BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 104/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie powołania Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w PiszuNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.), art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.), oraz § 5 ust. 2 Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII/433/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 10 października 2002r. w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 139, poz. 1938) zarządzam co następuje:§ 1

Z dniem 02 sierpnia 2004 r. powołuję Pana Krzysztofa Rumińskiego na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu .

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Pisz

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 02 sierpnia 2004r.