskami pracy odbywa się za pokwitowaniem odbioru.

§ 39

 1. Pobierania korespondencji z poczty, jak również jej odnoszenia dokonuje wyznaczona i uprawniona przez Burmistrza osoba,
 2. Korespondencję do wysłania w danym dniu należy złożyć w Punkcie Przyjęć Interesanta do godz.14.00,
 3. Pracownik Punktu Przyjęć Interesanta nie wysyła korespondencji, na której brakuje pieczęci Urzędu lub gdy jest ona źle zaadresowana.

§ 40

 1. Szczegółowe zasady postępowania kancelaryjnego w Urzędzie określa instrukcja kancelaryjna ustalona przez Prezesa Rady Ministrów dla organów gmin i związków międzygminnych.
 2. W Urzędzie stosuje się jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów gmin i związków międzygminnych, ustalony przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 41

Zasady postępowania z dokumentami niejawnymi określają przepisy szczególne.


ROZDZIAŁ X
ZASADY UDZIELANIA UPOWAŻNIEŃ I PEŁNOMOCNICTW


§ 42

 1. Z wnioskami o udzielenie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy i Miasta Pisz w zakresie zarządu mieniem mogą występować:
  1. Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik,
  2. Naczelnicy wydziałów,
  3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Pisz.
 2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 składane są w formie pisemnej w Wydziale Organizacyjnym.
 3. Projekty upoważnień opracowuje Wydział Organizacyjny.

§ 43

Rejestr upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważnień do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem prowadzi Wydział Organizacyjny.


ROZDZIAŁ XI
ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA PETYCJI , SKARG I WNIOSKÓW


§ 44

 1. Rozpatrywanie oraz załatwianie petycji, skarg i wniosków w Urzędzie odbywa się zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisami szczegółowymi.
 2. Wszystkie skargi, petycje i wnioski skierowane do Urzędu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez Wydział Organizacyjny.

§ 45

 1. Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik przyjmują interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków w każdy piątek od 10.00 do 16.00.
 2. Pozostali pracownicy Urzędu przyjmują interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.
 3. Informacje o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków powinny być wywieszone w widocznych miejscach.

§ 46

Obsługę interesantów przyjmowanych w sprawach petycji, skarg i wniosków przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika prowadzi Wydział Organizacyjny.

§ 47

Merytoryczne rozpatrywanie i załatwianie petycji, skarg i wniosków należy do właściwego ze względu na przedmiot sprawy wydziału wskazanego przez Burmistrza.

§ 48

Odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski podpisuje Burmistrz, a w razie jego nieobecności Zastępca Burmistrza.

§ 49

 1. Skargi, petycje i wnioski, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od daty wpływu.
 2. Skargi, petycje i wnioski składane przez posłów i radnych powinny być rozpatrywane i załatwiane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty wpływu.
 3. Odpowiedzi na skargi, petycje lub wnioski powinny być jasne i zwięzłe. W wypadku zajęcia negatywnego stanowiska odpowiedź musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie prawne i faktyczne.
 4. Skargi i skomplikowane petycje oraz wnioski powinny być badane przy udziale zainteresowanych osób.

§ 50

 1. Bieżący nadzór nad organizacją przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania skarg, petycji i wniosków interesantów sprawuje Sekretarz.
 2. Wydziały Urzędu odpowiedzialne za merytoryczne załatwienie skarg, petycji i wniosków obowiązane są egzekwować na bieżąco termin i sposób załatwienia skarg, petycji i wniosków zgłaszanych przez interesantów i przekazywanych do załatwienia innym jednostkom organizacyjnym.


ROZDZIAŁ XII
TRYB UDZIELANIA ODPOWIEDZI NA INERPELACJE
I ZAPYTANIA RADNYCH ORAZ WYSTĄPIENIA KOMISJI RADY


§ 51

 1. Interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia komisji Rady kierowane do Burmistrza, ewidencjonuje Wydział Organizacyjny.
 2. Wydział Organizacyjny koordynuje pracę wydziałów w zakresie terminowości przygotowywania projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia komisji Rady.
 3. Projekt odpowiedzi podpisuje Burmistrz.

§ 52

Na zapytania radnych zgłaszane na sesji Rady - w sprawach prostych, nie wymagających dodatkowych wyjaśnień - odpowiedzi udziela Burmistrz lub wyznaczona przez niego osoba.


ROZDZIAŁ XIII
ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY OPRACOWYWANIU PROJEKTÓW UCHWAŁ, MATERIAŁÓW NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ, REALIZACJI UCHWAŁ ORAZ WYDAWANIA ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA GMINY i MIASTA PISZ


§ 53

 1. Na podstawie planu pracy Rady oraz harmonogramu prac przygotowawczych do sesji Rady- dla opracowania odpowiednich materiałów, w tym projektów uchwał, Burmistrz wyznacza:
  1. Naczelnika wydziału, jeżeli projekt uchwały mieści się w jego zakresie działania,
  2. Naczelników kilku wydziałów, jeżeli przygotowywanie materiałów bądź projektu uchwały wymaga ich merytorycznego i organizacyjnego współdziałania.
 2. W wypadku gdy w przygotowywaniu materiałów uczestniczy kilka Naczelników, Burmistrz wyznacza:
  1. koordynatora prac przygotowawczych,
  2. wydział przygotowujący całość materiałów pod obrady wraz z projektem uchwały.
 3. Do zadań koordynatora należy:
  1. nadzorowanie całokształtu prac przygotowawczych we wszystkich wyznaczonych jednostkach organizacyjnych,
  2. wydawanie niezbędnych w tym zakresie dyspozycji.
 4. Koordynator wykonuje swoje zadania za pośrednictwem wydziału wyznaczonego do kompleksowego opracowania materiałów.

§ 54

Naczelnik opracowujący materiały ma każdorazowo obowiązek:
 1. uzgodnić projekt uchwały z :
  1. Skarbnikiem jeżeli uchwała może spowodować zmiany w planie społeczno-gospodarczym Gminy albo zmiany w budżecie lub inne skutki finansowe,
  2. Sekretarzem i Radcą Prawnym – pod względem formalno-prawnym,
 2. innymi wydziałami, jeżeli uchwała zawiera w stosunku do nich nowe zadania lub nakłada określone obowiązki.
 3. uzasadnić projekt uchwały o ile uzasadnienie nie wynika z innego opracowania załączonego do projektu,
 4. przedłożyć projekt uchwały Burmistrzowi nie później niż tydzień przed ustaleniem programu sesji.

§ 55

Burmistrz przyjmuje projekt uchwały i przekazuje go Przewodniczącemu Rady.

§ 56

 1. Każdorazowo sporządza się harmonogram realizacyjny wykonania uchwały, który powinien zawierać w szczególności:
  1. skonkretyzowane zadania do wykonania,
  2. środki i metody działania,
  3. jednostki organizacyjne lub osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań,
  4. planowane terminy wykonania zadań,
  5. kontrole przebiegu wykonania uchwały,
  6. terminy okresowego informowania Burmistrza o przebiegu wykonania uchwały.
 2. Harmonogram realizacyjny wykonania uchwały przekazuje się w ciągu 3 dni od daty zatwierdzenia jego przez Burmistrza:
  1. wszystkim jednostkom, które otrzymały uchwałę,
  2. jednostkom, którym w harmonogramie wyznaczono zadania i obowiązki.

§ 57

Wiodąca jednostka organizacyjna oraz jednostki wykonujące uchwałę w całości lub części, zobowiązane są do przygotowania:
 1. projektów wszelkich aktów Burmistrza niezbędnych do wykonania uchwały,
 2. informacji i sprawozdań o wykonaniu uchwał.

§ 58

 1. Ewidencję uchwał Rady powierzonych do wykonania Burmistrzowi prowadzi Wydział Organizacyjny w postaci rejestru.
 2. Rejestr uchwał prowadzony jest wg wzoru:
  1. liczba porządkowa,
  2. numer uchwały i data jej podjęcia,
  3. przedmiot uchwały,
  4. koordynator, nr teczki rzeczowej,
  5. jednostki realizujące,
  6. zadania do wykonania,
  7. sposób realizacji,
  8. termin realizacji,
  9. uwagi.

§ 59

Zasady wydawania zarządzeń Burmistrza:
 1. Burmistrzowi jako organowi wykonawczemu Gminy przysługuje prawo wydawania zarządzeń, w celu wykonywania uchwał Rady i innych zadań określonych przepisami prawa, a w szczególności:
  1. powoływanie i odwoływanie Zastępcy Burmistrza i określenie ich liczby,
  2. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie,
  3. zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych,
  4. w sprawach objętych zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  5. w sprawach, które uchwałą Rady zostały powierzone Burmistrzowi,
  6. przepisów porządkowych w sprawach nie cierpiących zwłoki.
 2. projekt zarządzenia z wnioskiem do Burmistrza przygotowany jest w określonym wydziale lub na samodzielnym stanowisku pracy,
 3. projekt zarządzenia winien być uzgodniony a następnie parafowany przez wszystkich zainteresowanych, tj. naczelnika wydziału przygotowującego projekt, Radcę Prawnego pod względem formalno-prawnym, Skarbnika, jeżeli dotyczy zadań budżetowych lub ma spowodować inne skutki finansowe, innych naczelników wydziałów, z którymi projekt był uzgadniany.
 4. komplet dokumentów przekazuje się Sekretarzowi, który koordynuje wydawanie zarządzeń,
 5. w przypadku konieczności naniesienia poprawek w projekcie odpowiedzialny naczelnik wydziału dokonuje ich i przekazuje Sekretarzowi lub Skarbnikowi w ciągu dwóch dni od powzięcia informacji,
 6. Wydział Organizacyjny prowadzi Rejestr Zarządzeń Burmistrza oraz nadaje numery, otrzymują one w ciągu kadencji kolejne numery począwszy od powzięcia informacji,
 7. oryginały Zarządzeń przechowuje się w zbiorze znajdującym się w Wydziale Organizacyjnym.


ROZDZIAŁ XIV
OCENY KWALIFIKACYJNE PRACOWNIKÓW


§ 60

Status prawny pracowników Urzędu określa ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. )

§ 61

 1. Pracownicy samorządowi mianowani podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym.
 2. Zasady dokonywania oceny, o której mowa w ust. 1 określa Rada.

§ 62

 1. Ocenie kwalifikacyjnej podlegają pozostali pracownicy samorządowi zatrudnieni w Urzędzie.
 2. W ocenie kwalifikacyjnej uwzględnia się m. in.:
  1. Kwalifikacje i przygotowanie zawodowe,
  2. Twórczą inicjatywę w pracy oraz pogłębianie wiedzy,
  3. Realizację zadań nałożonych na pracownika,
  4. Umiejętność umacniania zaufania do organów samorządowych oraz autorytetu Urzędu,
  5. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.
 3. Ocenę kwalifikacyjną dokonuje się pod koniec roku kalendarzowego lub wcześniej, w miarę uzasadnionej potrzeby.
 4. Ocena kwalifikacyjna jest dokonywana na piśmie, a jej treść podaje się do wiadomości zainteresowanego pracownika.
 5. Negatywna ocena kwalifikacyjna potwierdzona ponowną, ujemną oceną - dokonaną nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy - stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem.


ROZDZIAŁ XV
DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA W URZĘDZIE


§ 63

 1. Kontrola obejmuje czynności polegające na sprawdzeniu kierunków działania, doboru środków i wykonania zadań przez jednostki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Pisz
 2. Celem kontroli jest w szczególności:
  1. zebranie i przedstawienie Burmistrzowi bieżącej, obiektywnej informacji niezbędnej do doskonalenia działalności Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Pisz,
  2. badanie zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa oraz ocena procesów gospodarczych i innych rodzajów działalności służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy,
  3. ujawnianie niesprawnej organizacji pracy, niegospodarności, marnotrawstwa mienia,
  4. ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również, osób za nie odpowiedzialnych oraz wskazywanie sposobów i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień,
  5. analizowanie stopnia wykonania zaleceń pokontrolnych, przeprowadzanie rekontroli oraz wykorzystywanie materiałów pokontrolnych dla doskonalenia działalności jednostek kontrolowanych,
  6. analizowanie i przedstawianie Burmistrzowi informacji o stopniu wykorzystania przez jednostki organizacyjne Urzędu oraz inne jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Pisz materiałów pokontrolnych innych podmiotów uprawnionych do kontroli.

§ 64

System kontroli w Urzędzie obejmuje:
 1. kontrolę wewnętrzną,
 2. kontrolę zewnętrzną.

§ 65

Kontrolę wewnętrzną sprawują:
 1. Naczelnicy wydziałów w stosunku do pracowników,
 2. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 3. Pracownik ds. Audytu Wewnętrznego,
 4. zespoły powoływane doraźnie - w zakresie ustalonym przez Burmistrza.
 5. czynności kontrolne wykonują również – Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik.

§ 66

 1. Kontrola wewnętrzna prowadzona jest w Urzędzie jako:
  1. kontrola wstępna, która ma na celu zapobieganie niepożądanym lub nielegalnym działaniom,
  2. kontrola bieżąca, polegająca na badaniu czynności i operacji w toku ich wykonywania,
  3. kontrola następcza, obejmująca badanie stanu faktycznego i dokumentów, odzwierciedlających czynności już wykonane,
 2. W razie ujawnienia, w toku wykonywania kontroli wstępnej, nieprawidłowości kontrolujący:
  1. zwraca bezzwłocznie nieprawidłowo sporządzone dokumenty z wnioskiem o dokonanie zmian lub uzupełnień,
  2. odmawia podpisu dokumentów nierzetelnie sporządzonych, nieprawidłowych lub dotyczących działań sprzecznych z przepisami.
 3. W przypadku ujawnienia nadużycia lub innych nieprawidłowości, kontrolujący obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić bezpośredniego przełożonego oraz zabezpieczyć dokumenty i przedmioty stanowiące dowód w sprawie.

§ 67

Kontrolę zewnętrzną w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Pisz sprawują:
 1. wydziały wykonujące zadania w zakresie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Pisz,
 2. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 3. Pracownik ds. Audytu Wewnętrznego,
 4. zespoły powoływane doraźnie - w zakresie ustalonym przez Burmistrza.

§ 68

Kontrole prowadzone są w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Pisz jako:
 1. kompleksowe - obejmujące ocenę realizacji całokształtu zadań kontrolowanych jednostek,
 2. problemowe - obejmujące ocenę realizacji wybranego zagadnienia lub grupy zagadnień,
 3. doraźne - obejmujące ocenę całokształtu lub wycinka działalności kontrolowanych jednostek, w przypadku stwierdzenia zaniedbań, uzasadniających natychmiastową ingerencję,
 4. sprawdzające - obejmujące ocenę stopnia realizacji zaleceń i wniosków wydanych w wyniku przeprowadzonych uprzednio kontroli.

§ 69

 1. Nadzór nad działalnością kontrolną sprawuje Burmistrz.
 2. Działalność kontrolna poza doraźnymi i nadzwyczajnymi potrzebami wykonywana jest na podstawie ogólnego rocznego planu kontroli dla jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Pisz zatwierdzonego przez Burmistrza.


ROZDZIAŁ XVI
KONTROLA PRZEPROWADZANA W URZĘDZIE
PRZEZ ORGANY KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ


§ 70


 1. W Urzędzie mogą być przeprowadzane kontrole przez uprawnione do tego organy kontroli zewnętrznej.
 2. Pracownik ds. Audytu Wewnętrznego:
  1. współpracuje z przedstawicielami organów kontroli zewnętrznej w zakresie zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli w Urzędzie,
  2. prowadzi ewidencję i dokumentację z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie przez organy kontroli zewnętrznej,
  3. koordynuje udzielanie wyjaśnień oraz przygotowywanie przez naczelników wydziałów, projektów odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne organów kontroli zewnętrznej.

§ 71


 1. Odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne udziela Burmistrz.
 2. Nadzór nad realizacją zaleceń i wniosków pokontrolnych sprawuje Burmistrz przy pomocy Pracownika ds. Audytu Wewnętrznego.


ROZDZIAŁ XVII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 72


Naczelnicy mają obowiązek:
 1. zapoznać pracowników w terminie dwóch tygodni od daty wejścia w życie postanowień Regulaminu z jego treścią oraz zapoznać pracowników nowo zatrudnionych przy podjęciu przez nich pracy,
 2. egzekwować przestrzeganie postanowień Regulaminu przez pracowników,
 3. dostosować zakres działania wydziałów do ustaleń zawartych w Regulaminie,
 4. złożyć w terminie 14 dni od daty wejścia w życie Regulaminu, podpisane zakresy czynności dla poszczególnych pracowników, w Wydziale Organizacyjnym w celu załączenia do akt osobowych.

§ 73


Zakresy czynności w terminie określonym w § 72 dla Naczelników wydziałów i pracowników samodzielnych stanowisk pracy, sporządza wyznaczony pracownik Wydziału Organizacyjnego, a podpisuje Burmistrz.

§ 74


Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego nadania
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 22 mar 2004 06:42
Data opublikowania: poniedziałek, 22 mar 2004 06:45
Data edycji: poniedziałek, 22 mar 2004 00:00
Opublikował(a): Lech Szumowski
Zaakceptował(a): Lech Szumowski
Artykuł był czytany: 4447 razy
Ilość edycji: 3