BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 4/06 Burmistrza Pisza z dnia 31 stycznia 2006 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz § 22 Statutu Gminy Pisz stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/35/02 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 roku Nr 11, poz. 214, Nr 34, poz. 498, z 2004 r. Nr 107, poz. 1342, Nr 175, poz. 2135, z 2005 r. Nr 10, poz, 214, Nr 63, poz. 919) zarządzam, co następuje:


§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Piszu stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 26/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Pisz, zmienionym zarządzeniem Nr 27/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 25 marca 2004 roku, zarządzeniem Nr 39/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 21 kwietnia 2004 roku, zarządzeniem Nr 92/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 12 lipca 2004 roku, zarządzeniem Nr 45/05 Burmistrza Pisza oraz zarządzeniem Nr 103/05 Burmistrza Pisza z dnia 12 października 2005 roku, wprowadza się następujące zmiany:


1) w § 11 w ust. 2 pkt 1 uchyla się,
2) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14 załacznik graficzny w załączeniu„

3) w § 15 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) bezpośredni nadzór nad pracami Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Wydziału Finansowego, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rozwoju, Samodzielnego stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.”
4) w § 19 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) nadzór nad ustalaniem cen i opłat stanowiących przychody podległych jednostek organizacyjnych Gminy,”
5) w § 20 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów: do Sejmu i Senatu, Prezydenta RP, do organów samorządu terytorialnego, do Parlamentu Europejskiego i do innych organów w ramach upoważnień ustawowych oraz referendów,”
6) w § 21:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zapewnienie organizacji i sprawnego funkcjonowania Urzędu:
- zapewnienie obsługi interesantów w Urzędzie,
- nadzór nad zabezpieczeniem mienia Urzędu,
- obsługa centrali telefonicznej, faksu, internetu,
- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji Urzędu,
- nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i listów,
- gospodarka środkami rzeczowymi, drukami i formularzami,
- planowanie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacji budynku Urzędu,
- prenumerata fachowych czasopism i dzienników urzędowych.”
b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) organizacja przygotowań i przeprowadzenie wyborów: do Sejmu i Senatu, Prezydenta RP, do organów samorządu terytorialnego, do Parlamentu Europejskiego i do innych organów w ramach upoważnień ustawowych oraz referendów,”
c) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) zapewnienie obsługi i udzielanie pomocy przy przeprowadzaniu konsultacji społecznych,”
d) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) prowadzenie spraw związanych z obsługą Zgromadzeń Wspólników spółek będących w 100% własnością Gminy,”
7) w § 22 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska.”
8) w § 23:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości i policji w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,”
b) w pkt 18 skreśla się wyrazy „Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Wiartlu,”,
c) pkt 24 otrzymuje brzmienie:
„24) wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.),”
d) pkt 26 otrzymuje brzmienie:
„26) prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i innych spraw określonych ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.),”
e) po pkt 30 dodaje się pkt 31-32 w brzmieniu:
„31) prowadzenie archiwum Urzędu,
32) prowadzenie wstępnych szkoleń pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.”
9) w § 24:
a) pkt 8 uchyla się,
b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem w sprawach należących do kompetencji gminy wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.),”
10) w § 26 po pkt 62 dodaje się pkt 63 w brzmieniu:
„63) przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.”
11) § 27 uchyla się,
12) w § 28 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) przeprowadzanie planowych oraz doraźnych kontroli działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz w zakresie przyznanych przez Burmistrza uprawnień jednostek organizacyjnych, tj. Piskiego Domu Kultury, Muzeum Ziemi Piskiej, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ośrodka Profilaktyki i Terapii, Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli, Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w zakresie realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz ustalenia wysokości czynszu za lokale mieszkalne,”
13) w § 29 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur, o których mowa w art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 259, poz. 2104), zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką sektora finansów publicznych,”
14) w § 31 w pkt 1 tiret szóste otrzymuje brzmienie:
„- związane z wykonywaniem przez Burmistrza funkcji kierownika Urzędu oraz zwierzchnika w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy,”

§ 2

Ustala się jednolity tekst Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.